Oświadczenia władz Lecha

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z dwoma oświad­czeni­a­mi zarzą­du Lecha.

 

W odpowiedzi na artykuł: „Kto w kibolu widzi part­nera”, który ukazał się dziś na łamach “Gaze­ty Wybor­czej” Zarząd KKS Lech Poz­nań infor­mu­je, że podane w tym mate­ri­ale infor­ma­c­je są niez­godne z prawdą. Przede wszys­tkim nieprawdą jest, iż pan Krzysztof Markow­icz ma w klu­bie posadę spec­jal­isty od kon­tak­tów z kibi­ca­mi. Wielokrot­nie infor­mowal­iśmy redakcję “Gaze­ty Wybor­czej” o tym, że pan Markow­icz nie jest i nigdy nie był zatrud­niony w klu­bie. W celu rozwia­nia wszel­kich wąt­pli­woś­ci infor­mu­je­my, że nie jest i nie był zatrud­niony na umowę o pracę, jak również umowę zlece­nie. Zarząd klubu współpracu­je z panem Markow­iczem wyłącznie w związku z pełnioną przez niego funkcją Preze­sa Sto­warzyszenia Wiara Lecha. Jed­nocześnie z całą stanow­c­zoś­cią demen­tu­je­my infor­ma­cję o wartoś­ci kon­trak­tu firmy Tro­cadero z KKS Lech Poz­nań. Infor­mu­je­my, że obrót firmy Tro­cadero z  KKS Lech Poz­nań w roku 2010 wyniósł 690 tysię­cy zło­tych. Kwo­ta ta obe­j­mu­je wszys­tkie mecze roz­gry­wane przez Lecha Poz­nań na sta­dion­ie przy ul. Buł­garskiej w Poz­na­niu, wobec czego zaw­iera również mecze roze­grane w ramach Ligi Europy.

Zarząd KKS Lech Poz­nań S.A.

Zarząd KKS Lech Poz­nań prag­nie poin­for­mować, że w związku z zarzu­ta­mi postaw­iony­mi panu Krzyszto­fowi Markow­ic­zowi, klub pod­jął decyzję o rozwiąza­niu umowy z fir­mą Tro­cadero. Umowa zostanie rozwiązana wraz z końcem maja 2011 roku.

Zarząd KKS Lech Poz­nań S.A.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress