Sztab szkoleniowy wyciąga wnioski. Lech trenował atak pozycyjny

lechici na treninguZawod­ni­cy Lecha Poz­nań w tym tygod­niu trenowali przede wszys­tkim grę w ataku pozy­cyjnym. Trud­no się dzi­wić, bowiem praw­dopodob­nie dys­pozy­c­ja zespołu w tym ele­men­cie piłkarskiego rzemiosła będzie miała kluc­zowe znacze­nie dla prze­biegu jutrze­jszego meczu.

Sztab szkole­niowy „Kole­jorza” w min­ionym tygod­niu poświę­cał dużo uwa­gi właśnie atakowi pozy­cyjne­mu. Podob­nie jak w poprzed­nich meczach roz­gry­wanych przy Buł­garskiej, zespół Mar­iusza Ruma­ka właśnie w ten sposób kon­struował swo­je akc­je ofen­sy­wne.

Duże znacze­nie dla powodzenia w sobot­nim meczu będzie miała dobra gra skrzy­dłowych, którzy będą odpowiedzial­ni za cen­trowanie fut­bolów­ki w pole karne. W poprzed­nich meczach częs­to to właśnie dośrod­kowa­nia zawodz­iły. Duża ich licz­ba była niedokład­na. I mimo tego, że Lech domi­nował, odd­awał wiele strza­łów na bramkę nie znalazł sposobu na poko­nanie bramkarza rywali.

Również strza­ły były ważnym ele­mentem ostat­niego cyk­lu treningowego. Mar­iusz Rumak nakazy­wał swoim zawod­nikom odd­awanie strza­łów z wielu pozy­cji w obrę­bie pola karnego. W ten sposób chci­ał on przy­go­tować zawod­ników na podob­ne sytu­acje pod­czas meczu. W prze­ci­wieńst­wie do ostat­niego meczu przy Buł­garskiej, na ostat­nich treningach wiele z nich lądowało w siatce.

Pewne jest to, że sztab szkole­niowy Lecha wycią­ga wnios­ki z gry drużyny i z jej prob­lemów. A zespół pod­czas tren­ingów pracu­je nad tymi ele­men­ta­mi, które pod­czas ostat­nich meczów spraw­iały mu najwięcej prob­lemów.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress