Wypowiedzi po podpisaniu umowy operatorskiej

Dzisi­aj ofic­jal­nie pod­pisano umowę oper­a­torską, na mocy której Lech Poz­nań został nowym zarząd­cą Sta­dionu Miejskiego. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi przed­staw­icieli dwóch stron uczest­niczą­cych w negoc­jac­jach. Zarówno mias­ta Poz­nań, jak i klubu Lech.

Ryszard Gro­bel­ny (prezy­dent Poz­na­nia): - Mam nadzieję, że przede wszys­tkim będziemy tu oglą­dać wspani­ałe mecze i wid­owiska sportowe. Przez rok cza­su, od Stin­ga, poprzez mecze Ligi Europy i roz­gry­w­ki ligowe było tutaj pon­ad 750 tysię­cy widzów. Chci­ałbym, żeby sta­dion rocznie przekroczył 1 mil­ion widzów. Wiem, że to nie będzie łatwe, bo początkowo jest duża fas­cy­nac­ja obiek­tem, ale tego życzę oper­a­torowi i miastu.

Jacek Rutows­ki (właś­ci­ciel Lecha Poz­nań): — Zda­je­my sobie sprawę, że nikt w tej materii nie ma doświad­czeń. Mamy wyobraże­nia i wiemy, jak wymar­zony przez prezy­den­ta mil­ion, osiągnąć. Może chodzi nawet o więcej. Chce­my, aby sta­dion był miejscem nie tylko przeżyć sportowych, które już dostar­czył Lech, ale także będzie dostar­czał, dalej ze wspar­ciem kibiców, mimo chwilowego zawa­ha­nia, zawsze będzie to robił. Wyne­gocjowana umowa jest dobra dla mias­ta i dobrą, choć nie tak bard­zo, dla nas. Nakła­da ona na nas duże zobow­iąza­nia finan­sowe. Chci­ałbym podz­iękować w imie­niu moim i Lecha osobą, które negocjowały tę umowę. W szczegól­noś­ci Maciejowi Wandzelowi, który był sze­fem tego zespołu, oraz Jack­owi Masio­cie i Karolowi Klim­cza­kowi. Dzięku­ję za bard­zo trudne negoc­jac­je i za umowę, z którą Lech może żyć, a mias­to może się szczy­cić. Chcę pograt­u­lować mias­tu negoc­ja­torów, którzy potrafili ją wyne­gocjować. To dobra umowa dla mias­ta. Wierzę, że Lech będzie mógł, jak oper­a­tor zwięk­szać swo­je przy­chody i inwest­ować je w zespół, tak jak założyliśmy sobie to w roku 2005.

 Maciej Wandzel (członek rady nad­zor­czej Lecha Poz­nań):Nie prze­sadza­jmy z moją wielką rolę w negoc­jac­ja. Ja spotkałem się z jed­ną osób, zbliżonych do środowiska prezy­den­ta, która powiedzi­ała mi, że zdawała sobie sprawę, że będzie ciężko, jed­nak nie przy­puszczał, że tak bard­zo. Ja chci­ałem potwierdz­ić, że negoc­jac­je były twarde, trwały rok. Gdy­bym wiedzi­ał, że tak dłu­go to pewnie bym się tego nie pod­jął. Warto było i mamy satys­fakcję, cokol­wiek nie powiedziano o tym sta­dion­ie trud­nego i skom­p­likowanego, to jest to wiel­ka wiz­ytówka mias­ta i Poz­na­ni­aków. Jest to dla nas wyzwanie, co z tym robić, a dzisi­aj trze­ba się już tym zająć.

Michał Pry­mas (prezes spół­ki Poz­nań Euro 2012): - Ponieważ zawsze mówić, co myślę, to ter­az nie zro­bię wyjątku. Zawsze myślałem, że Lech będzie złym oper­a­torem sta­dionu. Do cza­su aż na kon­fer­encji zor­ga­ni­zowanej na sta­dion­ie z udzi­ałem wielu zarząd­ców sta­dionów z całej Europy, kole­ga Maciej przed­staw­ił wiz­ję zarządza­nia obiek­tu. Przekon­ał mnie, że warto zbu­dować dobre relac­je pomiędzy miastem, a klubem. Dzię­ki tym relacjom moż­na osiągnąć efekt syn­ergii w roz­wo­ju mias­ta i klubu. Zmieniłem wtedy ten pogląd i pra­cow­al­iśmy, aby oper­a­tor był najlep­szym zarząd­cą obiek­tu. To zasłu­ga Macie­ja, że do pod­pisa­nia tej umowy doszło.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress