Hämäläinen leci do Poznania. Nowy piłkarz?

kasper hamalainenKasper Hämäläi­nen może w najbliższym cza­sie trafić do Lecha Poz­nań — donoszą szwedzkie media. 26-let­ni piłkarz dzisi­aj ma przyle­cieć do Poz­na­nia, gdzie prze­jdzie bada­nia lekarskie, a następ­nie sfi­nal­izu­je roz­mowy doty­czące indy­wid­u­al­nej umowy.

Klu­by po trwa­ją­cych dłuższy czas roz­mowach w spraw­ie trans­feru doszły do porozu­mienia i Hämäläi­nen otrzy­mał zgodę na wylot do Pol­s­ki. Już jesienią pojaw­ił się on na sta­dion­ie w Poz­na­niu, żeby zapoz­nać się z miastem oraz warunk­a­mi w klu­bie.

Fin może wys­tępować na pozy­cji pomoc­ni­ka. W klu­bie najczęś­ciej gra na skrzy­dle, w reprezen­tacji z kolei częś­ciej gra w środ­ku pola.

Kole­jorz” od dłuższego cza­su obser­wu­je Hämäläi­ne­na. Piłkarz był przez kil­ka lat kolegą Keb­by Ceesaya w szwedzkim Djur­gar­dens i przed­staw­iciele Lecha widzieli go na żywo już wios­ną tego roku. Wtedy po raz pier­wszy zain­tere­sowali się tym wyróż­ni­a­ją­cym się graczem swo­jego zespołu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress