01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.27min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Brodowski: W ME szlifujemy piłkarskie umiejętności

Tren­er zespołu Młodej Ekstrak­lasy, mimo tego, że jest w cie­niu Jose Mari Bakero i jego dokon­ań ma w klu­bie bard­zo odpowiedzial­ną rolę. Jego zadaniem jest przy­go­towanie do gry w seniorskim fut­bolu młodych piłkarzy. — Młodzieży nie moż­na oce­ni­ać tylko i wyłącznie na pod­staw­ie osiąg­nię­tych wyników, ponieważ równie ważny jest postęp poszczegól­nych graczy – przyz­nał w roz­mowie z „Głosem Wielkopol­skim” Karol Brodowski.

Jako pier­wsi do seniorskiej pił­ki trafili Mateusz Możdżeń i Marcin Kamińs­ki, którzy już pon­ad rok temu zade­bi­u­towali w Ekstrak­lasie. – Trud­no powiedzieć, co było­by lep­sze dla tych chłopaków. Reg­u­lar­na gra w Młodej Ekstrak­lasie, czy grzanie ławy w pier­wszym zes­pole. W min­ionych roz­gry­wkach w ogóle z nami nie trenowali, na stałe dołączyli do seniorów. Szko­da, że nie dostawali więcej szans. – oce­nia Karol Brodowski.

- Wiem, że nie będzie im łat­wo, bo prze­cież Możdżeń w pomo­cy i Kamińs­ki w obronie muszą liczyć się ze sporą konkurencją. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że zawsze zawod­nik z pod­sta­wowego składu może wypaść z powodu kon­tuzji, słab­szej dys­pozy­cji lub nad­mi­aru kartek i wtedy taki młody gracz może się zaprezen­tować z jak najlep­szej strony. Oczy­wiś­cie swo­ją szan­sę muszą wyko­rzys­tać – kon­tynu­u­je trener.

Zdaniem opieku­na zespołu Młodej Ekstrak­lasy Szy­mon Drew­ni­ak jest kole­jnym z piłkarzy god­nych zain­tere­sowa­nia sztabu szkole­niowego pier­wszej drużyny. – To nasz lid­er. Zagrał w tym sezonie najwięcej min­ut, a swo­ją postawą na boisku przynosił sporo satys­fakcji. Poza tym cały czas był powoły­wany do reprezen­tacji Pol­s­ki. Jestem przeko­nany, że for­mę i umiejęt­noś­ci potwierdzi w następ­nych roz­gry­wkach – chwali młodego pomoc­ni­ka Brodowski.

W Młodej Ekstrak­lasie Lecha zagrało w poprzed­nim sezonie blisko 50 piłkarzy. Szkole­niowiec tego zespołu twierdzi, że trud­no z takiej grupy stworzyć mono­lit, ale inne są pri­o­ry­te­ty i zada­nia sztabu szkole­niowego tej drużyny. - Chce­my głównie uczyć praw­idłowych zachowań boiskowych i szli­fować umiejęt­noś­ci naszych graczy – zauważa tren­er.

Pewne prob­le­my spraw­iać mogą liczne powoła­nia dla wyróż­ni­a­ją­cych się piłkarzy Młodej Ekstrak­lasy na zgrupowa­nia reprezen­tacji młodzieżowych. W opinii Karo­la Brodowskiego takie wys­tępy są dla młodych piłkarzy bard­zo ważne. - Wys­tęp w kadrze nar­o­dowej to zawsze będzie zaszczyt, nawet jeśli mówimy tu o reprezen­tacji młodzieżowej. Proszę się zas­tanow­ić, co by się stało, gdy­by młody zawod­nik przed debi­utem w reprezen­tacji seniorskiej nie miał żad­nego przetar­cia. Zapew­ni­am, że taka sytu­ac­ja niko­mu nie wyszła­by na dobre – podkreśla.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.