01.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Legia Warszawa
Do meczu pozostało:
3dn.15godz.24min.
12.07 X3.45 23.58 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dawidziuk: To nie jest prawdziwy Lech

- Tren­er nie jest w Polsce pół roku i nawet, jeśli nie mówi płyn­nie po pol­sku, to wie, o czym się pisze. To coś wkalku­lowanego w ten fach — oce­nia obec­ną sytu­ację Andrzej Daw­idz­iuk, dyrek­tor sportowy Lecha Poznań.

Po piątkowej porażce wśród kibiców i w klu­bie zro­biło się nerwowo…
- Na pewno wynik meczu inau­gu­ra­cyjnego był dla nas dale­ki od oczeki­wań. Liczyliśmy na zwycięst­wo, a były ku temu moc­ne pod­stawy, ponieważ w okre­sie przy­go­towaw­czym ten zespół prezen­tował się dużo lep­iej, niż to co pokaza­l­iśmy w meczu z GKS-em. Po nim pozostał niedosyt piłkarzy, cho­ci­aż ich najbardziej, tren­erów, sztabu szkole­niowego, a także kibiców. Wiedzieliśmy, że jesień była dla nas nieu­dana, ale szansa na real­iza­cję planów nie została zaprzepaszc­zona. W tej rundzie postanow­iliśmy zro­bić to, czego nie udało się w poprzed­niej rundzie. Ja dalej w to wierzę i przy­go­towu­je­my się do meczu z Ruchem. To, czego nie udało się wywal­czyć u siebie, chce­my zro­bić w Chorzowie.

Do drużyny docier­a­ją jed­nak infor­ma­c­je o możli­wej zmi­an­ie trenera…
- W tej chwili o tym nie roz­maw­iamy. Od tego jest zarząd i to on anal­izu­je takie sytu­acje. Dzisi­aj tren­er pracu­je i przy­go­towu­je zespół do meczu z Ruchem.

Druży­na musi się przy­go­towywać do meczu, mając w głowie niepewną sytu­ację tren­era. Musi to w jak­iś sposób wpły­wać na nią…
- Na pewno jest inaczej. Zawsze, kiedy jest poraż­ka, kiedy coś nie funkcjonu­je jak powin­no jest inaczej, nato­mi­ast ten zawód, pro­fes­ja ma to do siebie, że trud­no zag­waran­tować wynik. Na tym to pole­ga, żeby nie popaść w marazm i pra­cow­ać nad poprawą. Musimy stra­cone punk­ty odro­bić w kole­jnym meczu.

Jak trak­tować ten mecz z GKS-em Bełchatów. To wypadek przy pra­cy czy kon­tynu­ac­ja tego, co oglą­dal­iśmy pod koniec rundy jesiennej?
- Moż­na zin­ter­pre­tować to dwo­jako — jako wypadek przy pra­cy, choć nie chci­ałbym o tym mówić, bo to nie jest nasza pier­wsza poraż­ka w sezonie. Chcieliśmy jej uniknąć i nie patrzę na to w ten sposób. Patrzę przez pryz­mat gry i tego, co widzi­ałem w Hisz­panii. Wszys­tko wskazy­wało na to, że inau­gu­ru­ją­ca będzie udana. W sporcie nie zawsze dwa plus dwa jest cztery, cza­sa­mi są okolicznoś­ci, które decy­du­ją o tym, że nie uda się uzyskać korzyst­nego rezul­tatu. Ja wierzę, że to w najbliższym meczu uda nam się przy­wieść korzyst­ny rezul­tat i myśleć o real­i­zowa­niu planu. Nie załamy­wałem rąk po jesieni i dalej tego nie robię, bo chce­my grać w europe­js­kich pucharów przez ligę albo Puchar Pol­s­ki. Robimy wszys­tko, aby tak się stało.

W poniedzi­ałek i wtorek zespół trenował we Wronkach. Jak tren­er przy­go­towywał zespół do spotka­nia z Ruchem Chorzów po rozczarowu­ją­cym wyniku piątkowego meczu…
- Szukanie uspraw­iedli­wienia, że było trudne boisko nie jest właś­ci­we, choć zespół ataku­ją­cy na takim boisku ma trud­niej. Te warun­ki nie do koń­ca sprzy­ja­jące nie poma­gały. Chcieliśmy wyciągnąć wnios­ki, żeby w momen­cie, gdy nie da się grać, jak chce­my znaleźć rozwiązanie tej sytu­acje i inny sposób w momen­cie, gdy zawod­ni­cy są już na boisku.

