01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.10godz.36min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Grafficiarze będą mogli pomalować Kocioł

Nie rzad­ko graf­fi­cia­rze upamięt­ni­a­ją różne wydarzenia związane z his­torią Poz­na­nia, a także Wielkopol­s­ki. Ter­az mają możli­wość wykaza­nia się pod­czas mal­owa­nia sześ­ciu ścian II try­buny Sta­dionu Miejskiego w Poz­na­niu. Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wspól­nie z Fun­dacją ARS przy­go­towało konkurs, w którym wyło­nione zostanie sześć osób. Będą one mogły szerzej zaprezen­tować przy­go­towane przez siebie pro­jek­ty — kibi­com “Kole­jorza”.


Graf­fi­ti kibi­cowskie od kilku lat moż­na spotkać na wielu murach w całej Wielkopolsce. Żmudne zdoby­wanie poz­woleń, przed­staw­ian­ie pro­jek­tów, a na samym końcu przy­go­towanie szablonów i ozdo­bi­e­nie murów wcześniej przy­go­towanym wzorem. Nieste­ty — częs­to zdarza­ło się, że pro­jekt nie mógł zostać zre­al­i­zowany. Najczęś­ciej na przeszkodzie stała niechęć urzędników.

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wspól­nie z Fun­dacją ARS przy­go­towało konkurs dla gra­fi­cia­rzy. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyko­nanie graf­fi­ti na murach II try­buny. Sta­dion, na którym swo­je mecze na co dzień roz­gry­wa Kole­jorz — ma szan­sę stać się miejscem artysty­cznej edukacji his­to­rycznej Wielkopolski.
Opis konkursu:
— Wyłonie­nie 6 artys­tów, którzy poma­lu­ją ściany: do 31.08.2011 r.
— For­mat pro­jek­tów: w skali; dos­tosowany do wielkoś­ci ściany, ory­gi­nał lub kolorowa kopia na papierze for­matu A4
— Port­fo­lio: pli­ki JPG, adres strony www lub albu­mu inter­ne­towego z wcześniejszy­mi real­iza­c­ja­mi (min­i­mum 2 prace) uczest­ni­ka konkur­su należy — nadesłać na adres: [email protected], z dopiskiem „konkurs WOG
— Każdy uczest­nik może przesłać dowol­ną liczbę pro­jek­tów na każdy z tematów
Ściany: 6 ścian: 1148cm x 300cm

Tem­aty­ka orga­ni­zowanego fes­ti­walu graf­fi­ti jest nieodłącznie związana z regionem Wielkopol­s­ki. Ideą imprezy jest stworze­nie cyk­lu graf­fi­ti, które będą swoistą trawes­t­acją his­torii i trady­cji regionu na język nowoczes­nej sztu­ki. Udostęp­nionym na Sta­dion­ie Miejskim ścianom przyp­isano tem­aty w taki sposób, aby każ­da z nich, przed­staw­iała kole­jny w chronologii okres z dziejów Wielkopol­s­ki. Moty­wy się­ga­ją cza­sów pojaw­ienia się w region­ie pier­wszych jego mieszkańców aż po dzień dzisiejszy. Graf­fi­ti pow­stałe pod­czas fes­ti­walu, spełni rolę zapisu zmieni­a­ją­cych się płyn­nie epok his­to­rycznych. Trak­towane jako całość graf­fi­ti, stanie się his­to­rycznym portretem regionu uwzględ­ni­a­ją­cym jego wygląd, atmos­ferę, architek­turę czy znane z his­torii wydarzenia.

Poniżej zna­j­du­je się lista tem­atów poszczegól­nych prac. W naw­iasie podano przykład­owe hasła, które służyć mogą artys­tom jako punk­ty zaczepi­enia dla kreacji ich projektów.

1. Począt­ki Wielkopol­s­ki (Biskupin, Polanie, Lech)
2. Okres śred­niowiecza (Gniezno, kat­e­dra Ostrów Tum­s­ki, etc.)
3. Wielkopol­s­ka epo­ki rene­san­su i baroku (Poz­nańs­ki Ratusz, przy­by­cie niemiec­kich osad­ników, potop szwedzki)
4. Rewoluc­ja prze­mysłowa w Wielkopolsce (fab­ry­ki H. Cegiel­skiego, umaszynowie­nie, „Bazar Poznański”)
5. Sport w Wielkopolsce
6. Wielkopol­s­ka dziś (Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie, etc.)

Pro­jek­ty w plikach JPG, adres strony www lub albu­mu inter­ne­towego z wcześniejszy­mi real­iza­c­ja­mi (min­i­mum 2 prace) uczest­ni­ka konkur­su należy — nadesłać na adres: [email protected], z dopiskiem „konkurs WOG

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.