01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.7godz.53min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oficjalne oświadczenie wszystkich grup kibicowskich Lecha Poznań

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie wszys­t­kich akty­wnie dzi­ała­ją­cych grup kibi­cows­kich Lecha Poz­nań. Na spotka­niu pod­jęliśmy zgod­ną decyzję o kon­tynu­acji rozpoczętego w zeszłej rundzie protestu.


Decyz­ja spowodowana jest:
1. Naras­ta­ją­cy­mi repres­ja­mi stosowany­mi wobec kibiców oraz niek­tórych klubów przez Rząd miłoś­ci­wie nam panu­jącego pre­miera Don­al­da Tus­ka oraz podległe mu Urzędy Wojew­ódzkie oraz służ­by mundurowe. Repres­je te nakładane są pod pozorem wal­ki z chuli­gańst­wem, a fak­ty­cznie oblic­zone są na niszcze­nie przez władzę oraz część mediów odd­ol­nego ruchu społecznego, twor­zonego przez kibiców.
2. Wprowadzaniem nieko­rzyst­nej poli­ty­ki bile­towej oraz stosowaniem bezpod­stawnych utrud­nień i prób ograniczenia swo­body kibiców przez Zarząd klubu, co skutku­je w chwili obec­nej brakiem porozu­mienia pomiędzy kibi­ca­mi, a klubem.

W prze­ci­wieńst­wie do pozostałych ekip z pol­skiej Ekstrak­lasy nie mamy zami­aru udawać, że sytu­ac­ja wyt­wor­zona w poprzed­niej rundzie uległa jakiejkol­wiek zmianie.
Prowad­zony przez nas protest będzie kon­tyn­uowany w następu­jącej formie:

1. Wyjazd na mecz do Lubi­na odbędzie się z naszym udzi­ałem, jed­nakże pojedziemy na niego w czarnych barwach — bez barw klubowych, bez fan oraz bez dopin­gu przez więk­szość meczu.
2. Mecz Lech Poz­nań – Ruch Chorzów roz­gry­wany we Wronkach odbędzie się bez udzi­ału zor­ga­ni­zowanych Grup Kibicowskich.
3. Kole­jne mecze wyjaz­dowe odbędą się z naszym udzi­ałem, jeżeli otrzy­mamy na nie bile­ty oraz osiąg­niemy porozu­mie­nie w spraw­ie ich dys­try­buowa­nia. Podob­nie jak w przy­pad­ku meczu w Lubinie – nie zabierze­my fan oraz innych akce­soriów kibi­cows­kich. Kon­sek­went­nie jeźdz­imy w czarnych barwach.
Mecze wyjaz­dowe z GKS Bełchatów, Polonią Warsza­wa oraz Podbeskidziem Biel­sko-Biała, zostaną przez nas odpuszc­zone w ramach protestu.
4. Na mecze wyjaz­dowe będziemy udawać się zor­ga­ni­zowanym trans­portem grupowym
w celu uniknię­cia możli­wych prowokacji służb oraz więk­szej inte­gracji poszczegól­nych grup oraz kibiców niezrzes­zonych w ist­nieją­cych gru­pach kibicowskich.
5. Mecze domowe roz­gry­wane na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej odbędą się w następu­jącej formie:
— mecze z Jagiel­lonią Białys­tok, Koroną Kielce, Widzewem Łódź, ŁKS Łódź oraz Zagłę­biem Lubin zostaną przez nas odpuszc­zone orga­ni­za­cyjnie. Decyzję o przyjś­ciu na powyższe mecze pozostaw­iamy każde­mu członkowi Grup Kibi­cows­kich oraz wszys­t­kich wspier­a­ją­cych nas kibiców do oso­bis­tego podjęcia.
— mecze z Wisłą Kraków oraz Legią Warsza­wa odbędą się z naszym udzi­ałem. Jed­nakże nie zostaną wywies­zone fany oraz nie będzie prowad­zony zor­ga­ni­zowany dop­ing przez więk­szość spotka­nia. Na mecze przy­chodz­imy w czarnych barwach.
Mecze te nie zostaną całkowicie odpuszc­zone, aby dobit­niej uzmysłow­ić kon­trast pomiędzy naszy­mi rozśpiewany­mi try­buna­mi oraz pustym stadionem.
6. Decyzję co do innych form protes­tu na poszczegól­nych meczach oraz poza nimi pode­j­mować będziemy na bieżą­co na pod­staw­ie anal­izy sytuacji.
7. Decyzję w spraw­ie kup­na kar­netów pozostaw­iamy każde­mu do oso­bis­tego rozważenia.

Wszys­t­kich kibiców Lecha Poz­nań, którzy od lat wspier­a­ją naszą dzi­ałal­ność prosimy o zrozu­mie­nie naszej decyzji oraz akty­wne włącze­nie się w zapowiadane formy protestu.
Protest, który rozpoczęliśmy nie jest łatwy i zapewne nie skończy się jutro, także wszyscy musimy uzbroić się w cier­pli­wość oraz dołożyć swo­ją kibi­cowską cegiełkę w cza­sie roz­gry­wanych meczy.
W związku z możli­wą zmi­aną sytu­acji ogól­nok­ibi­cowskiej oraz toczą­cy­mi się równole­gle roz­mowa­mi z orga­ni­za­tora­mi roz­gry­wek oraz klubem, przed­staw­ione powyżej decyz­je mogą ulec zmianie.
Wierzymy, że pod­ję­ta przez nas decyz­ja jest słusz­na oraz dłu­go­falowo przyniesie same pozy­ty­wne skut­ki oraz oczeki­wany przez nas powrót do nor­mal­noś­ci kibicowskiej.

Grupy Kibi­cowskie Lecha Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.