Bakero: Możemy i powinniśmy więcej

- Od kiedy tutaj jestem, to był trud­ny rok. Lech to wyma­ga­ją­cy klub, a każdy kto w nim pracu­je musi to wyzwanie zaak­cep­tować i kon­tyn­uować swo­ją pracę. Robić to z jeszcze więk­szą spójnoś­cią i przeko­naniem, że to ma sens - tłu­maczy Jose Mari Bakero.

Opiekun „Kole­jorza” uważa, że pra­ca wykony­wana przez niego ma sens. - Myślę, że jest wiele rzeczy, które zro­bil­iśmy dobrze, a na pier­wszy rzut oka ich nie widać. Jeśli chodzi o wynik, to na pewno jest on poniżej oczeki­wań. Ja nie będę jed­nak sam siebie oce­ni­ał. Jestem wyma­ga­ją­cy, ale mogę powiedzieć, że może­my i powin­niśmy więcej. Mamy wiele do poprawy - zaz­naczył trener.

Hisz­pan pod­kreślał jed­nocześnie, że staw­ia przed sobą jeden jas­no określony cel. - Mam kon­trakt do czer­w­ca, ale najważniejsze jest to, aby powró­cić do europe­js­kich pucharów. Drugim celem, jaki staw­iam sobie jest wal­ka o tytuły. W Pucharze Pol­s­ki gramy dalej, mamy trud­nego rywala, ale nasi prze­ci­wni­cy także mają wyma­ga­jącego — mówi.

Sytu­ac­ja w lidze jest jed­nak nieco bardziej skom­p­likowana. – W tym momen­cie Legia i Śląsk wyda­ją się być krok przed nami, jeśli chodzi o wyni­ki. Myślę i szcz­erze powiem, że może­my z nimi real­i­zować. Jesteśmy, jak druży­na, sil­niejsi niż na początku sezonu, choć wyni­ki o tym nie świad­czą. Ta sytu­ac­ja, która miała miejsce w ostat­nich tygod­ni­ach, wkrótce wyjdzie nam na dobre. Wspól­nie z niej wys­zliśmy i dzię­ki temu jesteśmy sil­niejsi – twierdzi Jose Mari Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress