Football Academy i Socatocs współpracują z Lechem

Jak wcześniej infor­mowal­iśmy, Lech Poz­nań pod­pisał dzisi­aj umowę z dwoma pod­mio­ta­mi. Fir­mą Foot­ball Acad­e­my oraz Soca­tocs, które zaj­mu­ją się szkole­niem i roz­wo­jem dziec­ka nawet od 6 miesią­ca życia w przy­pad­ku pod­mio­tu Soca­tocs. – My jed­nak chce­my sku­pi­ać się na roz­wo­ju chłopców w wieku 5 roku życia – pod­kreśla Piotr Łukaszews­ki, koor­dy­na­tor szkole­nia młodzieży w „Kole­jorzu”.

- Cieszymy się na taką współpracę, to posz­erze­nie naszej ofer­ty dla dzieci, które chcą trenować z naszym klubem. Ważnym punk­tem jest obniżony wiek szkole­nia zawod­ników. Do tej pory szkolimy dzieci od 7 roku życia, a jed­ną grupę w wieku 6 lat. Te dwa pod­mio­ty zaj­mu­ją się szkole­niem na niższym poziomem – zaz­naczył Piotr Łukaszewski.

Pier­wszym z nich jest Foot­ball Acad­e­my, pow­stały przy ang­iel­skim klu­bie Bolton, który zaj­mu­je się szkole­niem od 4 do 12 roku życia. – W Lechu kon­cen­trować będziemy się na przedziale wiekowym 4–6. Prag­niemy dostar­czyć takich zawod­ników — przyz­na­je Jarosław Deren­gows­ki. — Zgłosil­iśmy się do najlep­szego klubu w Polsce i zapro­ponowal­iśmy współprace — dodał.

Obec­nie ten pod­miot dys­ponu­je 30 ośrod­ka­mi szkole­niowy­mi w Polsce, głównie na tere­nie Wielkopol­s­ki. - Dla nas najważniejsza jest unika­towa jakość treningu, najlep­szy sprzęt, a także boiska – zauważa Jarosław Deren­gows­ki. – Nasza pra­ca opiera się na wzor­cach zachod­nich, częs­to sięgamy do mate­ri­ałów niemiec­kich tren­erów, które w naszym odczu­ciu są bard­zo wartoś­ciowe – mówi z kolei Paweł Jędrzejewski.

Lech chce jed­nak wyko­rzys­tać, jako fun­da­ment dla Foot­ball Acad­e­my, współpracę z Soca­tocs. To brazyli­js­ki sys­tem szkole­nia dzieci od 6 miesią­ca życia do 5 roku życia. Szkół­ki tego pod­mio­tu zna­j­du­ją się 55 kra­jach, posi­ada­ją oni 800 szkółek, w których trenu­je 2 mln dzieci i rodziców.

- Na takie zaję­cia rodz­ic przy­chodzi z dzieck­iem. We współpra­cy z Lechem nastaw­iamy na rozwój dzieci pod wzglę­dem sportowym i psy­chicznym. Chce­my stworzyć pod­stawy nau­ki gry w piłkę w wieku 7 lat – zaz­nacza Daniel Dwer­nic­ki, odpowiedzial­ny za poz­nańs­ki ośrodek. — W wieku 6 miesię­cy dziecko ćwiczy z rodzi­ca­mi i wykonu­je zada­nia korek­cyjne, które pozwala­ją na szyb­szy rozwój fizy­czny – dodaje.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress