Oświadczenie OZSK ws. ataków medialnych na kibiców

W ostat­nim cza­sie wiele miejs­ca w medi­ach poświę­ca się kibi­com i zagroże­niu, jakie mogą oni spowodować pod­czas przyszłorocznych Mis­tr­zostw Europy. W związku z tą sytu­acją Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców wydał oświad­cze­nie, które przeczyta­cie poniżej.

 


Szanowni Państwo,

Nieco pon­ad rok dzieli nas od rozpoczę­cia Mis­tr­zostw Europy w piłce nożnej EURO2012. Pol­s­ka i Ukraina wkroczyły w ostat­nią fazę przy­go­towań do tego wydarzenia. Na tym etapie więk­szość strate­gicznych inwest­y­cji powin­na być już zakońc­zona bądź w fazie koń­cowej real­iza­cji. Nieste­ty, okazu­je się, że wydłuża się lista tych, które nie zostaną odd­ane do użytku przed EURO2012, bądź zostaną odd­ane w stanie prowizorycznym.
Jed­nakże od kilku tygod­ni media donoszą, że najwięk­szym zagroże­niem imprezy są nie opóźnienia w budowie kluc­zowych dróg, mod­ern­iza­cji sieci kole­jowej oraz lot­nisk, a kibice. Takie infor­ma­c­je dzi­wią tym bardziej, że równocześnie media donoszą o reko­r­dowej licz­bie chęt­nych do naby­cia biletów wstępu na mecze turniejowe.
Z ogrom­nym niepoko­jem Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców obser­wu­je dzi­ała­nia, pod­jęte przez poli­tyków oraz organy państ­wa, wymier­zone prze­ci­wko pol­skim kibi­com. Pod pozorem wal­ki z chuli­gańst­wem i bandy­tyzmem próbu­je się zniszczyć całe, nieza­leżne i wolne, środowisko kibiców piłkars­kich, zrzes­zonych w sto­warzyszeni­ach kibiców. Pode­j­mowane są w tym celu wszelkie środ­ki, w szczegól­noś­ci wywier­ana jest pres­ja na właś­ci­cieli i dzi­ałaczy klubowych, ale także, znana sprzed kilkudziesię­ciu lat, meto­da dotk­li­wego kara­nia za drob­ne uchy­bi­enia. Przede wszys­tkim stosowanie zakazu sta­dionowego za drob­ne wykroczenia- w szczegól­noś­ci za przek­li­nanie jest niewspółmierne do wagi naruszeń. Co więcej karani są wyłącznie kibice, pod­czas gdy tren­erzy, zawod­ni­cy i inni uczest­ni­cy imprez sportowych, których niecen­zu­ralne wyraże­nia doskonale zna­ją telewid­zowie, nie ponoszą najm­niejszych kon­sek­wencji. Tego typu repres­je spotkały w ostat­nich tygod­ni­ach kibiców z Wodzisław­ia Śląskiego i Kielc.
Podob­nie nachodze­nie członków grup sto­warzyszeń, fan clubów oraz grup ultras przez polic­jan­tów w ich domach i miejs­cach pra­cy, jak również wypy­ty­wanie sąsi­adów w ramach „wywiadów środowiskowych”, przy­pom­i­na jako żywo dzi­ała­nia służb min­ionej epo­ki. Od kilku tygod­ni kibice są kre­owani na pier­ws­zo­planowego wro­ga publicznego.

Utr­walanie stereo­ty­pu „sta­dionowego bandy­ty” wspo­ma­ga­ją akc­je rodem z filmów sen­sacyjnych: zatrzy­ma­nia przed i po meczu, zatrzy­ma­nia w miejs­cu zamieszka­nia, rewiz­je mieszkań, dłu­gotr­wale przesłuchania.
Objawem jawnej hipokryzji jest nakładanie man­datów za picie piwa przed lub po meczu w obliczu zmi­an przy­go­towywanych przez poli­tyków, zmierza­ją­cych do sprzedawa­nia piwa pod­czas meczów EURO2012. Zmi­any te są przy­go­towywane pod naciskiem spon­sorów reprezen­tu­ją­cych branżę piwowarską.
Poli­ty­cy, ludzie mediów oraz oso­by mieniące się auto­ry­te­ta­mi, od kilku tygod­ni sze­roko dysku­tu­ją o prob­lemie kibiców. Jed­nakże w takich dyskus­jach braku­je przed­staw­icieli tych, którzy są przed­miotem debaty pub­licznej — kibiców. Dzi­wi nas to tym bardziej, że przed­staw­iciele OZSK wielokrot­nie wcześniej byli zapraszani do rozmów z posła­mi — w trak­cie prac nad nową ustawą o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, z min­is­tra­mi — w ramach Rady ds. Bez­pieczeńst­wa Imprez Masowych dzi­ała­jącej przy Min­is­terst­wie Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji, dzi­ałacza­mi piłkarski­mi — przed­staw­iciela­mi PZPN i Ekstrak­lasa S.A. Również dzi­en­nikarze mają świado­mość ist­nienia ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji zrzesza­jącej sto­warzyszenia kibiców pol­s­kich klubów, orga­ni­za­cji będącej ewen­e­mentem na skalę europejską.
Sto­warzyszenia reprezen­towane przez OZSK próbowały zwró­cić uwagę na sprawy związane z EURO2012 oraz powyższe prob­le­my, w szczegól­noś­ci na kre­owanie tem­atu zastępczego, jakim są „prob­le­my z kibi­ca­mi”, pod­czas dwóch ostat­nich kole­jek piłkars­kich„ poprzez wywieszanie trans­par­en­tów. Wywiesze­nie trans­par­en­tu nie jest jeszcze wykrocze­niem ani przestępst­wem, nie moż­na zatem było wal­czyć z kibi­ca­mi meto­da­mi represji karnej. Zatem klu­by zostały ukarane meto­da­mi represji dyscyplinarnej.
Zwracamy po raz kole­jny uwagę na naras­ta­jące, niewspółmierne do zagroże­nia, repres­je. Wzy­wamy po raz kole­jny do pod­ję­cia rzec­zowej dyskusji, opartej na argu­men­tach, nie zaś na stereo­ty­pach i wywoły­wa­niu poczu­cia zagrożenia.
Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego pod­mio­ty orga­nizu­jące roz­gry­w­ki notu­ją kole­jne reko­rdy frek­wencji na pol­s­kich sta­dionach? Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego Komen­da Głów­na Policji w swym rapor­cie za 2010 r., opub­likowanym w mar­cu 2011 r., wskazu­je na znaczą­cy spadek naruszeń prze­biegu imprez sportowych oraz znaczą­cy wzrost bez­pieczeńst­wa tych imprez? Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego rokrocznie orga­nizu­ją kilka­set różnych akcji chary­taty­wnych i społecznych?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress