Dekady Lecha: Pierwsza fuzja, Ekstraklasa

Przez kil­ka lat, ze wzglę­du na trwa­jącą wojnę i fakt, że wielu gra­ją­cych w druży­nach piłkars­kich zawod­ników brało udzi­ał w dzi­ała­ni­ach na różnych frontach, roz­gry­w­ki ligowe musi­ały zostać zaw­ies­zone — zaprasza­my na kole­jną część “Dekad Lecha”. Przed Wami lata 40-ste.

Mimo tego głód pił­ki w Poz­na­niu był ogrom­ny i zas­tanaw­iano się jak go załagodz­ić. W sierp­niu 1940 roku pow­stał komitet orga­ni­za­cyjny piłkars­kich mis­tr­zostw mias­ta. Wielu piłkarzy nie mogło w nich brać udzi­ał ze wzglę­du na opuszcze­nie Poz­na­nia, ale Ci, którzy pozostali przy każdej nadarza­jącej się okazji upraw­iali sport.

W mis­tr­zost­wach mias­ta, przez wielu uznawanych za nie­ofic­jalne, w roku 1940 udzi­ał wzięły tylko cztery ekipy, a zwycięzcą okaza­ło się Chwal­isze­wo, które w walce o tri­umf było lep­sze od Strz­eleck­iej, Woźnej i Wildy.

W czer­w­cu 1941 roku w roz­gry­wkach udzi­ał wzięło dziewięć drużyn, podzielonych na dwie grupy. Rywal­iza­c­ja trwała pięć tygod­ni, a zwycięz­ca­mi poszczegól­nych grup okaza­li się piłkarze Gór­czy­na oraz Dęb­ca KPW. 7 wrześ­nia 1941 roku, w finale spotkały się zespołu Dęb­ca oraz Strz­eleck­iej, ale finał przy stanie 1:0 dla KPW został prz­er­wany przez żan­dar­mów. Następ­nego dnia boisko było zao­rane i niemożli­we okaza­ło się dokończe­nie meczu.

Rok później spotkań nie roze­gra­no, a w 1943 roku w fazach finałowych znów prz­er­wano rywal­iza­cję. W mar­cu 1945 roku postanowiono o dokończe­niu mis­tr­zostw mias­ta prz­er­wanych w 1941 roku.

Gdy powoli zbliżał się koniec wojny, w kulu­arach zaczę­to już myśleć o reor­ga­ni­za­cji klubów piłkars­kich funkcjonu­ją­cych przed jej wybuchem. Tak stało się również w przy­pad­ku KPW Liga Poz­nań. 28 lutego 1945 roku, Leopold Krzyżanows­ki, dzi­ałacz KPW z cza­sów przed­wo­jen­nych został przyję­ty przez jed­nego z dyrek­torów poz­nańskiej kolei, inż. Szczygłowskiego.

Pod­czas spotka­nia uzyskał zgodę na prze­ję­cie obiek­tu na Dębcu, należącego do kolei przez pow­sta­ją­cy Kole­jowy KS. Nigdy jed­nak nie padło stwierdze­nie, że nowy twór jest kon­tynu­a­torem trady­cji KPW Liga Poznań.

Nieco pon­ad dwa tygod­nie po spotka­niu Krzyżanowskiego z Szczygłowskim, 16 mar­ca 1945 roku odbyło się spotkanie, na którym wybra­no władze Kole­jowego KS, preze­sem został były prezes KPW, Józef Chro­brak. W okre­sie pow­stawa­nia Kole­jowego Klubu Sportowego częs­to zmieniali się preze­si, wybierani zazwyczaj przez władze poz­nańskiej kolei na drodze awan­su zawodowego.

Ten zespół, reprezen­tu­ją­cy Dębiec, wziął udzi­ał w mis­tr­zost­wach mias­ta za rok 1941, które zde­cy­dowano się powtórzyć. Odbyły się one 1 i 2 kwiet­nia 1945 roku, a w finale KKS pokon­ał Wartę Poz­nań, reprezen­tu­jącą Wildę 1:0.
Roz­gry­w­ki ligowe wznowiono na początku lip­ca 1945 roku. W pier­wszym spotka­niu, które odbyło się praw­dopodob­nie 1 lip­ca 1945 roku prze­ci­wko Polonii Jarocin zade­bi­u­tował przyszły gwiaz­dor KKS, Teodor Anioła. Mecz zakończył się zwycięst­wem Poz­na­ni­aków aż 11:1.

