01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.15godz.8min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Lech ma styl. Czekam na eksperta, który potrafi go zdiagnozować

rumak mariusz mario- Wiele kry­ty­ki do mnie nie dociera, bo nie czy­tam prasy i mało oglą­dam telewiz­ji. Nie mam na to cza­su ze wzglę­du na obow­iąz­ki, jakie mam. W klu­bie są oso­by, które odpowiada­ją za to, żeby do mnie dotarło coś, co powin­no dotrzeć — mówił w niedzielę w Lidze+ Extra tren­er Lecha Poznań.

Pod­czas pro­gra­mu spotkał się jed­nak z kry­tyką pros­to w oczy. Kry­tyką ze strony Grze­gorza Miel­carskiego — o której pisal­iśmy wcześniej — i naty­ch­mi­ast na nią zareagował. - Sys­tem Amis­co, który może­my stosować na swoim sta­dion­ie, pokazu­je, że domin­u­je­my pod wzglę­dem fizy­cznym. Wykonu­je­my więcej sprint­ów z piłką i bez pił­ki — zaz­naczał Rumak.

Odniósł się także do momen­tu odbioru pił­ki, nad którym pracu­je jego druży­na. — Proszę zwró­cić uwagę ile cza­su potrze­bu­je­my od momen­tu prze­ję­cia pił­ki do poda­nia pił­ki, przy którym Muraws­ki jest faulowany. Ile cza­su po odbiorze pił­ki uderza Ślusars­ki - wyliczał szkoleniowiec.

- To samo w poprzed­nich meczach. Ile trwa akc­ja od momen­tu prze­ję­cia pił­ki do momen­tu zdoby­cia drugiej bra­ki, ile na Górniku cza­su potrze­bowal­iśmy od chwili ode­bra­nia pił­ki do faulu, po którym podyk­towano karnego. Anal­izu­je­my czas posi­ada­nia pił­ki przez zawod­ni­ka, chce­my go skró­cić - dodaje.

Odniósł się on także wprost do kry­ty­ki ze strony Grze­gorza Miel­carskiego. - Ciekawa anal­iza — spointował tren­er. — Z wielo­ma rzecza­mi się zgadzam, z wielo­ma nie. Wiele zależy od plany i sposobu gry. Dostało się Murawskiemu i Trałce, ale u nas skrzy­dłowi gra­ją sze­roko, może zbyt pasy­wnie. Nie oczeku­ję o defen­sy­wnych pomoc­ników żeby wbie­gali w pole karne rywala, bo oni tworzą blok defen­sy­wny. Mamy sześ­ciu piłkarzy bronią­cych, z których boczni obroń­cy włącza­ją się w akc­je ofen­sy­wne i powodu­ją zwięk­sze­nie licz­by ataku­ją­cych zawod­ników z czterech na sześ­ciu. Moglibyśmy wymusić na Łukaszu i Rafale, aby się podłącza­li, ale wtedy stra­cilibyśmy sta­bil­ność w ustaw­ie­niu — tłu­maczył szkoleniowiec.

Zdaniem szkole­niow­ca Lech ma styl gry jas­no określony. — Czekam na eksper­ta, który potrafi zdi­ag­no­zować nas styl — mówił z przekąsem Rumak. — Pamię­tam kry­tykę, gdy ktoś celowo manip­u­lu­je fak­ta­mi. Kry­ty­ka jest waż­na i potrzeb­na, szczegól­nie kon­struk­ty­w­na - kończył wątek.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.