07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.46min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Decyzja wojewody. Zamknięty Kocioł na jeden mecz

Woje­w­o­da Piotr Flo­rek pod­jął decyzję o zamknię­ciu try­buny nr 2 na najbliższy mecz Lecha Poz­nań, który ten roze­gra 2 mar­ca 2013 roku z Polonią Warsza­wa. - Gdy­by kole­jne spotkanie odbyło się za tydzień albo dwa, to zamknąłbym cały sta­dion — pod­kreślił Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki. Zaz­nacza jed­nak, że ta decyz­ja może ulec zmi­an­ie, a kon­sek­wenc­je mogą być znacznie poważniejsze.

Naw­iązał on również do swo­jej decyzji  maja 2011 roku, kiedy pod­jął decyzję o orga­ni­za­cji meczu Lecha Poz­nań z Górnikiem Zabrze bez udzi­ału pub­licznoś­ci. - Naszym zadaniem jest wyła­panie wszys­t­kich chuli­ganów, którzy uczest­niczyli w meczu finałowym Pucharu Pol­s­ki w Byd­goszczy. Wtedy do kole­jnego meczu pozostało zaled­wie kil­ka dni. Dzisi­aj do kole­jnego spotka­nia w Poz­na­niu mamy kil­ka miesię­cy. Gdy­by mecz odby­wał się za tydzień lub dwa pod­jąłbym inną decyzję — tłu­maczy swo­ją decyzję Piotr Florek.

Jed­nocześnie zaz­nacza on, że to decyz­ja, którą może jeszcze zmienić. - Na pewno zamknię­ta zostanie try­buna nr 2. Jed­nak jeśli do cza­su meczu z Polonią nie wyłapiemy tych chuli­ganów, którzy odpalali pod­czas ostat­niego spotka­nia mate­ri­ały pirotech­niczne, to mogę pod­jąć decyzję o zamknię­ciu całego sta­dionu. Nawet gdy prezy­dent wyda pozy­ty­wną opinię, ja mogę wydać inną - komen­tu­je Woje­w­o­da. — Liczę na to, że nie będzie trze­ba zas­tosować tych wniosków. Całe spotkanie poza tymi incy­den­ta­mi odby­wało się w bez­piecznej atmos­ferze. Kibice Śląs­ka bez prob­le­mu dojechali na mecz, a także opuś­cili sta­dion. Poza orga­ni­za­torem meczu, którym jest klub, wszys­tkie służ­by spisały się wzorowo — dodaje.

Sugeru­je on także zmi­anę reg­u­laminu sta­dionu odnośnie zakazów. Dużo szu­mu medi­al­nego w ostat­nim cza­sie jest poświę­conego tem­atowi sek­torówek, pod który­mi zdaniem dzi­en­nikarzy oso­by odpala­jące pirotech­nikę sta­ją się anon­i­mowe. - Chci­ałbym, żeby pojaw­ił się zapis mówią­cy o zakazie wnoszenia i rozwi­ja­nia sek­torówek na meczach Lecha. To jest bard­zo ważne ze względów bez­pieczeńst­wa, ponieważ moż­na pod nią odpalać race, mate­ri­ały wybu­chowe i hukowe. To jest jedynie moja sug­es­tia — zaz­nacza Piotr Florek.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.