Wybierz najlepszą oprawę roku 2011

Por­tal LechNews.pl, a także Sto­warzysze­nie Wiara Lecha i FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy zaprasza­ją do udzi­ału w głosowa­niu na najlep­szą oprawę 2011 roku zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. Spośród dziewię­ciu, orga­ni­za­torzy zde­cy­dowali się na wybór sześ­ciu, które zostały zak­wal­i­fikowane do ścisłego finału. Każdy z Was może zade­cy­dować o tym, która z nich okaże się najlepszą.

Do finału zak­wal­i­fikowal­iśmy naje­fek­town­iejsze, naszym zdaniem, oprawy. Wśród nich znalazły się te zaprezen­towane przez Sekc­je Stare Mias­to, Sekc­je Jeżyce, Sekc­je Wino­grady, dwie przez Sekc­je SSL, a także zespołu Lechita.net. Głosowanie na najlep­szą z nich odby­wać się będzie w grud­niu na naszym por­talowym pro­filu na face­book’u, który zna­j­du­je się pod adresem:

https://www.facebook.com/pages/LechNewspl/181103595234025

Dla zespołu, który zostanie zwycięzcą przewidziano paterę, która zostanie wręc­zona jej pod­czas planowanego na połowę sty­cz­nia pod­sumowa­nia trze­ciej edy­cji Kibol­skiej Ligi Kolejorza.

Sekc­ja Jeżyce - Sekc­ja Stare Mias­to (oprawa Sekcji Stare Miast0):

Sekc­ja Jeżyce — Sekc­ja Stare Mias­to (oprawa Sekcji Jeżyce):

Lechita.net - FORZA Janusze (oprawa Lechity.net):


SSLSekc­ja Stare Mias­to: (Oprawa Sekcji SSL):

Sekc­ja Wino­grady - Pias­towskie Mias­to (Oprawa “Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa” Sekcji Winogrady):

Sekc­ja SSLSWR7 (Oprawa Sekcji SSL):

REGULAMIN GŁOSOWANIA W LECHNEWS.PL PUCHARZE KIBOLI NA NAJLEPSZĄ OPRAWĘ III EDYCJI KIBOLSKIEJ LIGI KOLEJORZA.

Postanowienia ogólne

1. Orga­ni­za­torem konkur­su jest por­tal LechNews.pl, Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, a także FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy.

2. Do konkur­su zak­wal­i­fikowano sześć najlep­szych zdaniem redakcji opraw zaprezen­towanych pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kolejorza.

3. Celem Konkur­su jest wybór najlep­szej oprawy w 2011 roku zaprezen­towanej pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza.

4. Druży­na, której kibice zostaną zwycięzcą Konkur­su otrzy­ma­ją okolicznoś­ciową paterę LechNews.pl Pucharu Kiboli pod­czas ofic­jal­nego zakończenia III edy­cji Kibol­skiej Ligi Kole­jorza, które odbędzie się w sty­czniu 2012 roku w FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy.

Zasady głosowa­nia

1. W głosowa­niu może wziąć udzi­ał każ­da oso­ba, która spełni wymienione poniżej warunki:

a)       „pol­u­bi” pro­fil LechNews.pl na por­talu społecznoś­ciowym Face­book, zna­j­du­ją­cy się pod adresem https://www.facebook.com/pages/LechNewspl/181103595234025.

b)       nie jest pra­cown­ikiem por­talu, a także orga­ni­za­torem roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kolejorza.

c)       speł­nia inne warun­ki określone w niniejszym regulaminie.

2. Oso­ba biorą­ca udzi­ał w głosowa­niu wyraża zgodę na zas­tosowanie wszys­t­kich postanowień Regulaminu.

3. Głosowanie trwać będzie od 1 do 30 grudnia.

4. Każ­da oso­ba może odd­ać jeden głos, a jakakol­wiek pró­ba manip­u­lacji wykry­ta przez Orga­ni­za­torów może skutkować anu­lowaniem głosu.

5. Każdy ma pra­wo do zgłasza­nia naruszenia postanowień reg­u­laminu do Organizatora.

Postanowienia koń­cowe

1. Niniejszy Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem rozpoczę­cia konkur­su i obow­iązu­je do cza­su jego zakończenia.

2. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją, że nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za: zdarzenia uniemożli­wia­jące praw­idłowe przeprowadze­nie Konkur­su, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapo­biec, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku zaist­nienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo inter­pre­tacji powyższego reg­u­laminu. 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress