Czwórka” chce dopingować Lecha na meczach przy Bułgarskiej

Grupy Kibi­cowskie Lecha Poz­nań pod­jęły decyzję o kon­tyn­uowa­niu protes­tu, który został zainicjowany w maju tego roku. W oświad­cze­niu czy­tal­iśmy, że decyz­ja pod­ję­ta ze wzglę­du na: “naras­ta­jące repres­je stosowane wobec kibiców oraz niek­tórych klubów”. W związku z tym Grupy Kibi­cowskie nie będą prowadz­iły na meczach Lecha zor­ga­ni­zowanego dopin­gu. Nie oznacza to jed­nak, że nie będzie go wcale..

Kilku kibiców postanow­iło zor­ga­ni­zować dop­ing na prze­ci­wległej do Kotła try­bunie nr IV. Wys­tosowali więc do klubu pis­mo z prośbą o zgodę na prowadze­nie kul­tur­al­nego dopin­gu. Otrzy­mali, co nie powin­no dzi­wić, zgodę. W swoim oświad­cze­niu zapowiada­ją oni:

W związku z tym stanęliśmy przed ogrom­nym wyzwaniem, szczegól­nie, że nie posi­adamy doświad­czenia w orga­ni­za­cji dopin­gu. Ale czego się nie robi dla ukochanego Lecha.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszys­t­kich Kiboli Kole­jorza o czyn­ny dop­ing, jak i o wszelką pomoc przy jego organizacji.

Co do formy dopin­gu, zwracamy się z prośbą o: nie odpalanie rac, nie uży­wanie wul­gar­yzmów, nie wykrzyki­wanie haseł politycznych.

Przyśpiew­ki i hasła zapowia­da prowadzą­cy dop­ing. Zapew­ni­am, że będziecie go słyszeli. Wam nie pozosta­je nic innego jak tylko dopin­gować i baw­ić się na całego.

Jest to pier­wszy mecz na którym IV będzie prowadz­iła dop­ing. Ale w planach są również skromne na razie kar­to­ni­ady. Myślimy o fla­gach i o oprawach. Tu też zwracamy się do chęt­nych o pomoc. Myślę, że od ter­az może­my ruszyć całą mach­inę pomysłów, porad, pomocy.

Jako pier­wsze, to infor­ma­c­ja, do osób chcą­cych czyn­niej wspier­ać dop­ing (zbier­ał ich gar­mon), abyśmy spotkali się wcześniej w dniu meczu, godz­inę i miejsce podamy.

No to dro­gie kibic­ki i kibice, do dzieła. Moż­na już ofic­jal­nie rozpropagować orga­ni­za­cję naszego dopin­gu gdzie się da.

Jak sądzi­cie, uda się kibi­com z “czwór­ki” zor­ga­ni­zowanie dopin­gu już na najbliższym meczu z Wisłą?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress