Kibole rozmawiają z dziennikarzami C+ Sport

Kibice Lecha niezad­owoleni z opinii komen­ta­torów piątkowego meczu prze­ci­wko Jagiel­lonii, związanych z brakiem dopin­gu na sta­dion­ie przy Buł­garskiej przeprowadzili ciekawą akcję na por­talu społecznoś­ciowym — face­book. Na pro­filu redakcji sportowej Canal+ zaczęli oni zadawać pyta­nia, który nie mogły nie zwró­cić uwa­gi dzi­en­nikarzy Canal+Sport.

Wszys­tko zaczęło się m.in. od uwag Kaz­imierza Węgrzy­na nt. braku wspar­cia kibiców, którzy pojaw­ili się na Buł­garskiej w meczu z Jagiellonią:

Te nie uszły uwadze czu­jnych kibiców “Kole­jorza”, którzy za pomocą pro­filu face­bookowego Wiary Lecha zaczęli zadawać pyta­nia na pro­filu redakcji sportowej Canal+. Chcieli oni dowiedzieć się czy dzi­en­nikarze przeprowadza­ją­cy trans­mis­je z meczów T‑Mobile Ekstrak­lasy zna­ją genezę i przy­czynę protes­tu, przeprowadzanego przez sym­pa­tyków Lecha. Po trwa­ją­cych blisko dobę komen­tarzach kiboli, redakc­ja sportowa wydała krót­ki komunikat:

Kibice Lecha na naszej stron­ie przekazu­ją, że mają inne zdanie. Szanu­je­my to zdanie. Prosimy jed­nak też o szanowanie zda­nia naszych ekspertów i dzi­en­nikarzy. Nasi dzi­en­nikarze zna­ją powody protes­tu. Według nas mecz częś­ciowo lub całkowicie bez dopin­gu uderza w ukochaną drużynę i jest gorszym wid­owiskiem. Nieza­leżnie od tego jakie są tego przy­czyny. Z tego też powodu wielokrot­nie byliśmy prze­ci­wni zamyka­niu sta­dionów dla kibiców. Uwiel­bi­amy z naszą ekipą relacjonować mecze z Poz­na­nia właśnie ze wzglę­du na fan­tasty­czną atmos­ferę. Przy­pom­i­namy też, że to właśnie kibice Lecha otrzy­mali od naszej stacji nagrodę za najlep­szy dop­ing w Ekstrak­lasie pod­czas ostat­niej edy­cji Piłkars­kich Oscarów.

Ten spowodował kole­jną ser­ię pytań od sym­pa­tyków Lecha:

1. Czy Pan Kaz­iu Węgrzyn poprowadz­ił­by dop­ing wiedząc, że za to grozi 6000 zł man­datu i 6‑letni zakaz sta­dionowy? Liczymy na jego odpowiedź.
2. Czy dzi­en­nikarze C+ zapoz­nali się z oświad­cze­niem PIŁKARZY LECHA POZNAŃ? Piłkarze Kole­jorz zda­ją sobie sprawę, że 12 zawod­nik jest faulowany, wspier­a­ją go. Czy o tym Panowie z C+ wiedzieliście?
3. Czy dzi­en­nikarze C+ zgadza­ją się z poli­tyką rzą­du wobec fanatyków — w skró­cie “zero tolerancji”?

Tym razem nie musieli oni dłu­go czekać na reakcję dzi­en­nikarzy Canal+Sport, którzy obiecali, że odniosą się do tego prob­le­mu pod­czas pro­gra­mu Liga+ Ekstra dzisi­aj wiec­zorem. — W dzisiejszym pro­gramie Liga+ Extra o 19.15 Tomasz Smokows­ki i Andrzej Twarows­ki odniosą się do kwestii protestów, zakazów sta­dionowych w kon­tekś­cie sytu­acji z Poz­na­nia - zapewnili na swoim pro­filu na facebooku.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress