Kibolskie oprawy na Lidze Kiboli

Wczo­raj kibice Lecha zakończyli zma­gania trze­ciej, odby­wa­jącej się na Orlikach edy­cji jesi­en­nej Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. W tym cza­sie zaprezen­towali oni kil­ka efek­townych opraw mec­zowych. Postanow­iliśmy pod­sumować doty­chczas przy­go­towane w formie krótkiej fotorelacji, a także dwóch mate­ri­ałów wideo.

W cza­sach, gdy na boiskach najwyższej klasy roz­gry­wkowej trud­no o taką for­mę dopin­gu, a także zaw­iesze­nie na pewien okres cza­su nawet dopin­gu, wydarzenia z roz­gry­wek Ligi Kiboli są czymś wyjątkowym. Dla tych, którym brak dobrej zabawy rodem z try­bun, to odskocz­nia od trud­nych „kibol­s­kich czasów”.

Opraw, wbrew pozorom, nie było mało. Trud­no oczy­wiś­cie o to, aby były one obec­ne na każdym meczy Ligi Kiboli, ale są takie, które elek­tryzu­ją szczegól­nie. Taką rywal­iza­cją jest ta pomiędzy Sekcją Jeżyce, a Sekcją Stare Mias­to, która to nazwana została Wielki­mi Der­ba­mi Kibol­skiego Poz­na­nia. I za takie ma pra­wo się uważać, ponieważ wydarzenia zza boiska niewąt­pli­wie na dłu­go pozostaną w pamię­ci obec­nych na tym meczu.

Jed­nak to nie jedyny mecz, w którym pełno było pirotech­ni­ki, stro­boskopów oraz trans­par­en­tów wywies­zonych przez sym­pa­tyków poszczegól­nych drużyn. Poniżej przed­staw­iamy wykaz wszys­t­kich doty­chcza­sowych, które pojaw­iły się na Kibol­skiej Lidze Kolejorza.

Wielkie Der­by Kibol­skiego Poz­na­nia: Sekc­ja Jeżyce – Sekc­ja Stare Miasto


http://www.youtube.com/watch?v=BQJEZ7l9obU

Lechita.net — FORZA Janusze


SSL mis­trzem Ligi Kiboli

Sekc­ja Winogrady

Sekc­ja Winogrady

 


http://www.youtube.com/watch?v=u_IQ8u4NwPI
 

FORZA Janusze

SSL

 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress