Oświadczenie grup kibicowskich przed meczem z Zawiszą

kibice kibole extreme hobbyOświad­cze­nie grup kibi­cows­kich związane z kiep­ską atmos­ferą wyt­wor­zoną wokół kibiców piłkars­kich. — Infor­mu­je­my, iż pod­jęliśmy decyzję o prowadze­niu dopin­gu mec­zowego w cza­sie niedziel­nego spotka­nia z Zaw­iszą Byd­goszcz — napisały grupy kibicowskie.

W naw­iąza­niu do panu­jącej od pewnego cza­su kiep­skiej atmos­fery infor­mu­je­my, iż pod­jęliśmy decyzję o prowadze­niu nor­mal­nego dopin­gu mec­zowego w cza­sie niedziel­nego spotka­nia z Zaw­iszą Bydgoszcz.

Nie mamy zami­aru w jakimkol­wiek stop­niu ugi­nać się pod panu­jącą presją wywier­aną przez urzę­du­jącego woje­w­odę Pio­tra Flor­ka oraz więk­szość mediów reg­u­larnie manip­u­lu­ją­cych przekaza­mi doty­czą­cy­mi kiboli Lecha Poz­nań. Uważamy, iż tzw. „dro­gi życia” (niegdyś zwane po pros­tu schoda­mi try­buny nr II), posi­ada­ją odpowied­nią prze­pus­towość i w pełni umożli­wia­ją sprawne poruszanie się po tejże try­bunie. Zwłaszcza, że na naszym sta­dion­ie, z racji nieodgad­nionego do dziś zamysłu pro­jek­tan­ta, mamy wielokrot­nie więcej „dróg życia” niż na jakimkol­wiek obiek­cie sportowym o podob­nej pojem­noś­ci w Europie.

Nie mamy także zami­aru pod­dawać się prowoka­cyjnym słowom min­is­tra Sienkiewicza oraz pre­miera Tus­ka usiłu­jącego ręcznie sterować pracą nieza­leżnych organów państ­wa, jaki­mi win­ny być samorządy, polic­ja, proku­ratu­ry oraz Sądy. Pró­by wer­bal­nego wpłynię­cia i ręcznego sterowa­nia pracą tych pod­miotów, trak­tu­je­my jako medi­al­ną demon­strację siły, próbę odwróce­nia uwa­gi opinii pub­licznej od ważniejszych spraw społeczno-gospo­dar­czych oraz bezczel­ny zamach na podzi­ał władzy ustalony w Kon­sty­tucji RP. Zaist­ni­ałą sytu­ację moż­na określić jedynie jako celową manip­u­lację i odwracanie uwa­gi, które powin­ny być szy­bko zarzu­cone na rzecz prawdzi­wej pra­cy, do której wspom­ni­ane wyżej oso­by zostały wybrane przez obywateli.

W przy­pad­ku wys­tąpi­enia prowoka­cyjnych zachowań pra­cown­ików ochrony, stew­ardów tudzież innych służb zabez­piecza­ją­cych mecz (z policją na czele), prosimy kibiców o niereagowanie na prowokację, próbę utrzy­ma­nia emocji na wodzy oraz zas­tosowanie się do instrukcji przekazy­wanych przez prowadzącego.

Jed­nocześnie infor­mu­je­my, iż w wyniku zaist­ni­ałego kon­flik­tu pomiędzy gru­pa­mi ultra­sowski­mi, a osoba­mi zarządza­ją­cy­mi klubem oraz reprezen­tu­ją­cy­mi go w medi­ach, oprawa mec­zowa przy­go­towywana na ten mecz, nie zostanie zaprezentowana.

Woje­w­odzie radz­imy zająć się więk­szy­mi prob­le­ma­mi naszego mias­ta, taki­mi jak np. prob­lem zwięk­szonej iloś­ci wypad­ków dro­gowych na rondzie Śród­ka, ogromne ryzyko pod­pale­nia całego mias­ta przez chińskie lam­pi­ony pod­czas “Nocy Kupały” czy też o wiele więk­szej niż na sta­dion­ie iloś­ci niebez­piecznych zdarzeń w okoli­cach Starego Rynku (z zabójst­wem na czele). Może najlepiej było­by zamknąć te oko­lice dla bez­pieczeńst­wa mieszkańców i goś­ci Poz­na­nia, albo wprowadz­ić tam godz­inę pol­i­cyjną? W końcu w porów­na­niu z tymi miejs­ca­mi, nasz sta­dion jest oazą spoko­ju, sielan­ki i bez­pieczeńst­wa. Pod­da­je­my te pomysły pod rozwagę grati­sowo, w trosce o bez­pieczeńst­wo naszego ukochanego miasta.

Z kibol­skim pozdrowieniem
Grupy Kibicowskie

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress