Zapowiedź meczu: Nikt nie może pozwolić sobie na porażkę

Sobot­ni mecz zapowia­da się niezwyk­le ciekaw­ie. Zawod­ni­cy obu drużyn nie mogą być zad­owoleni ze swo­jej aktu­al­nej pozy­cji w ligowej tabeli. Gospo­darze po ostat­nim zwycięst­wie będą chcieli udowod­nić, że nie było ono przy­pad­kiem, a z kolei piłkarze z Poz­na­nia wręcz prze­ci­wnie. Dla jed­nego i drugiego zespołu, to niezwyk­le ważny mecz w kon­tekś­cie kole­jnych oraz atmos­fery w klu­bie przed prz­er­wą na kadrę.

W najbliższym meczu tren­er Pasieka będzie mógł już sko­rzys­tać z usług Krzyszto­fa Nykiela i Łukasza Nawotczyńskiego, którzy po prz­er­wie spowodowanej wirusem powró­cili do tren­ingów. Nadal w meczach wys­tępować nie może kon­tuzjowany od początku sierp­nia Hes­dey Stu­art oraz Bruno Żołądź, który w tym tygod­niu wybił sobie palec i jego wys­tęp w week­end jest mało praw­dopodob­ny. Z Lechem nie zagra również Alek­san­dr Suvorov, który został dwa tygod­nie temu zaw­ies­zony za narusze­nie nietykalnoś­ci sędziego i nie wys­tąp w barwach “Pasów” przez najbliższe sześć miesięcy.

Z kolei sztab szkole­niowy Lecha nadal nie będzie mógł liczyć na Ivana Djur­d­je­vi­cia, a także wciąż trenu­ją­cych indy­wid­u­al­nie Manuela Arboledę i Marci­na Kiku­ta. Ten dru­gi jest co praw­da blisko powro­tu do nor­mal­nych tren­ingów z drużyną, ale zdaniem lekarzy nie jest jeszcze gotowy. Obec­nie pracu­je nad wzmoc­nie­niem siły i powrotem do wysok­iej sprawnoś­ci fizycznej.

Kole­jorz” niezbyt dobrze wspom­i­na mecze wyjaz­dowe z Cra­cov­ią. Na poziomie Ekstrak­lasy Lech wygrał tam tylko dwukrot­nie, dwa razy padały remisy, a “Pasy” wygry­wały aż trzy­naś­cie razy. W ostat­nich sześ­ciu meczach ligowych z Krakowie, wygral­iśmy tylko raz, w sezonie 2008/2009, po bram­ce Ivana Djur­d­je­vi­cia. Pozostałe pięć meczów prze­gral­iśmy (0:1, 1:3, 3:4, 2:3, 0:1).

Dla goś­ci jutrze­jsze spotkanie będzie niezwyk­le trudne. Cra­covia bard­zo dobrze gra z kon­trataku i należy spodziewać się, że podob­nie będzie starała się zagrać prze­ci­wko Lechowi. Ten będzie musi­ał szukać swo­jej okazji w ataku pozy­cyjnym. W tym tygod­niu piłkarze Jose Mari Bakero ćwiczyli takie ele­men­ty pod­czas zajęć, lecz testem dla tych zajęć będzie oczy­wiś­cie samo spotkanie.

Duże znacze­nie dla korzyst­nego wyniku dla “Kole­jorza” będzie miała dys­pozy­c­ja Artioma Rud­ne­va, który wespół z Semi­rem Stili­ciem stanow­ią o sile tego zespołu. Pokaza­li to również w meczu ze Śląskiem, w którym mimo bard­zo dobrej gry piłkarzy Ores­ta Lenczy­ka, również dos­zli do kilku dogod­nych sytu­acji. Wtedy jed­nak zabrakło skutecznoś­ci i wykończenia pod bramką rywala. Tym razem na taki błąd poz­wolić sobie nie można.

Początek meczu w sobotę o godz. 18:00. Trans­mis­ja telewiz­yj­na w Canal+ Sport oraz radiowa na łamach Radia Merkury.

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress