Poważne zmiany w Lechu

Jutro władze klubu poin­for­mu­ją o zmi­an­ie na stanowisku preze­sa klubu. Andrzej Kadz­ińs­ki przes­tanie być preze­sem Lecha, którym zarządzał od 2006 roku. Jak nie­ofic­jal­nie dowiedzi­ał się por­tal LechNews.pl jest dwóch kandy­datów na to stanowisko. To Arka­diusz Kasprzak i Karol Klim­czak. Nowy prezes funkcję ma pełnić jed­nak tylko przez kil­ka miesięcy.

Właś­ci­ciel „Kole­jorza” Jacek Rutkows­ki pod­jął decyzję o prze­niesie­niu Andrze­ja Kadz­ińskiego do holdin­gu Ami­ca S.A., w którym ten wcześniej pracował.

Według źródeł zbliżonych do klubu, funkcję preze­sa Lecha od początku listopa­da pełnić będzie aktu­al­ny wiceprezes klubu, Arka­diusz Kasprzak, bądź Karol Klim­czak, członek zarzą­du, który zasłużył się klubowi w trak­cie negoc­jacji doty­czą­cych umowy operatorskiej.

Nowy prezes będzie „pełnił obow­iąz­ki”, który­mi doty­chczas zaj­mował się Andrzej Kadz­ińs­ki, jed­nak nie wiado­mo jak dłu­go. Praw­dopodob­nie Jacek Rutkows­ki, właś­ci­ciel Lecha, szu­ka nowej oso­by, która obe­jmie tę funkcję, lecz w tej chwili trud­no powiedzieć kiedy to nastąpi.

W zarządzie Lecha zna­jdzie się również Maciej Wandzel, odpowiedzial­ny za negoc­jac­je ws. umowy operatorskiej.

Kasprzak w ostat­nim cza­sie pełnił on funkcję preze­sa spół­ki Marcelin Man­age­ment, której kon­sor­cjum wespół z Lechem jest oper­a­torem sta­dionu w Poz­na­niu. Jego miejsce zajmie Bog­dan Glein­ert, który w przeszłoś­ci był członkiem zarzą­du w holdin­gu Ami­ca S.A.

Klub tę infor­ma­cję ma potwierdz­ić ofic­jal­nie jutro o godz. 14:30.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress