21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
2dn.7godz.54min.
11.30 X5.50 29.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Emocjonująca przygoda w pucharach

Przy­go­da Lecha w europe­js­kich pucharach dobiegła koń­ca. “Kole­jorz” zagrał w tym sezonie blisko połowę spotkań w między­nar­o­dowych roz­gry­wkach. Skończył podob­nie, jak przed dwoma laty, na 1/16 finału. Przy­pom­ni­jmy sobie tę niezwyk­le piękną i udaną przygodę.

Inter Baku — Lech Poz­nań 0:1 (Wich­niarek ’47)

Zaczęła się ona niepo­zornie.  W dalekim Azer­be­jdżanie bramkę na wagę zwycięst­wa, niezwyk­le ważną, zdobył Artur Wich­niarek, który kil­ka miesię­cy później nie był już piłkarzem Lecha. Mecz niezwyk­le trud­ny, przede wszys­tkim ze wzglę­du na warun­ki kli­maty­czne. Pozostało postaw­ie­nie krop­ki nad i w meczu rewanżowym w Poznaniu

Lech Poz­nań — Inter Baku 0:1 (karne 9:8)

Nikt chy­ba nie spodziewał się takiego sce­nar­iusza. Lech osłabiony brakiem Lewandowskiego nie potrafił wykończyć akcji ofen­sy­wnych. Kwad­rans przed końcem gola na wagę dogry­w­ki, a jak się później okaza­ło i rzutów karnych zdobyli goś­ci. Ner­wowa atmos­fera udzieliła się wszys­tkim zgro­mad­zonym przy Buł­garskiej. Wal­czyliśmy o hon­or, ale także o to, aby nie skom­pro­mi­tować się w Europie. Ura­tował nas Kotorowski.

Spar­ta Pra­ga — Lech Poz­nań 1:0

Nadzieje na awans do Ligi Mis­trzów odżyły, ale po słabym meczu rewanżowym z Interem mało kto wierzył w koń­cowy sukces. Po ciekawym meczu Prażanie wygrali 1:0. A “Kole­jorz”? Nadal miał prob­le­my z napast­nika­mi, bo ani Wich­niarek, ani Tshibam­ba nie prezen­towali odpowied­niego poziomu sportowego.

Lech Poz­nań — Spar­ta Pra­ga 0:1

Nas­tro­je przed tym meczem były niezwyk­le bojowe. Stra­ta jed­nej bram­ki nie była nie o odro­bi­enia. Jed­nak to Spar­ta zdobyła swo­ją, po kon­trow­er­syjnym rzu­cie karnym. Emoc­je udzieliły się także piłkar­zom, a kilku z nich w tym meczu otrzy­mało czer­wone kart­ki i oba zespoły kończyły spotkanie w osłabieniu.

Dnipro Dniepropi­etrowsk — Lech Poz­nań 0:1 (Arbole­da ‘5)

Mimo odpad­nię­cia z roz­gry­wek Ligi Mis­trzów, Lech zachował szan­sę na grę w fazie grupowej Ligi Europy. Wystar­czyło wye­lim­i­nować Dnipro Dniepropi­etrowsk. Lech skazany przez wielu na pożar­cie pole­ci­ał na Ukrainę. Już w pier­wszych frag­men­tach spotka­nia bramkę zdobył Arbole­da. Mis­trz Pol­s­ki bronił się, spo­rady­cznie ataku­jąc i ostate­cznie wywiózł cen­ny remis.

Lech Poz­nań — Dnipro Dniepropi­etrowsk 0:0

Spotkanie w Poz­na­niu obfi­towało w wiele akcji pod­bramkowych, ale na szczęś­cie dla defen­sy­wy Lecha, rywale nie potrafili zadać skutecznego cio­su. “Kole­jorz” starał się utrzymy­wać przy piłce i po emocjonu­jącej końców­ce spotka­nia, gdzie zaciek­le się bronił, ostate­cznie udało się utrzy­mać remis do koń­ca meczu. Lech awan­sował do fazy grupowej Ligi Europy.

Losowanie nie okaza­ło się dla nas łaskawy. Juven­tus, Salzburg, Man­ches­ter City. Wielkie firmy na Buł­garskiej. Mały Lech skazany na pożar­cie. Nic bardziej mylnego.

Juven­tus Turyn — Lech Poz­nań 3:3 (Rud­nevs ’14 (k), ’30 ’90)

Już pier­wszy mecz pokazał, że łat­wo się nie pod­damy. Szy­bko zdobyte bram­ki nieco ustaw­iły mecz, ale klasę pokaza­li rywale, którzy w prze­ciągu 25 min­ut zdobyli trzy. W ostat­nich sekun­dach spotka­nia bramkę zza pola karnego po pięknym uderze­niem zdobył Rud­nevs, który w Turynie skom­ple­tował hat-tricka!

Lech Poz­nań — Red Bull Salzburg 2:0 (Arbole­da ’47, Peszko ’80)

To pier­wszy mecz przy 40 tysięcznej wid­owni. Lech zagrał dobre spotkanie, ale dopiero w drugiej połowie zdobył dwie bram­ki, które poz­woliły mu wygrać spotkanie. “Kole­jorz” znalazł się na miejs­cu pre­miowanym awansem. Na hory­zon­cie pojaw­iały się jed­nak dwa spotka­nia z niezwyk­le sil­nym Man­ches­terem City.

