Ciekawie na prawej obronie…

Niewiele cza­su pozostało do osiąg­nię­cia porozu­mienia pomiędzy Lechem Poz­nań, a zawod­nika­mi, którym kończą się w czer­w­cu umowy z tym klubem. Naj­gorzej sytu­ac­ja wyglą­da na prawej obronie, bowiem trzech gracze, którzy tam wys­tępu­ją, latem mogą zmienić klub. Mowa o Grze­gorzu Wojtkowiaku, Marcinie Kiku­cie oraz Mar­ciano Bruma.

Pier­wsza dwój­ka nie ukry­wa, że chęt­nie swoich sił spróbowała­by na zachodzie. Obaj mają propozy­c­je trans­feru. „Dyziem” intere­su­je się TSV Monachi­um, lecz ze wzglę­du na zawirowa­nia w tym klu­bie nie doszło do trans­feru zimą. Kap­i­tan Lecha negocju­je z „Kole­jorzem”, ale roz­mowy idą miernie. - Do tej pory nie dos­zliśmy do porozu­mienia, więc jest duże praw­dopodobieńst­wo, że Grze­siek ode­jdzie. Liczymy się z tym. Roz­maw­ial­iśmy raz, dru­gi, trze­ci, ale finału nadal nie widać – tłu­maczy Andrzej Dawidziuk.

Z drużyny ode­jść może również Marcin Kikut, który niedawno był na tes­tach w FC Nantes. Fran­cuzi zrezyg­nowali z trans­feru obroń­cy Lecha, ale nie wyk­lucza­ją, że latem tem­at powró­ci. Z kolei sam zawod­nik zaz­nacza, że jeśli miał­by pozostać w Poz­na­niu, to nowy kon­trakt pod­pisać musi jeszcze zimą. W prze­ci­wnym wypad­ku zacznie rozglą­dać się nad nowym pracodawcom.

Najlepiej sytu­ac­ja wyglą­da z Mar­ciano Brumą, z którym Lech jeszcze nie zaczął negocjować nowej umowy, ale Holen­der chęt­nie pozostanie w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Były piłkarz Arki Gdy­nia do Lecha trafił przed tym sezonem i nadal wal­czy o miejsce w wyjś­ciowej jede­nastce, a zawirowa­nia związane z kon­trak­ta­mi „Dyzia” i „Kikiego” mogą wyjść mu na dobre.

Trenin­gi z pier­wszym zespołem Lecha jesienią rozpoczął Tomasz Kędzio­ra, który może wys­tępować na prawej obronie i on również na obec­nej sytu­acji może sko­rzys­tać, ponieważ ewen­tu­al­nie ode­jś­cie Marci­na Kiku­ta i Grze­gorza Wojtkowia­ka, z którym Jose Mari Bakero powinien się liczyć, spowodu­je, że ten młody zawod­nik, chcąc nie chcąc, zna­jdzie się w orbicie zain­tere­sowań szkole­niow­ca “Kole­jorza”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress