Rutkowski: Kibicowski kapitał został zmarnowany

- W Polsce nikt nie ma doświad­czeń, jak zarządzać sta­dionem i spraw­ić, żeby więcej ludzi przy­chodz­iło na mecze. Tym bardziej, że jesteśmy po wielkim kryzysie, który nastąpił przez kon­flikt kibiców z rzą­dem, a także bezsen­sowną nagonkę niek­tórych mediów – tłu­maczył dzisi­aj Jacek Rutkowski.

Władze Lecha bard­zo odczuły skut­ki związane z repres­ja­mi w stronę kibiców. Frek­wenc­ja przy Buł­garskiej spadła znaczą­co, a na wrześniowych meczach Lecha było nieco pon­ad 10 tysię­cy widzów. - W ostat­nich miesią­cach stało się coś bard­zo złego. Z pewnego incy­den­tu stwor­zono nie wiado­mo jaką sprawę, a pewien dzi­en­nikarz Gaze­ty Wybor­czej nie potrafi o niczym innym pisać, tylko 40 artykułów o jed­nej spraw­ie – mówił właś­ci­ciel „Kole­jorza”.

Jego zdaniem kap­i­tał budowany przez wiele lat, a zabur­zony w ostat­nim cza­sie, bard­zo trud­no będzie przy­wró­cić. – Poz­nań posi­a­da ogrom­ny kli­mat piłkars­ki. Poz­nań jest miastem piłkarskim, wspól­nie gro­madzil­iśmy się z kibi­ca­mi, a cała ta his­to­ria w Byd­goszczy była niepotrzeb­na – zaz­naczył. – Doprowadzil­iśmy do tego, że dzisi­aj mamy frek­wencję znacznie niższą. Ter­az przed nami, a także Wami dłu­ga dro­ga, może wspól­nie uda nam się pomóc przy­wró­cić wyższą liczbę kibiców i osiągnąć wynik 25, a nawet 30 tysię­cy kibiców na każdym meczu – zwró­cił się do dzi­en­nikarzy Jacek Rutkowski.

Wczo­raj odbyło się spotkanie przed­staw­icieli klubu, Wiary Lecha, a także komen­dan­tem policji. – Kap­i­tał, który wypra­cow­al­iśmy został zmarnowany. Wczo­raj spotkaliśmy się i próbowal­iśmy roz­maw­iać. Chcieliśmy, aby te dwa środowiska zaczęły dia­log. Spotkanie trwało dwie godziny, będziemy się reg­u­larnie spo­tykać, bo to jedy­na dro­ga, aby na Buł­garską powró­ciły tłumy kibiców i znów sta­dion ryknął „W grodzie Prze­mysława”. Zapy­ta­j­cie się sami, dlaczego ostat­nio tak nie było – pod­kreślał właś­ci­ciel klubu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress