Galeria: Rozdanie nagród w konkursie “Chwała Powstańcóm”

powstanie wielkopolskie chwala bohateromWczo­raj wczes­nym popołud­niem roz­dano nagrody w konkur­sie plas­ty­cznym “Chwała Pow­stań­com — Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szych”. Wyróżnione dzieci ode­brały od przed­staw­icieli Sto­warzyszenia Wiara Lecha dyplomy oraz drob­ne upomin­ki.

Konkurs zor­ga­ni­zowano po raz dru­gi. Przez blisko dwa miesiące dzieci ze Szkół Pod­sta­wowych z całej Wielkopol­s­ki mogły przesyłać prace rysunkowe o tem­atyce pow­stańczej. Jego celem było zain­tere­sowanie najmłod­szych tem­atyką pow­stańczą.

Poza roz­daniem nagród dzieci wraz z rodzi­ca­mi miały możli­wość obe­jrzenia aktu­al­nej wys­tawy, które zna­j­dowały się w Odwachu — miejs­cu, w którym roz­dano nagrody (gry, plakaty, sza­li­ki, książ­ki itp.). Najwięk­szym zain­tere­sowaniem najmłod­szych cieszyły się inter­ak­ty­wne eksponaty.

Dla Dzieci Klub Seniorów Lot­nict­wa im. Wandy Mod­li­bowskiej przy­go­tował nagrodę spec­jal­ną. Na autorów prac o Ław­icy czeka lot samolotem. Swo­ją obec­noś­cią nagrod­zonych zaszczy­cił p. Lud­wik Misiek, kom­bat­ant AK oraz szy­bow­cowy reko­rdzista świa­ta, którzy przekazał także swo­je książ­ki.

Autorką zdjęć jest Gosia Gorzyńs­ka.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress