Oświadczenie grup kibicowskich przed meczem z Zawiszą

kibice kibole extreme hobbyOświad­cze­nie grup kibi­cows­kich związane z kiep­ską atmos­ferą wyt­wor­zoną wokół kibiców piłkars­kich. — Infor­mu­je­my, iż pod­jęliśmy decyzję o prowadze­niu dopin­gu mec­zowego w cza­sie niedziel­nego spotka­nia z Zaw­iszą Byd­goszcz — napisały grupy kibicowskie.

W naw­iąza­niu do panu­jącej od pewnego cza­su kiep­skiej atmos­fery infor­mu­je­my, iż pod­jęliśmy decyzję o prowadze­niu nor­mal­nego dopin­gu mec­zowego w cza­sie niedziel­nego spotka­nia z Zaw­iszą Bydgoszcz.

Nie mamy zami­aru w jakimkol­wiek stop­niu ugi­nać się pod panu­jącą presją wywier­aną przez urzę­du­jącego woje­w­odę Pio­tra Flor­ka oraz więk­szość mediów reg­u­larnie manip­u­lu­ją­cych przekaza­mi doty­czą­cy­mi kiboli Lecha Poz­nań. Uważamy, iż tzw. „dro­gi życia” (niegdyś zwane po pros­tu schoda­mi try­buny nr II), posi­ada­ją odpowied­nią prze­pus­towość i w pełni umożli­wia­ją sprawne poruszanie się po tejże try­bunie. Zwłaszcza, że na naszym sta­dion­ie, z racji nieodgad­nionego do dziś zamysłu pro­jek­tan­ta, mamy wielokrot­nie więcej „dróg życia” niż na jakimkol­wiek obiek­cie sportowym o podob­nej pojem­noś­ci w Europie.

Nie mamy także zami­aru pod­dawać się prowoka­cyjnym słowom min­is­tra Sienkiewicza oraz pre­miera Tus­ka usiłu­jącego ręcznie sterować pracą nieza­leżnych organów państ­wa, jaki­mi win­ny być samorządy, polic­ja, proku­ratu­ry oraz Sądy. Pró­by wer­bal­nego wpłynię­cia i ręcznego sterowa­nia pracą tych pod­miotów, trak­tu­je­my jako medi­al­ną demon­strację siły, próbę odwróce­nia uwa­gi opinii pub­licznej od ważniejszych spraw społeczno-gospo­dar­czych oraz bezczel­ny zamach na podzi­ał władzy ustalony w Kon­sty­tucji RP. Zaist­ni­ałą sytu­ację moż­na określić jedynie jako celową manip­u­lację i odwracanie uwa­gi, które powin­ny być szy­bko zarzu­cone na rzecz prawdzi­wej pra­cy, do której wspom­ni­ane wyżej oso­by zostały wybrane przez obywateli.

W przy­pad­ku wys­tąpi­enia prowoka­cyjnych zachowań pra­cown­ików ochrony, stew­ardów tudzież innych służb zabez­piecza­ją­cych mecz (z policją na czele), prosimy kibiców o niereagowanie na prowokację, próbę utrzy­ma­nia emocji na wodzy oraz zas­tosowanie się do instrukcji przekazy­wanych przez prowadzącego.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, iż w wyniku zaist­ni­ałego kon­flik­tu pomiędzy gru­pa­mi ultra­sowski­mi, a osoba­mi zarządza­ją­cy­mi klubem oraz reprezen­tu­ją­cy­mi go w medi­ach, oprawa mec­zowa przy­go­towywana na ten mecz, nie zostanie zaprezentowana.

Woje­w­odzie radz­imy zająć się więk­szy­mi prob­le­ma­mi naszego mias­ta, taki­mi jak np. prob­lem zwięk­szonej iloś­ci wypad­ków dro­gowych na rondzie Śród­ka, ogromne ryzyko pod­pale­nia całego mias­ta przez chińskie lam­pi­ony pod­czas “Nocy Kupały” czy też o wiele więk­szej niż na sta­dion­ie iloś­ci niebez­piecznych zdarzeń w okoli­cach Starego Rynku (z zabójst­wem na czele). Może najlepiej było­by zamknąć te oko­lice dla bez­pieczeńst­wa mieszkańców i goś­ci Poz­na­nia, albo wprowadz­ić tam godz­inę pol­i­cyjną? W końcu w porów­na­niu z tymi miejs­ca­mi, nasz sta­dion jest oazą spoko­ju, sielan­ki i bez­pieczeńst­wa. Pod­da­je­my te pomysły pod rozwagę grati­sowo, w trosce o bez­pieczeńst­wo naszego ukochanego miasta.

Z kibol­skim pozdrowieniem
Grupy Kibicowskie

Kursy na mecze Lecha

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

FC Struga - Slovan Bratysława

Liga Mistrzów

17/07/2024 17:00

Besiktas Stambuł - Szachtar Donieck

Mecz towarzyski

17/07/2024 17:30

Club Brugge - Norwich City

Mecz towarzyski

17/07/2024 18:30

FC Differdange - Klaksvik

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.