Man­ches­ter City — Lech Poz­nań 3:1 (Tshibam­ba ’50)

The Cit­i­zens” pokaza­li klasę. Szczegól­nie Ade­bay­or, który był katem golkipera Lecha. Z wielką łat­woś­cią zna­jdy­wał się w sytu­ac­jach bramkowych i wyko­rzysty­wał je. Bramkę na otar­cie łez, jedyną w barwach “Kole­jorza”, zdobył Tshibamba.

Lech Poz­nań — Man­ches­ter City 3:1 (Injac ’30, Arbole­da ’86, Możdżeń ’90)

Nieoczeki­wana zmi­ana tren­era przed tym spotkaniem nie wytrą­ciła z równowa­gi Lecha, który po dwóch zwycięst­wach przys­tąpił do tego meczu. Wynik meczu w pier­wszej połowie bard­zo ład­nym uderze­niem otworzył Injac, ale na początku drugiej częś­ci przy­pom­ni­ał o sobie Ade­bay­or. W ostat­nich min­u­tach to Lech okazał się drużyną lep­szą. Trafienia Arboledy, a także Możdże­nia, poz­woliły real­nie myśleć o wyjś­ciu z grupy, o którym nikt wcześniej nie śnił.

Lech Poz­nań — Juven­tus Turyn 1:1 (Rud­nevs ‘6)

Śnież­na atmos­fera, a także trudne warun­ki atmos­fer­yczne w połącze­niu z przenikli­wym mrozem okaza­ły się pon­ad siły Juven­tusu, który w tym meczu nie pokazał nic szczegól­nego. A Lech z Rud­nevsem na szpicy ukąsił już na początku meczu. Nieste­ty pod koniec spotka­nia bramkę zdobyli goś­cie. Nie zmieniło to jed­nak fak­tu, że już po tym spotka­niu Lech zapewnił sobie awans do kole­jnej fazy rozgrywek.

Red Bull Salzburg — Lech Poz­nań 0:1 (Stil­ić ’30)

Spotkanie zespoły żeg­na­jącego się z roz­gry­wka­mi z drużyną wal­czącą o pier­wsze miejsce w grupie. Lech szy­bko zdobył bramkę i później już kon­trolował wynik spotka­nia. Jeden z tych meczów, które jakoś umknęły nam pod­czas przy­gody w pucharach.

Lech Poz­nań — Sport­ing Bra­ga 1:0 (Rud­nevs ’ 72)

Kole­jne spotkanie w Poz­na­niu w zimowej scener­ii. Pada­ją­cy śnieg, fatal­ny stan murawy, miały bard­zo duży wpływ na jakość gry obu drużyn. Nie wiedzieliśmy czego spodziewać się po Lechu. Zaw­iódł, ale tłu­maczyć moż­na było to warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi. Jed­nak “Kole­jorz” bramkę zdobył i do Por­tu­galii leci­ał z zal­iczką, która przy­bliżyła go do awansu.

Sport­ing Bra­ga — Lech Poz­nań 2:0

Naj­gorszy mecz Lecha w pucharach. Okazał się on także ostat­ni. Złe decyz­je per­son­alne w połącze­niu z dużą ner­wowoś­cią nie poz­woliły mis­tr­zowi Pol­s­ki real­nie myśleć o awan­sie. I choć wystar­czyło zdobyć jed­ną bramkę, aby znacznie utrud­nić rywalowi zadanie, to zabrakło szczęś­cia, ale i umiejęt­noś­ci. Przy­go­da w europe­js­kich pucharach zakończyła się w odległej Portugalii.

Przy­go­da, która wyglą­dała, jak sen dobiegła koń­ca. Niezwyk­le udana, peł­na emocji, o których będziemy pamię­tać przez dłu­gi czas. Remis na Sta­dion Olimpi­co, czy poko­nanie tuzów europe­jskiego fut­bolu, to wydarzenia wykracza­jące poza miary pol­skiego fut­bolu. A jed­nak stały się faktem.

Najskuteczniejszym piłkarzem był Rud­nevs, który zdobył pięć bramek. Z per­spek­ty­wy cza­su może­my żałować, że nie mógł on wys­tąpić z Interem Baku, Spartą Pra­ga i Dnipro Dniepropi­etrowsk. Wydźwięk i wynik tych spotkań mógł być zupełnie inny.

Najczęś­ciej asys­tował Stil­ić, który aż sześ­ciokrot­nie podawał do strzel­ców bramek w tym sezonie. Trzy razy udało się to Kri­w­cowi. Aż pięć bramek w europe­js­kich pucharach padło po stałych frag­men­tach gry (w tym jeden rzut karny). Lech zdobył czter­naś­cie bramek w czter­nas­tu meczach.

Najwięcej żół­tych kartek w tym sezonie w roz­gry­wkach Ligi Mis­trzów i Ligi Europy zdobyli Wojtkowiak, Stil­ić Injac i Peszko — po trzy. Żółtą i czer­woną utrzy­mali Bosac­ki i Kikut. Dwie żółte kart­ki na swoim kon­cie mieli Gan­car­czyk, Arbole­da, Henriquez.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.