Trener Rumak: Zaważy pierwsze dziesięć minut

W ostat­nich tygod­ni­ach na tren­era Mar­iusza Ruma­ka spadło sporo kry­ty­ki. Jak negaty­wne opinie wpłynęły na szkole­niow­ca Kole­jorza?

Każdy ma pra­wo do kry­ty­ki. Nasza for­ma pozostaw­ia wiele do życzenia. Chcę wygrać z Piastem — przyz­nał tren­er.

W rundzie jesi­en­nej pod­czas meczu z Piastem w bram­ce Kole­jorza Krzyszto­fa Kotorowskiego zastąpił Maciej Gos­tom­s­ki. Bramkarz jed­nak nie może zal­iczyć spotka­nia z Pogo­nią do udanych. Obec­ność Krzyszto­fa Kotorowskiego na kon­fer­encji pra­sowej ma być sym­bol­icz­na? — Krzysztof to jeden z bardziej doświad­c­zonych piłkarzy. Mógł odpowiadać na trudne pyta­nia. Potrze­ba było doświad­czenia, gło­su z szat­ni oraz chłopa­ka z Poz­na­nia, który zna his­torię i trudne momen­ty tego klubu — ocenił.

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że w spotka­niu z Piastem muszą zajść rewolucyjne zmi­any w składzie — Na dzień dzisiejszy mamy 23 zdrowych piłkarzy. Hubert nie może zagrać za kart­ki. Po meczu z Pogo­nią trze­ba zro­bić zmi­any i takowe nastąpią – dodał. — Są chwile radosne i bolesne. Staram się nie mówić za dużo. Jutro zespół na boisku musi pokazać, że ma charak­ter, dynamikę i świeżość. Teodor­czyk ma duże szanse wyjść jutro od początku. W meczu ze Śląskiem pokazał dobrą jakość.

Wielokrot­nie pod­czas meczów kibice głośno wypowiadali swo­je zda­nia na tem­at aktu­al­nej gry poz­nańskiej drużyny — Na pewno będziemy chcieli pokazać, że bolesne doświad­czenia ze Szczeci­na są za nami. Zaważy pier­wsze dziesięć min­ut. Chce­my zdomi­nować Pias­ta, wyjść i zro­bić zostaw­ić w swoich rękach. 

Dokład­nie dwa lata temu tren­er Mar­iusz Rumak prze­jął funkcję szkole­niow­ca w Kole­jorzu. Jakie były te 24 miesiące? - Trud­no na to odpowiedzieć. Zapraszam na mecz żeby zobaczyć czy jest postęp. Były różne momen­ty. Nie zas­tanaw­iałem się nad pod­sumowaniem. Przed nami ważne spotkanie. Były chwile, kiedy mówiono, że gramy najlep­szą grę w Polsce, ale były też takie, gdy stwierdzano, że nie mamy jakoś­ci. 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress