02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.6godz.19min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trust sponsorem biznes

Lech Poz­nań przedłużył umowę spon­sorską z fir­mą Trust, która już w poprzed­nim sezonie była part­nerem biz­ne­sowym “Kole­jorza”. Umowa została pod­pisana na najbliższy sezon, a logo firmy zna­jdzie się na ban­dach wokół murawy, a także na grafice wokół obiektu.

Arka­diusz Kasprzak (Lech Poz­nań): - Trust to fir­ma o dużych trady­c­jach w Wielkopolsce. Cieszymy się, jako zarząd, że pod­pisu­je­my umowę z fir­mą, która dzi­ała na rynku od 20 lat. Chce­my wspól­nie wiązać nadzieje i korzyś­ci z tej dzi­ałal­noś­ci. Staramy się dobier­ać firmy nie tylko z najważniejszej dla nas grupy pod wzglę­dem prestiżu, wielkopol­s­ki, charak­teru i branży, ale zwracamy uwagę na osobowość prezesów. Pan Paweł Buga­jny, to bard­zo wartoś­ciowa oso­ba. To świad­czy o tym, że dla Lecha ważne jest pozyski­wanie spon­sorów, a także part­nerów w kat­e­gorii, której nie da się zapisać żad­ny­mi zgłoska­mi w umowie. To zau­fanie, po ang­iel­sku trust, prze­chodzi w wiary­god­ność. Chce­my tworzyć akc­je mar­ketingowe i wyko­rzys­tać wszys­tkie mech­a­nizmy, począwszy od strony inter­ne­towej po por­tale społecznościowe.

Paweł Buga­jny (Trust): - Pier­wszą umowę przed rok­iem pod­pisy­wal­iśmy z lekką nieśmi­ałoś­cią. Wcześniej nie wchodzil­iśmy w przed­sięwz­ię­cia w piłce nożnej, wcześniej dzi­ałal­iśmy jedynie w siatków­ce. Nie dzi­ałal­iśmy także na tak dużym polu, nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglą­dało. Okaza­ło się, że wspólne dzi­ała­nia nasze i Lecha okaza­ły się ogrom­nym sukce­sem. Poza drob­ny­mi epi­zo­da­mi dzi­ałamy głównie w Wielkopolsce i to właśnie z rynkiem lokalnym i wielkopol­skim swo­je nadzieje Nie moglibyśmy wspier­ać innej drużyny. Solid­ność, odwa­ga, kon­tynu­ac­ja i trady­c­ja to przymiotni­ki, które doty­czą nas i Lecha. Chce­my uzyskać efekt syn­ergii. Nie tylko spon­soru­je­my Lecha, ale chce­my mieć powiaza­nia z kibi­ca­mi. Pro­ponowal­iśmy rabaty dla kibiców. Ter­az chce­my przy­go­tować konkursy i zabawy. Będziemy reklam­ować się na wyświ­et­laczach wokół murawy, na sta­dion­ie, a także mate­ri­ałach graficznych klubu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.