Hellmann Worldwide Logistics nowym sponsorem Lecha

Hell­mann World­wide Logis­tics Pol­s­ka został nowym spon­sorem logisty­cznym Lecha Poz­nań. Dziś w siedz­i­bie klubu pod­pisana została umowa o współpra­cy biz­ne­sowej. Sku­pi­ać się ona będzie na wyko­rzys­ta­niu narzędzi mar­ketingowych typu B2B. Będzie ona obow­iązy­wała do koń­ca sezonu 2014/2015.

Karol Klim­czak (prezes Lecha Poz­nań): — Pozyskanie tego spon­so­ra trak­tu­je jako duży sukces. Wiąże­my się z fir­mą, która jest lid­erem w swo­jej branży. Liczę, że siła dwóch marek poz­woli zwięk­szyć ich potenc­jał wzros­towy w najbliższym cza­sie. Liczę na to, że dzię­ki dłu­gotr­wałej współpra­cy uzyskamy korzyś­ci biz­ne­sowe. To umowa wyłącznie finansowe.

Jacek Przy­byłows­ki (dyrek­tor roz­wo­ju Hell­mann World­wide Logis­tics Pol­s­ka): - Hell­mann World­wide Logis­tics Pol­s­ka to sta­bil­na mar­ka świad­czą­ca najwyższej jakoś­ci usłu­gi logisty­czne, dos­tosowane do potrzeb klien­tów. Naszym celem jest stały wzrost licz­by zad­owolonych klien­tów, dlat­ego z przy­jem­noś­cią wiąże­my się z tak uznaną i sta­bil­ną marką, jaką jest klub Lech Poz­nań. Chce­my współpra­cow­ać z najlep­szy­mi i tak jak Kole­jorz mamy ambic­je się­ga­nia po najważniejsze cele.

Nazwa nowego spon­so­ra nie pojawi się na stro­jach Lecha, ale będzie dostęp­na w mate­ri­ałach klubu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress