02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.40min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wiara Lecha” pisze o cenach karnetów

kibice kibole extreme hobbySto­warzysze­nie “Wiara Lecha” wys­tosowało do władz Lecha Poz­nań otwarty list związany z cena­mi biletów na rozpoczy­na­ją­cy się za nieco pon­ad miesiąc sezonu 2013/2014. Wkrótce powin­ny zostać podane ceny biletów na te roz­gry­w­ki, więc list został wys­tosowany w odpowied­nim momencie.

Szanowni Państ­wo,

Szcz­erze grat­u­lu­je­my KKS Lech Poz­nań SA udanego zakończenia negoc­jacji z Miastem Poz­nań, w zakre­sie zmi­any warunk­ów odpłat­noś­ci za użytkowanie Sta­dionu Miejskiego przy ul. Buł­garskiej. Wierzymy jed­nocześnie, że poz­woli to nie tylko na lep­sze funkcjonowanie klubu, ale przełoży się również na korzyst­niejsze ceny kar­netów i biletów na domowe mecze Kolejorza.

Mamy zag­waran­towany udzi­ał w roz­gry­wkach o europe­jskie puchary, w których chce­my zajść jak naj­dalej. W związku z reor­ga­ni­za­cją Ekstrak­lasy, zostaną roze­grane przy Buł­garskiej o 3–4 spotka­nia więcej. Pamię­tamy również słowa tren­era Mar­iusza Ruma­ka, który na spotka­niu z kibi­ca­mi oświad­czył, że zro­bi wszys­tko, by w Pucharze Pol­s­ki zajść o wiele dalej, niż ostatnio.

Wszys­tko to spowodu­je, że kibic Lecha, będzie musi­ał częś­ciej się­gać do kieszeni, żeby na sta­dion­ie oglą­dać Kole­jorza. Spodziewamy się zwłaszcza, że ewen­tu­al­ni atrak­cyjni zagraniczni rywale, mogą spowodować drasty­czny wzrost cen wejś­ciówek. Może to spowodować, że przyjś­cie na inne mecze Lecha, wielu kibiców zwycza­jnie sobie odpuś­ci, bo nie będzie ich stać na uczest­nict­wo we wszys­t­kich spotka­ni­ach. Spowodować to może zjawisko „wybiera­nia sobie meczów” i odpuszcze­nie udzi­ału w spotka­ni­ach z mniej atrak­cyjny­mi rywala­mi, a co za tym idzie, znaczny spadek frekwencji.

W grud­niu 2012, na ante­nie Radia Merkury, Prezes Karol Klim­czak zaplanowane na 2013 pod­wyż­ki uza­sad­ni­ał wzrostem kosztów orga­ni­za­cji meczów, spowodowanych koniecznoś­cią płace­nia Mias­tu Poz­nań za użytkowanie o 4% więcej, niż doty­chczas oraz odd­awa­nia Mias­tu 3,5% przy­chodu z biletów. Gdy udało się ter­az znaczą­co obniżyć te wydat­ki, apelu­je­my do klubu o obniże­nie cen kar­netów oraz umi­ar w wyz­nacza­niu cen biletów na poszczególne spotka­nia. Była­by to swoista wdz­ięczność dla mieszkańców Mias­ta Poz­nań, de fac­to właś­ci­cieli Sta­dionu Miejskiego, którzy poprzez swoich przed­staw­icieli w Urzędzie Mias­ta, obniżyli Lechowi Poz­nań kosz­ty użytkowa­nia stadionu.

Wierzymy również, że taka poli­ty­ka pomoże nie tylko uniknąć spad­ku frek­wencji na spotka­ni­ach z mniej atrak­cyjny­mi prze­ci­wnika­mi, ale wręcz doprowadzi do wzros­tu iloś­ci kibiców i zapełnienia wielkiego Sta­dionu Miejskiego w stop­niu o wiele więk­szym, niż do tej pory.

Ze swej strony zaś, ofer­u­je­my pełną współpracę w celu przy­ciąg­nię­cia na Buł­garską jak najwięk­szej iloś­ci kibiców.

WIARA LECHA

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.