Stałę fragmenty gry mają prawo martwić

trening sztab szkoleniowyWiele pra­cy przed startem ligi czeka jeszcze piłkarzy Lecha Poz­nań. I choć już od miesią­ca przy­go­towu­ją się oni do rundy wiosen­nej, a do jej początku pozostały nieco pon­ad dwa, to podopieczni Mar­iusza Ruma­ka popeł­ni­a­ją kil­ka błędów, które należy wye­lim­i­nować.

Zawod­ników trud­no rozliczać z wyników spotkań, to bowiem jedynie mecze kon­trolne, a w nich ważniejsze od wyników są pewne schematy, zachowa­nia i zgranie. Jed­nak, jeśli nie widać ich, to znaczy, że druży­na ma pewien prob­lem. Niewąt­pli­wie jed­nym z nich jest zachowanie zespołów pod­czas stałych frag­men­tów gry bitych przez rywali.

W ostat­nim meczu, w którym rywalem był Rapid Bukareszt, to właśnie po stałych frag­men­tach gry pod bramką Krzyszto­fa Kotorowskiego dzi­ało się najwięcej. Po nich też Rumu­ni zdoby­wali bram­ki. Przy­chodz­iło im to jed­nak ze zbyt dużą łat­woś­cią. Ten ele­men­ty gry martwi jed­nak nie tylko z per­spek­ty­wy ostat­niego meczu, ale w dłuższym okre­sie cza­su. W meczach kon­trol­nych piłkar­zom Lecha takie błędy zdarza­ły się już wcześniej.

- Mamy momen­ty gry tracimy kon­cen­trację i krycie — uważa Jerzy Cyrak, asys­tent szkole­niow­ca. Jed­nak sama kon­cen­trac­ja, to chy­ba za mało. Lechi­ci nie wiedzą jak się zachować, gdy pił­ka leci w ich pole karne. Mają prob­lem nie tylko z kryciem, ale także poruszaniem się we włas­nej szes­nastce. Oczy­wiś­cie na wyrokowanie przyjdzie pora, gdy zaczną się mecze o stawkę. Ter­az jedynie pracu­je się nad pewny­mi ele­men­ta­mi, ale nad­mier­na ilość błędów i bramek tra­conych po rzu­tach wol­nych bądź rożnych może martwić. I dzi­wne było­by gdy­by nie martwiła.

Licz­ba roze­granych meczów: 6

Licz­ba stra­conych bramek w okre­sie przy­go­towaw­czym: 11

Licz­ba bramek stra­conych przez stałe frag­men­ty gry: 4

Licz­ba bramek straonych po dośrod­kowa­ni­ach: 5

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress