Wisła najbardziej medialna, Lech czwarty

Udzi­ał w elim­i­nac­jach Ligi Mis­trzów zapewnił bard­zo duże zain­tere­sowanie „Białej Gwieździe”. W lipcu domi­nowały w medi­ach klu­by biorące udzi­ał w roz­gry­wkach europe­js­kich, a więc także Śląsk Wrocław i Legia Warsza­wa. Wisła znalazła się na czele zestaw­ienia po raz pier­wszy od 14 miesię­cy. “Kole­jorz” znalazł się na 4. miejscu.

Poprzed­nio zespół z Rey­mon­ta był najbardziej medi­al­nym klubem ligi w maju 2010 roku, gdy prze­grał z Lechem Poz­nań rywal­iza­cję o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Tym razem poz­nańs­ki klub znalazł się dopiero na czwartym miejs­cu — przed Cra­cov­ią, Polonią Warsza­wa i Zagłę­biem Lubin. Dopiero na ósmej loka­cie upla­sowała się Jagiel­lonia Białys­tok – czwarty z klubów reprezen­tu­ją­cych Pol­skę na are­nie między­nar­o­dowej. Zespół z Białegos­toku odpadł już 7 lip­ca, dlat­ego jego wys­tęp nie przys­porzył klubowi wielkiego zainteresowania.

Co ciekawe, to jed­nak Śląsk Wrocław okazał się najczęś­ciej opisy­wanym zespołem w samej prasie. Wisła w tym zestaw­ie­niu była trze­cia, ale zdomi­nowała najważniejsze por­tale inter­ne­towe, dzię­ki czemu znalazła się na pier­wszym miejs­cu klasy­fikacji łącznej. W przy­pad­ku Śląs­ka niezwyk­le dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się kon­frontac­ja z Dundee Unit­ed. Wye­lim­i­nowanie Szkotów spraw­iło, że wrocław­ian­ie zan­otowali najwięk­szą liczbę pub­likacji na pier­wszych stronach. Anal­i­ty­cy agencji infor­ma­cyjnej „PRESS-SERVICE Mon­i­tor­ing Mediów” podali, że w ciągu miesią­ca było ich 30, o sześć więcej aniżeli o Wiśle Kraków. Po 23 takie tek­sty miały Cra­covia i Lech Poz­nań. Najm­niej medi­al­nym klubem T‑Mobile Ekstrak­lasy okazał się beni­aminek — Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Najwyższy ekwi­wa­lent reklam­owy pub­likacji zan­otowały klu­by z dużych miast. Naja­trak­cyjniejsze dla spon­sorów w min­ionym miesiącu były kole­jno Wisła Kraków (18,5 mln zł), Legia Warsza­wa (16,8 mln zł), Polo­nia Warsza­wa (16 mln zł), Cra­covia (14,6 mln zł), Śląsk Wrocław (14,5 mln zł) i Lech Poz­nań (14,1 mln zł). Ekwi­wa­lent reklam­owy to kwo­ta, jaką należało­by zapłacić za powierzch­nie reklam­ową równą tej zajętej przez pub­likac­je pra­sowe o badanych klubach. Obliczany jest on zgod­nie z cen­nika­mi reklam­owy­mi poszczegól­nych tytułów.

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W lipcu 2011 przeanal­i­zowano 14,8 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 do 31 lip­ca 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę około 210 tys. informacji.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress