Probierz, który w Lechu “już jest” po raz drugi

Pozy­c­ja Jose Mari Bakero w klu­bie nie jest naj­moc­niejsza. Coraz głośniej speku­lu­je się na tem­at ode­jś­cia Hisz­pana z klubu, czego on sam nie chce komen­tować. Najpoważniejszym kandy­datem do zastąpi­enia go w Lechu jest Michał Pro­bierz. Znów, chci­ało­by się powiedzieć.

Niespeł­na 40-let­ni szkole­niowiec w swo­jej kari­erze był już przymierzany do „Kole­jorza”, jed­nak na tym się skończyło. Najbliżej tej posady był po zakończe­niu ubiegłego sezonu, kiedy w zespół ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki po raz pier­wszy do kilku lat nie zak­wal­i­fikował się do europe­js­kich pucharów. Niezad­owoleni z ligowej pozy­cji kibice doma­gali się zwol­nienia tren­era, a ten mimo tego, że jego kon­trakt w czer­w­cu dob­ie­gał koń­ca, pozostał na swoim stanowisku.
Jose Mari Bakero już wtedy mógł­by nie pra­cow­ać w Poz­na­niu, jed­nak postanowiono dać mu jeszcze jed­ną szansę.

Wydawało się, że tę znakomi­cie wyko­rzys­tał, ale rzeczy­wis­tość okaza­ła się inna i po kilku efek­townych zwycięst­wa przyszła kolej na powrót do ligowego maraz­mu. Pra­ca Hisz­pana miała zostać oce­niona po zakończe­niu rundy jesi­en­nej, a tę jak na złość opiekun Lecha zakończył dwoma zwycięst­wa­mi i dostał kole­jną szansę.

Wyda­je się jed­nak, że trze­ciej nie dostanie. Po porażce z GKS-em Bełchatów jego pozy­c­ja wisi na włosku i wyda­je się, że nic już jej nie uratu­je. Odpowied­nim kandy­datem na stanowisku tren­era jest Michał Pro­bierz. Ten sam, który już w czer­w­cu miał zostać szkole­niow­cem „Kole­jorza”.

Wtedy jed­nak nadal był trenerem Jagiel­lonii i zak­wal­i­fikował się z nią dru­gi raz z rzę­du do Ligi Europy. Jed­nak dość szy­bko, bo jeszcze w lipcu opuś­cił Białys­tok po nieu­danym dwumeczu w europe­js­kich pucharach. Po pół­torej miesią­ca otrzy­mał propozy­cję pra­cy z ŁKS‑u Łódź i na dwa miesiące wyciągnął ten klub z dna tabeli. Ten szy­bko jed­nak tam wró­cił i obec­nie zna­j­du­je się w stre­fie spadkowej.

Później prowadz­ił grec­ki Aris Saloni­ki, ale i tam dłu­go nie zagoś­cił, odchodząc po dwóch miesią­cach ze względów na fatal­ną sytu­ację finan­sową i orga­ni­za­cyjną. Ter­az jego kole­jnym przys­tankiem może być Lech Poz­nań. Moż­na odnieść wraże­nie, że Michał Pro­bierz czeka na propozy­cję z Lecha. Od dłuższego cza­su speku­lu­je się na tem­at wspól­nej przyszłoś­ci tego tren­era i klubu ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki. I tam być może już wkrótce nadejdzie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress