02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.56min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Karol Klimczak nowym prezesem Lecha

Karol Klim­czak został nowym preze­sem Lecha Poz­nań. Doty­chczas pełnią­cy tę funkc­je Andrzej Kadz­ińs­ki został członkiem rady nad­zor­czej klubu. Do zarzą­du „Kole­jorza” dołączył Piotr Rutkows­ki, który będzie odpowiedzial­ny za pion sportowy. Z kolei preze­sem spół­ki Marcelin Man­age­ment został Bog­dan Gleinert.

- Zamy­ka się pewien okres w Lechu, który wspól­nie z Andrze­jem Kadz­ińskim zaczy­nal­iśmy w 2006 roku. Latem powiedzieliśmy sobie, że jeśli dojdzie do sytu­acji, że kon­sor­cjum pod­pisze umowę oper­a­torską dokon­amy pewnych zmi­an w struk­turze spół­ki – tłu­maczy decyzję Jacek Rutkowski.

Andrzej Kadz­ińs­ki prze­jdzie do rady nad­zor­czej Lecha. – Będzie się opiekować ważny­mi pro­jek­ta­mi – zaz­nacza właś­ciel Lecha. Nowym preze­sem z kolei z dniem 1 listopa­da zostanie Karol Klim­czak. – Jesteśmy na etapie, w którym finan­sowe są bard­zo ważnym ele­mentem i myślę, że wspól­nie z Arka­diuszem Kasprza­kiem dalej będziemy dobrze prowadz­ić tę fir­mę – dodał.

Nowe obow­iąz­ki będzie miał również Piotr Rutkows­ki. – Będzie odpowiadał za całość spraw związanych ze sportem. Dyrek­tor Andrzej Daw­idz­iuk znakomi­cie odna­j­du­je się w całej otoczce sportowej, znakomi­cie funkcjonu­je w tych kwes­t­i­ach, jed­nak sport to szer­sze poję­cie. Będziemy częś­ciej orga­ni­zować kon­fer­enc­je tren­er­skie. Piotr będzie odpowiedzial­ny w dłużej mierze za kon­tak­ty z zagraniczny­mi kluba­mi, mamy je znakomi­cie, o czym świad­czy zestaw drużyn, jaki przy­jeżdża na Lech Cup – zaz­naczył właś­ci­ciel Lecha.

Nowy będzie także prezes spół­ki Marcelin Man­age­ment. – Wiado­mo, że trud­no Arka­dius­zowi Kasprza­ka było­by połączyć funkcję wicepreze­sa Lecha i preze­sa spół­ki. Wykon­ał znakomi­ta pracę, za którą mu dzięku­ję. Ter­az nowym sze­fem będzie Bog­dan Glein­ert – zakończył Jacek Rutkowski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.