21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.48min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oświadczenie OZSK ws. ataków medialnych na kibiców

W ostat­nim cza­sie wiele miejs­ca w medi­ach poświę­ca się kibi­com i zagroże­niu, jakie mogą oni spowodować pod­czas przyszłorocznych Mis­tr­zostw Europy. W związku z tą sytu­acją Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców wydał oświad­cze­nie, które przeczyta­cie poniżej.

 


Szanowni Państwo,

Nieco pon­ad rok dzieli nas od rozpoczę­cia Mis­tr­zostw Europy w piłce nożnej EURO2012. Pol­s­ka i Ukraina wkroczyły w ostat­nią fazę przy­go­towań do tego wydarzenia. Na tym etapie więk­szość strate­gicznych inwest­y­cji powin­na być już zakońc­zona bądź w fazie koń­cowej real­iza­cji. Nieste­ty, okazu­je się, że wydłuża się lista tych, które nie zostaną odd­ane do użytku przed EURO2012, bądź zostaną odd­ane w stanie prowizorycznym.
Jed­nakże od kilku tygod­ni media donoszą, że najwięk­szym zagroże­niem imprezy są nie opóźnienia w budowie kluc­zowych dróg, mod­ern­iza­cji sieci kole­jowej oraz lot­nisk, a kibice. Takie infor­ma­c­je dzi­wią tym bardziej, że równocześnie media donoszą o reko­r­dowej licz­bie chęt­nych do naby­cia biletów wstępu na mecze turniejowe.
Z ogrom­nym niepoko­jem Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców obser­wu­je dzi­ała­nia, pod­jęte przez poli­tyków oraz organy państ­wa, wymier­zone prze­ci­wko pol­skim kibi­com. Pod pozorem wal­ki z chuli­gańst­wem i bandy­tyzmem próbu­je się zniszczyć całe, nieza­leżne i wolne, środowisko kibiców piłkars­kich, zrzes­zonych w sto­warzyszeni­ach kibiców. Pode­j­mowane są w tym celu wszelkie środ­ki, w szczegól­noś­ci wywier­ana jest pres­ja na właś­ci­cieli i dzi­ałaczy klubowych, ale także, znana sprzed kilkudziesię­ciu lat, meto­da dotk­li­wego kara­nia za drob­ne uchy­bi­enia. Przede wszys­tkim stosowanie zakazu sta­dionowego za drob­ne wykroczenia- w szczegól­noś­ci za przek­li­nanie jest niewspółmierne do wagi naruszeń. Co więcej karani są wyłącznie kibice, pod­czas gdy tren­erzy, zawod­ni­cy i inni uczest­ni­cy imprez sportowych, których niecen­zu­ralne wyraże­nia doskonale zna­ją telewid­zowie, nie ponoszą najm­niejszych kon­sek­wencji. Tego typu repres­je spotkały w ostat­nich tygod­ni­ach kibiców z Wodzisław­ia Śląskiego i Kielc.
Podob­nie nachodze­nie członków grup sto­warzyszeń, fan clubów oraz grup ultras przez polic­jan­tów w ich domach i miejs­cach pra­cy, jak również wypy­ty­wanie sąsi­adów w ramach „wywiadów środowiskowych”, przy­pom­i­na jako żywo dzi­ała­nia służb min­ionej epo­ki. Od kilku tygod­ni kibice są kre­owani na pier­ws­zo­planowego wro­ga publicznego.

Utr­walanie stereo­ty­pu „sta­dionowego bandy­ty” wspo­ma­ga­ją akc­je rodem z filmów sen­sacyjnych: zatrzy­ma­nia przed i po meczu, zatrzy­ma­nia w miejs­cu zamieszka­nia, rewiz­je mieszkań, dłu­gotr­wale przesłuchania.
Objawem jawnej hipokryzji jest nakładanie man­datów za picie piwa przed lub po meczu w obliczu zmi­an przy­go­towywanych przez poli­tyków, zmierza­ją­cych do sprzedawa­nia piwa pod­czas meczów EURO2012. Zmi­any te są przy­go­towywane pod naciskiem spon­sorów reprezen­tu­ją­cych branżę piwowarską.
Poli­ty­cy, ludzie mediów oraz oso­by mieniące się auto­ry­te­ta­mi, od kilku tygod­ni sze­roko dysku­tu­ją o prob­lemie kibiców. Jed­nakże w takich dyskus­jach braku­je przed­staw­icieli tych, którzy są przed­miotem debaty pub­licznej — kibiców. Dzi­wi nas to tym bardziej, że przed­staw­iciele OZSK wielokrot­nie wcześniej byli zapraszani do rozmów z posła­mi — w trak­cie prac nad nową ustawą o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, z min­is­tra­mi — w ramach Rady ds. Bez­pieczeńst­wa Imprez Masowych dzi­ała­jącej przy Min­is­terst­wie Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji, dzi­ałacza­mi piłkarski­mi — przed­staw­iciela­mi PZPN i Ekstrak­lasa S.A. Również dzi­en­nikarze mają świado­mość ist­nienia ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji zrzesza­jącej sto­warzyszenia kibiców pol­s­kich klubów, orga­ni­za­cji będącej ewen­e­mentem na skalę europejską.
Sto­warzyszenia reprezen­towane przez OZSK próbowały zwró­cić uwagę na sprawy związane z EURO2012 oraz powyższe prob­le­my, w szczegól­noś­ci na kre­owanie tem­atu zastępczego, jakim są „prob­le­my z kibi­ca­mi”, pod­czas dwóch ostat­nich kole­jek piłkars­kich„ poprzez wywieszanie trans­par­en­tów. Wywiesze­nie trans­par­en­tu nie jest jeszcze wykrocze­niem ani przestępst­wem, nie moż­na zatem było wal­czyć z kibi­ca­mi meto­da­mi represji karnej. Zatem klu­by zostały ukarane meto­da­mi represji dyscyplinarnej.
Zwracamy po raz kole­jny uwagę na naras­ta­jące, niewspółmierne do zagroże­nia, repres­je. Wzy­wamy po raz kole­jny do pod­ję­cia rzec­zowej dyskusji, opartej na argu­men­tach, nie zaś na stereo­ty­pach i wywoły­wa­niu poczu­cia zagrożenia.
Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego pod­mio­ty orga­nizu­jące roz­gry­w­ki notu­ją kole­jne reko­rdy frek­wencji na pol­s­kich sta­dionach? Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego Komen­da Głów­na Policji w swym rapor­cie za 2010 r., opub­likowanym w mar­cu 2011 r., wskazu­je na znaczą­cy spadek naruszeń prze­biegu imprez sportowych oraz znaczą­cy wzrost bez­pieczeńst­wa tych imprez? Sko­ro bowiem na sta­dionach jest tak niebez­piecznie, a kibice są tak groźni, to dlaczego rokrocznie orga­nizu­ją kilka­set różnych akcji chary­taty­wnych i społecznych?

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.