Jak tren­er odbiera speku­lac­je pra­sowe na tem­at jego zwol­nienia. Komen­tu­je jakoś je, mówi coś o tym?
- Na pewno docier­a­ją do niego te infor­ma­c­je. Tren­er nie jest w Polsce pół roku i nawet, jeśli nie mówi płyn­nie po pol­sku, to wie, o czym się pisze. To coś wkalku­lowanego w ten fach. Oce­na opinii pub­licznej jest rygo­rysty­cz­na i pracu­jąc dla Lecha trze­ba wiedzieć o wyso­kich oczeki­wa­ni­ach. Trze­ba umieć sobie radz­ić w takich momen­tach, panować nad sobą i nie popadać w panikę, a co gorsze pokazać, że przes­ta­je się wierzyć w to, co się robi. Wtedy było­by źle. Na dzisi­aj tren­er robi wszys­tko, aby przy­go­tować zespół do meczu z Ruchem jak najlepiej. Doświad­cze­nie tren­era i pres­ja, z którą wcześniej sobie radz­ił, jako zawod­nik i tren­er zaowocu­je tym, że będzie umi­ał wyciągnąć wnios­ki i pokazać to.

Po zawod­nikach widać złość po tym meczu? Widać, że nie zagrali tak, jak tego po nich oczekiwano?
- Ta złość jest ogrom­na. Oni zda­ją sobie sprawę z tego. To nie był mecz, który przy­pom­i­na spotka­nia z okre­su przy­go­towaw­czego. Ten zespół potrafi grać i ma naprawdę możli­woś­ci, żeby wygry­wać mecze. Tutaj nie udało się tego zademon­strować. Frus­trac­ja jest ogrom­na, a ona przekła­da się na motywację i mam nadzieję, że piłkarze w Chor­zowie pokaże jak jest.

A może piłkarze są zagłaskani?
- Zawod­ni­cy nie są po to, żeby na nich krzy­czeć. Tren­er nie jest od tego, aby wprowadzać dodatkowo ner­wową atmos­ferę. Przede wszys­tkim oni są pro­fesjon­al­is­ta­mi, gra­ją dla pub­licznoś­ci, dla takiego klubu jak Lecha. Cza­sa­mi trze­ba coś wyartykułować i przekazać w męs­kich słowach. Takie roz­mowy jed­nak się odby­wa­ją w gronie zespołu, ale także indy­wid­u­al­nie. Tren­er na pewno pod­kreśla co jest złe, ale nie mówiłbym o zagłaska­niu zawod­ników, oni wykonu­ją cięż­ki zawód i nie jest łat­wo być w takiej sytu­acji jak ter­az. To jed­nak dorośli mężczyźni, sport jest dla twardych ludzi i na pewno nikt nie będzie się obrażał, jeśli po męsku się z nim poroz­maw­ia. To nat­u­ralne. Nie może­my poz­wolić, żeby ktoś nas na boisku przepy­chał. Chce­my takie poje­dyn­ki wygry­wać. Oni wiedzą, co to rywal­iza­c­ja, wal­ka i już to pokazy­wali. Są na pewno zde­ter­mi­nowali, żeby zwyciężyć. Potrze­bu­ją cza­sa­mi bodź­ca w postaci wza­jem­nej motywacji i dzieje się to w klu­bie. Wspól­nie pracu­je­my na treningach, cieszymy się z sukcesów i wspól­nie ponosimy porażkę.

Wraca­jąc na chwilę do tren­era. Sytu­ację, w której ter­az się znalazł moż­na porów­nać do tej po meczu z Widzewem, gdzie po słabej grze Lech także prze­grał? Moż­na tak to odbierać?
- To są inne sytu­acje. Tam­ta była diame­tral­nie róż­na. Wtedy pod­sumowal­iśmy rundę, dzisi­aj run­da się rozpoczęła i nie tak jak byśmy chcieli. Wszys­tko, co się dzieje wokół tren­era i wokół zespołu jest jed­nak zrozumiałe.

Ile spotkań jest potrzeb­nych do oce­ny pra­cy wyko­nanej w okre­sie przy­go­towaw­czym. Po tym jed­nym meczu moż­na wyciągnąć jakieś wnioski?
- Na pewno dale­ki jestem od oce­ny, że to prawdzi­wy Lech. Ja widzi­ałem go w okre­sie przy­go­towaw­czym i nie jest to prawdzi­wa twarz tego zespołu.

Rywale w poprzed­niej kole­jce grali pod Lecha. Śląsk, Wisła i Legia straciły punk­tu. Jeśli plan związany z awansem do pucharów ma się powieść, to szans na jego real­iza­cję jest coraz mniej.
- Moż­na powiedzieć, że Lech nie utrud­nił zada­nia rywalom. Staram się być dale­ki od anal­izy tej sytu­acji, nie zas­tanaw­iam się, co robią Legia, Śląsk i Wisła. Intere­su­je mnie ter­az Ruch i zas­tanaw­iam się nad grą tej drużyny. Chce­my mieć jak najwięk­szą wiedzę o słabych punk­tach tego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.