Oświadczenie spółki Ekstraklasa S.A.

Spół­ka Ekstrak­lasa S.A. wydała oświad­cze­nie, w którym komen­tu­je ona zamknię­cie sta­dionów Lecha i Legii. Poniżej może­cie przeczy­tać jego treść.

 

W oce­nie Ekstrak­lasy SA takie decyz­je niosą za sobą fatalne kon­sek­wenc­je wiz­erunk­owe dla roz­gry­wek Ligi Zawodowej. To także przyję­cie zasady odpowiedzial­noś­ci zbiorowej za chuli­gańskie ekscesy, które miały miejsce na innym sta­dion­ie i nie były związane z roz­gry­wka­mi prowad­zony­mi przez Ekstrak­lasę SA. W naszej opinii, jedyną skuteczną metodą elim­i­nowa­nia ze sta­dionów piłkars­kich takich patologii, jakie miały miejsce po finale Pucharu Pol­s­ki, jest szy­bkie ziden­ty­fikowanie i surowe ukaranie osób, które dop­uś­ciły się przestępstw.

Tym samym dzisiejsze decyz­je godzą w tysiące prawdzi­wych kibiców, dopin­gu­ją­cych reg­u­larnie drużyny Lecha Poz­nań i Legii Warsza­wa pod­czas meczów ligowych. To także skazanie piłkarzy na udzi­ał w meczach pozbaw­ionych atmos­fery prawdzi­wej, sportowej rywal­iza­cji. Decyz­je te wiążą się również z ogrom­ny­mi strata­mi finan­sowy­mi dla klubów. Roze­granie meczów bez udzi­ału pub­licznoś­ci może powodować roszczenia wobec klubów ze strony kibiców czy part­nerów biz­ne­sowych i sponsorów.

Zdaniem Ekstrak­lasy SA dzisiejsze decyz­je w żaden sposób nie przy­czynią się do wye­lim­i­nowa­nia aktów prze­mo­cy i wan­dal­iz­mu ze sta­dionów piłkars­kich w Polsce. Nie powodu­ją one ukara­nia sta­dionowych chuli­ganów, jed­nocześnie uniemożli­wia­jąc prawdzi­wym kibi­com uczest­nict­wo w meczach Ekstraklasy.

EKSTRAKLASA SA

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress