Koniec Wiary Lecha

LOGO WLDzień 26 sierp­nia 2013 roku na dłu­go zapad­nie w pamię­ci kibiców Lecha Poz­nań. Tego dnia Wiara Lecha ogłosiła, że kończy swo­ją dzi­ałal­ność.

W poniedzi­ałek odbyło się zgro­madze­nie spra­woz­daw­c­zo-wybor­cze. Brak kandy­datów do zarzą­du oraz wycz­er­panie się doty­chcza­sowej for­muły spowodowało, że sto­warzysze­nie nie będzie już funkcjonowało w sposób satys­fakcjonu­ją­cy członków WL.

Z końcem bieżącego roku Wiara Lecha kończy swo­ją dzi­ałal­ność. Na mocy tej decyzji sto­warzysze­nie nie będzie angażowało się w nowe pro­jek­ty oraz siadało do rozmów.

Członkowie powiadomili, że w 2013 roku wywiążą się ze wszys­t­kich zobow­iązań: WL Ligi, fes­tynu Koloru­je­my, akcji pow­stańczej oraz akcji mikoła­jkowej.

Wiara Lecha for­mal­nie pow­stała w 2004 roku. To właśnie wtedy sto­warzysze­nie wpisano do Kra­jowego Rejestru Sądowego. Jed­nak początku WL się­ga­ją znacznie wcześniej.  W 2000 roku na jed­nym z forum poz­nańs­kich dzi­en­ników kibice Kole­jorza zas­tanaw­iali się nad tym, jak pomóc klubowi pogrążone­mu w kryzysie. 14 listopa­da 2001 roku pod­czas meczu reprezen­tacji Pol­s­ki z Kamerunem debi­u­towała nie­ofic­jal­na gru­pa Ultras Lech Poz­nań ’01, a rok później e-Lech ’02. Od 2002 roku kibice zaj­mu­ją się redagowaniem Pro­gramów Mec­zowych.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress