Wybierz najlepszą oprawę roku 2011

Por­tal LechNews.pl, a także Sto­warzysze­nie Wiara Lecha i FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy zaprasza­ją do udzi­ału w głosowa­niu na najlep­szą oprawę 2011 roku zaprezen­towaną pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. Spośród dziewię­ciu, orga­ni­za­torzy zde­cy­dowali się na wybór sześ­ciu, które zostały zak­wal­i­fikowane do ścisłego finału. Każdy z Was może zade­cy­dować o tym, która z nich okaże się najlep­szą.

Do finału zak­wal­i­fikowal­iśmy naje­fek­town­iejsze, naszym zdaniem, oprawy. Wśród nich znalazły się te zaprezen­towane przez Sekc­je Stare Mias­to, Sekc­je Jeżyce, Sekc­je Wino­grady, dwie przez Sekc­je SSL, a także zespołu Lechita.net. Głosowanie na najlep­szą z nich odby­wać się będzie w grud­niu na naszym por­talowym pro­filu na facebook’u, który zna­j­du­je się pod adresem:

https://www.facebook.com/pages/LechNewspl/181103595234025

Dla zespołu, który zostanie zwycięzcą przewidziano paterę, która zostanie wręc­zona jej pod­czas planowanego na połowę sty­cz­nia pod­sumowa­nia trze­ciej edy­cji Kibol­skiej Ligi Kole­jorza.

Sekc­ja Jeżyce - Sekc­ja Stare Mias­to (oprawa Sekcji Stare Miast0):

Sekc­ja Jeżyce — Sekc­ja Stare Mias­to (oprawa Sekcji Jeżyce):

Lechita.net - FORZA Janusze (oprawa Lechity.net):


SSLSekc­ja Stare Mias­to: (Oprawa Sekcji SSL):

Sekc­ja Wino­grady - Pias­towskie Mias­to (Oprawa “Poz­nańs­ka Loko­mo­ty­wa” Sekcji Wino­grady):

Sekc­ja SSLSWR7 (Oprawa Sekcji SSL):

REGULAMIN GŁOSOWANIA W LECHNEWS.PL PUCHARZE KIBOLI NA NAJLEPSZĄ OPRAWĘ III EDYCJI KIBOLSKIEJ LIGI KOLEJORZA.

Postanowienia ogólne

1. Orga­ni­za­torem konkur­su jest por­tal LechNews.pl, Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, a także FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy.

2. Do konkur­su zak­wal­i­fikowano sześć najlep­szych zdaniem redakcji opraw zaprezen­towanych pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza.

3. Celem Konkur­su jest wybór najlep­szej oprawy w 2011 roku zaprezen­towanej pod­czas roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza.

4. Druży­na, której kibice zostaną zwycięzcą Konkur­su otrzy­ma­ją okolicznoś­ciową paterę LechNews.pl Pucharu Kiboli pod­czas ofic­jal­nego zakończenia III edy­cji Kibol­skiej Ligi Kole­jorza, które odbędzie się w sty­czniu 2012 roku w FORZA Kibol­s­ki Pub Sportowy.

Zasady głosowa­nia

1. W głosowa­niu może wziąć udzi­ał każ­da oso­ba, która spełni wymienione poniżej warun­ki:

a)       „pol­u­bi” pro­fil LechNews.pl na por­talu społecznoś­ciowym Face­book, zna­j­du­ją­cy się pod adresem https://www.facebook.com/pages/LechNewspl/181103595234025.

b)       nie jest pra­cown­ikiem por­talu, a także orga­ni­za­torem roz­gry­wek Kibol­skiej Ligi Kole­jorza.

c)       speł­nia inne warun­ki określone w niniejszym reg­u­laminie.

2. Oso­ba biorą­ca udzi­ał w głosowa­niu wyraża zgodę na zas­tosowanie wszys­t­kich postanowień Reg­u­laminu.

3. Głosowanie trwać będzie od 1 do 30 grud­nia.

4. Każ­da oso­ba może odd­ać jeden głos, a jakakol­wiek pró­ba manip­u­lacji wykry­ta przez Orga­ni­za­torów może skutkować anu­lowaniem gło­su.

5. Każdy ma pra­wo do zgłasza­nia naruszenia postanowień reg­u­laminu do Orga­ni­za­to­ra.

Postanowienia koń­cowe

1. Niniejszy Reg­u­lamin wchodzi w życie z dniem rozpoczę­cia konkur­su i obow­iązu­je do cza­su jego zakończenia.

2. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją, że nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za: zdarzenia uniemożli­wia­jące praw­idłowe przeprowadze­nie Konkur­su, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapo­biec, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku zaist­nienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Orga­ni­za­torzy zas­trze­ga­ją sobie pra­wo inter­pre­tacji powyższego reg­u­laminu. 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress