Grafficiarze będą mogli pomalować Kocioł

Nie rzad­ko graf­fi­cia­rze upamięt­ni­a­ją różne wydarzenia związane z his­torią Poz­na­nia, a także Wielkopol­s­ki. Ter­az mają możli­wość wykaza­nia się pod­czas mal­owa­nia sześ­ciu ścian II try­buny Sta­dionu Miejskiego w Poz­na­niu. Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wspól­nie z Fun­dacją ARS przy­go­towało konkurs, w którym wyło­nione zostanie sześć osób. Będą one mogły szerzej zaprezen­tować przy­go­towane przez siebie pro­jek­ty — kibi­com “Kole­jorza”.


Graf­fi­ti kibi­cowskie od kilku lat moż­na spotkać na wielu murach w całej Wielkopolsce. Żmudne zdoby­wanie poz­woleń, przed­staw­ian­ie pro­jek­tów, a na samym końcu przy­go­towanie szablonów i ozdo­bi­e­nie murów wcześniej przy­go­towanym wzorem. Nieste­ty — częs­to zdarza­ło się, że pro­jekt nie mógł zostać zre­al­i­zowany. Najczęś­ciej na przeszkodzie stała niechęć urzędników.

Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wspól­nie z Fun­dacją ARS przy­go­towało konkurs dla gra­fi­cia­rzy. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyko­nanie graf­fi­ti na murach II try­buny. Sta­dion, na którym swo­je mecze na co dzień roz­gry­wa Kole­jorz — ma szan­sę stać się miejscem artysty­cznej edukacji his­to­rycznej Wielkopolski.
Opis konkursu:
— Wyłonie­nie 6 artys­tów, którzy poma­lu­ją ściany: do 31.08.2011 r.
— For­mat pro­jek­tów: w skali; dos­tosowany do wielkoś­ci ściany, ory­gi­nał lub kolorowa kopia na papierze for­matu A4
— Port­fo­lio: pli­ki JPG, adres strony www lub albu­mu inter­ne­towego z wcześniejszy­mi real­iza­c­ja­mi (min­i­mum 2 prace) uczest­ni­ka konkur­su należy — nadesłać na adres: [email protected], z dopiskiem „konkurs WOG
— Każdy uczest­nik może przesłać dowol­ną liczbę pro­jek­tów na każdy z tematów
Ściany: 6 ścian: 1148cm x 300cm

Tem­aty­ka orga­ni­zowanego fes­ti­walu graf­fi­ti jest nieodłącznie związana z regionem Wielkopol­s­ki. Ideą imprezy jest stworze­nie cyk­lu graf­fi­ti, które będą swoistą trawes­t­acją his­torii i trady­cji regionu na język nowoczes­nej sztu­ki. Udostęp­nionym na Sta­dion­ie Miejskim ścianom przyp­isano tem­aty w taki sposób, aby każ­da z nich, przed­staw­iała kole­jny w chronologii okres z dziejów Wielkopol­s­ki. Moty­wy się­ga­ją cza­sów pojaw­ienia się w region­ie pier­wszych jego mieszkańców aż po dzień dzisiejszy. Graf­fi­ti pow­stałe pod­czas fes­ti­walu, spełni rolę zapisu zmieni­a­ją­cych się płyn­nie epok his­to­rycznych. Trak­towane jako całość graf­fi­ti, stanie się his­to­rycznym portretem regionu uwzględ­ni­a­ją­cym jego wygląd, atmos­ferę, architek­turę czy znane z his­torii wydarzenia.

Poniżej zna­j­du­je się lista tem­atów poszczegól­nych prac. W naw­iasie podano przykład­owe hasła, które służyć mogą artys­tom jako punk­ty zaczepi­enia dla kreacji ich projektów.

1. Począt­ki Wielkopol­s­ki (Biskupin, Polanie, Lech)
2. Okres śred­niowiecza (Gniezno, kat­e­dra Ostrów Tum­s­ki, etc.)
3. Wielkopol­s­ka epo­ki rene­san­su i baroku (Poz­nańs­ki Ratusz, przy­by­cie niemiec­kich osad­ników, potop szwedzki)
4. Rewoluc­ja prze­mysłowa w Wielkopolsce (fab­ry­ki H. Cegiel­skiego, umaszynowie­nie, „Bazar Poznański”)
5. Sport w Wielkopolsce
6. Wielkopol­s­ka dziś (Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie, etc.)

Pro­jek­ty w plikach JPG, adres strony www lub albu­mu inter­ne­towego z wcześniejszy­mi real­iza­c­ja­mi (min­i­mum 2 prace) uczest­ni­ka konkur­su należy — nadesłać na adres: [email protected], z dopiskiem „konkurs WOG

Kursy na mecze Lecha

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/07/2024 17:00

Brest - Lorient

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

BFC Dynamo - Sampdoria

Mecz towarzyski

20/07/2024 17:00

Ceske Budejovice - Sigma Olomouc

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Bohemians - Banik Ostrava

Liga Czeska

20/07/2024 17:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.