Elim­i­nac­je o pra­wo gry w Ekstrak­lasie, którą chciano reak­ty­wować w 1948 roku cieszyły się zain­tere­sowaniem 28 zespołów, które PZPN podzielił na trzy grupy. Awans do Ekstrak­lasy zyski­wały trzy najlep­sze zespoły w każdej z grup. Przed pier­wszym spotkaniem elim­i­na­cyjnym potwierd­zono fuzję Kole­jowego KS z KS Pogo­nią, która pow­stała w 1914 roku. Stało się to 17 mar­ca 1947 roku.

Warunk­iem fuzji było dodanie do frazy KKS słowa Pogoń, czego nie mogły potwierdz­ić władze klubu, a walne zebranie del­e­gatów kole­jarskiego klubu, co uczyniono. Dzi­en­nikarze rzad­ko jed­nak uży­wali tej nazwy częś­ciej mówią o klu­bie jako KKS. Niespeł­na rok później kole­jne zebranie del­e­gatów potwierdz­iło kole­jną zmi­anę nazwy na KS ZZK, usuwa­jąc z ofic­jal­nej słowo „Pogoń” i ta druży­na już na stałe zniknęła z poz­nańskiej mapy sportu, nigdy później się nie odradzając.

Wal­ka o awans do eli­ty była niezwyk­le emocjonu­ją­ca. „Kole­jorz” zajął czwarte miejsce, ale dzię­ki wykryciu tzw. „oszust­wa świd­nick­iego” zmieniono wynik prze­granego meczu z Polonią Bytom 2:4 na walkow­er 3:0 dla KS ZZK. W sty­czniu 1948 roku jeden z graczy Polonii Świd­ni­ca, Markoc­ki, zez­nał pod przysięgą w sądzie, że w składzie Polonii wys­tąpiło dwóch zawod­ników pod innym nazwiskiem. Zde­cy­dowano się na pow­ięk­sze­nie Ekstrak­lasy z 12 do 14 zespołów, co stało się 16 lutego 1948 roku. Obok naszego zespołu awans do eli­ty uzyskał RTS Widzew Łódź, z którym to KS ZZK roze­grał pier­wszy mecz w his­torii swoich wys­tępów w Ekstraklasie.

Ten odbył się 14 mar­ca 1948 roku i zakończył się zwycięst­wem Widze­wa 4:3. Łodzian­ie jed­nak po świet­nym star­cie prze­grali kole­jno osiem meczów i na fin­iszu roz­gry­wek musieli się z nimi pożeg­nać, aż do roku 1975.

Start” uznana gaze­ta sportowa z Krakowa tak oceniła to spotkanie: „Debi­ut” nad­pro­gramowego ligow­ca” przyniósł mu pier­wsze punk­ty mis­tr­zowskie, ale tylko dlat­ego, że starł się w meczu z równie „przy­pad­kowym”, bo poza „pro­gramem” do ligi zal­ic­zonym poz­nańskim ZZK. Gdy­by sądz­ić o prawach tych drużyn do naszej ekstrak­lasy na pod­staw­ie dzisiejszego wid­owiska, to są one… mało uzasadnione…”.

ZZK zajął jed­nak szóste miejsce w roz­gry­wkach, a w kole­jnym wzmoc­niony już Hen­rykiem Cza­pczykiem, który razem z Teodor­em Aniołą i Edmun­dem Białasem tworzył słynne ter­cet ABC. Warto także dodać, że Lech zdobył w swoim pier­wszym sezonie w Ekstrak­lasie „nagrodę dla najbardziej fair gra­jącej drużyny ligi za rok 1948”.

Anioła, Białas i Cza­pczyk dla „Kole­jorza” mieli niesły­chane znacznie. Razem w 1949 roku zdobyli 40 bramek (Anioła – 20, Białas – 12, Cza­pczyk – 8). Ostate­cznie już wtedy Zrzesze­nie Sportowe Kole­jarz Poz­nań zajęło niespodziewanie trze­cie miejsce w lidze, sta­jąc się powoli jed­nym z lep­szych zespołów w kraju.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress