Cracovia najbardziej medialnym klubem marca

Cra­covia prz­er­wała hege­monię Lecha, który w mar­cu znalazł się na trzec­im miejs­cu najpop­u­larniejszych klubów Ekstrak­lasy — wyni­ka z rapor­tu “Pol­s­ka Pił­ka” wyko­nanego przez “Press-Ser­vice”. Drugie miejsce zajęła Polo­nia Warszawa.

 

Biorąc pod uwagę sumę pub­likacji z prasy i Inter­ne­tu, na czele pozosta­je Lech (2756), ale różni­ca pomiędzy nim a trze­cią Polonią (2736) wynosi zaled­wie 20 tek­stów. W tej klasy­fikacji Cra­covia zajęła drugie miejsce (2741).

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W mar­cu 2011 przeanal­i­zowano praw­ie 16 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 — do 31 mar­ca 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę pon­ad 150 tys. informacji.

Od lip­ca 2010 roku Lech Poz­nań domi­nował w zestaw­ieni­ach medi­al­nych. Jego przewa­ga nad kole­jnym klubem w klasy­fikacji wynosiła nawet kilka­dziesiąt pro­cent, jed­nak zde­cy­dowanie spadła wraz z odpad­nię­ciem z roz­gry­wek międzynarodowych.

Spośród tytułów ogólnopol­s­kich o Cra­covii najczęś­ciej pisał „Przegląd Sportowy” — 166 mate­ri­ałów. Dla porów­na­nia o Legii ukaza­ło się w nim 118 infor­ma­cji, o Lechu – 102, a o Wiśle Kraków – 93. Spośród gazet region­al­nych najwięcej tek­stów opub­likowano w „Dzi­en­niku Pol­skim”. Co ciekawe, najwięcej na tem­at pol­skiej pił­ki pisze prasa region­al­na w Małopolsce. W min­ionym miesiącu po raz pier­wszy to zasłu­ga bardziej Cra­covii niż Wisły Kraków. „Pasy” uzyskały najwyższy ekwi­wa­lent reklam­owy pub­likacji, który osza­cow­ano aż na 26,2 mln zł. Dru­ga Polo­nia uzyskała równowartość 22,6 mln zł, a trze­ci Lech — 19,1 mln zł.

Z zespołów wys­tępu­ją­cych w I lidze najwięk­szym zain­tere­sowaniem mediów cieszyło się Podbeskidzie Biel­sko-Biała. To wynik nie tylko znakomi­tych wys­tępów na zapleczu Ekstrak­lasy, ale i awan­su do pół­fi­nału Pucharu Pol­s­ki, uzyskanego dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu Wisły Kraków. O Podbeskidz­iu ukaza­ło się 1019 pub­likacji w prasie i Internecie. To jed­nak cały czas zde­cy­dowanie mniej, aniżeli o najsłab­szym medi­al­nie klu­bie Ekstrak­lasy. W mar­cu okazał się nim PGE GKS Bełchatów (1307), który wyprzedz­iła Korona Kielce (1418).

Dru­ga w I lidze upla­sowała się Pogoń Szczecin (858), a trze­cia Warta Poz­nań (825), niez­nacznie wyprzedza­jąc ŁKS (820).

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress