Wilk powinien zastąpić Tonewa

Mar­iusz Rumak po dobrym wys­tępie Jaku­ba Wil­ka w Bełcha­towie dał mu w kole­jnym meczu kole­jną szan­sę na zaprezen­towanie swoich umiejęt­noś­ci. I trze­ba ucz­ci­wie przyz­nać, że Lechi­ta pokazał się z dobrej strony, co więcej przez 13. min­ut, które spędz­ił na boisku pokazał więcej, niż Alek­san­dar Tonew przez pon­ad 80.

Wilk nie ma atu­tu w postaci szy­bkoś­ci, co daniem tren­era Lecha jest jed­nym z powodów, dla których Kuba znalazł się na wylocie z klubu. Jed­nak ma bard­zo duży atut w postaci dobrego dośrod­kowa­nia, co pokazał nie tylko pod­czas asysty do Ślusarskiego w Bełcha­towie, ale również w niedzielę w spotka­niu z Pogo­nią. Jego cen­try w szes­nastkę goś­ci były pier­wszej jakoś­ci, jed­nak jak w całym zresztą meczu, zabrakło dokład­noś­ci pod bramką prze­ci­wni­ka.

Z kolei Tonew zagrał kole­jny raz zde­cy­dowanie poniżej swoich możli­woś­ci. Był jed­nym ze słab­szych zawod­ników Lecha, nie wnosił wiele do akcji ofen­sy­wnych, nie miał również pomysłu na grę. Buł­gar kil­ka razy źle rozwiązał akcję, szukał strza­łów, które są niewąt­pli­wie jego moc­ną stroną, lecz mógł w wielu sytu­ac­jach zachować się lep­iej i podawać do lep­iej ustaw­ionych kolegów — cho­ci­aż­by Możdże­nia w jed­nej z sytu­acji w trak­cie pier­wszej połowy.

Bezbar­wny ostat­nio Tonew dobre mecze przepla­ta słaby­mi. Nieste­ty w ostat­nim cza­sie znacznie więcej w jego wyko­na­niu jest gorszych meczów. Z kolei w niezłej dys­pozy­cji zna­j­du­je się obec­nie Wilk i to on powoli sta­je się coraz poważniejszym kandy­datem do zastąpi­enia Tonewa. Nawet jeśli nie ma kluc­zowego dla Mar­iusza Ruma­ka atu­tu w postaci szy­bkoś­ci.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress