Hämäläinen leci do Poznania. Nowy piłkarz?

kasper hamalainenKasper Hämäläi­nen może w najbliższym cza­sie trafić do Lecha Poz­nań — donoszą szwedzkie media. 26-let­ni piłkarz dzisi­aj ma przyle­cieć do Poz­na­nia, gdzie prze­jdzie bada­nia lekarskie, a następ­nie sfi­nal­izu­je roz­mowy doty­czące indy­wid­u­al­nej umowy.

Klu­by po trwa­ją­cych dłuższy czas roz­mowach w spraw­ie trans­feru doszły do porozu­mienia i Hämäläi­nen otrzy­mał zgodę na wylot do Pol­s­ki. Już jesienią pojaw­ił się on na sta­dion­ie w Poz­na­niu, żeby zapoz­nać się z miastem oraz warunk­a­mi w klubie.

Fin może wys­tępować na pozy­cji pomoc­ni­ka. W klu­bie najczęś­ciej gra na skrzy­dle, w reprezen­tacji z kolei częś­ciej gra w środ­ku pola.

Kole­jorz” od dłuższego cza­su obser­wu­je Hämäläi­ne­na. Piłkarz był przez kil­ka lat kolegą Keb­by Ceesaya w szwedzkim Djur­gar­dens i przed­staw­iciele Lecha widzieli go na żywo już wios­ną tego roku. Wtedy po raz pier­wszy zain­tere­sowali się tym wyróż­ni­a­ją­cym się graczem swo­jego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress