Grand Prix Errea Cup 2012

10 i 11 mar­ca w Poz­na­niu odbędzie się turniej chary­taty­wny z cyk­lu Grand Prix Errea Cup 2012. Celem imprezy jest zebranie pieniędzy dla chorej Mar­tyn­ki Karpińskiej. Pod­czas turnieju będzie moż­na wziąć udzi­ał w licy­tac­jach mec­zowych koszulek Lecha z auto­grafa­mi. LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad tym wydarze­niem.

Zawody odbędą się na hali Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi nr 2 przy ul. Żonkilo­wej 34. Orga­ni­za­torem turnieju jest sklep Futbolplanet.pl. Zapisy i infor­ma­c­je o turnieju dostęp­ne są w sklepie sportowym Futbolplanet.pl przy ul. Gło­gowskiej 137 w Poz­na­niu, tel. 61 866 74 53, 790 425 442; email: sklep@futbolplanet.pl. Ilość miejsc jest ogranic­zona, decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Wpisowe na turniej (od drużyny) wynosi 700 zło­tych.

Wszys­tkie drużyny będą rywal­i­zowały o cenne nagrody (pula nagród: 8000 zł!), puchary i medale. Prowad­zona również sprzedaż drob­nych gadżetów (dłu­gopisy, smy­cze itp.), których zakup będzie pre­miowany podarunk­iem od spon­sorów (pił­ki, koszul­ki, gadże­ty Lecha Poz­nań i inne). Cała kwo­ta uzyskana ze sprzedaży oraz licy­tacji trafi na kon­to rodz­iców chorej Mar­tyn­ki. Więcej infor­ma­cji na tem­at Mar­tyn­ki — http://dla-martynki.blog.onet.pl/.

Pod­czas trwa­nia turnieju do dys­pozy­cji drużyn będą szat­nie oraz bufet, w którym dla każdej z drużyn wydawany będzie ciepły posiłek i woda. Praw­idłowy prze­bieg zma­gań piłkars­kich zapewni pro­fesjon­al­na obsłu­ga sędziows­ka, do dys­pozy­cji zawod­ników będzie także opieka medy­cz­na. Prze­bieg turnieju poprowadzi kon­fer­an­sjer, który zad­ba również o oprawę muzy­czną. Zaprosze­nie oraz relac­je z turnieju zapewnią patroni medi­al­ni — zaprasza­my do słucha­nia radia Plan­e­ta fm, gdzie przekazy­wane będą infor­ma­c­je doty­czące turnieju oraz odwiedza­nia stron inter­ne­towych mmpoznan.pl, lechita.net i LechNews.pl.

Więcej infor­ma­cji o turnieju – www.erreacup.pl

Patronat medi­al­ny nad imprezą objęły mmpoznan.pl, lechita.net, LechNews.pl i Planeta.fm.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress