Kibolskie oprawy na Lidze Kiboli

Wczo­raj kibice Lecha zakończyli zma­gania trze­ciej, odby­wa­jącej się na Orlikach edy­cji jesi­en­nej Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. W tym cza­sie zaprezen­towali oni kil­ka efek­townych opraw mec­zowych. Postanow­iliśmy pod­sumować doty­chczas przy­go­towane w formie krótkiej fotorelacji, a także dwóch mate­ri­ałów wideo.

W cza­sach, gdy na boiskach najwyższej klasy roz­gry­wkowej trud­no o taką for­mę dopin­gu, a także zaw­iesze­nie na pewien okres cza­su nawet dopin­gu, wydarzenia z roz­gry­wek Ligi Kiboli są czymś wyjątkowym. Dla tych, którym brak dobrej zabawy rodem z try­bun, to odskocz­nia od trud­nych „kibol­s­kich cza­sów”.

Opraw, wbrew pozorom, nie było mało. Trud­no oczy­wiś­cie o to, aby były one obec­ne na każdym meczy Ligi Kiboli, ale są takie, które elek­tryzu­ją szczegól­nie. Taką rywal­iza­cją jest ta pomiędzy Sekcją Jeżyce, a Sekcją Stare Mias­to, która to nazwana została Wielki­mi Der­ba­mi Kibol­skiego Poz­na­nia. I za takie ma pra­wo się uważać, ponieważ wydarzenia zza boiska niewąt­pli­wie na dłu­go pozostaną w pamię­ci obec­nych na tym meczu.

Jed­nak to nie jedyny mecz, w którym pełno było pirotech­ni­ki, stro­boskopów oraz trans­par­en­tów wywies­zonych przez sym­pa­tyków poszczegól­nych drużyn. Poniżej przed­staw­iamy wykaz wszys­t­kich doty­chcza­sowych, które pojaw­iły się na Kibol­skiej Lidze Kole­jorza.

Wielkie Der­by Kibol­skiego Poz­na­nia: Sekc­ja Jeżyce – Sekc­ja Stare Mias­to


http://www.youtube.com/watch?v=BQJEZ7l9obU

Lechita.net — FORZA Janusze


SSL mis­trzem Ligi Kiboli

Sekc­ja Wino­grady

Sekc­ja Wino­grady

 


http://www.youtube.com/watch?v=u_IQ8u4NwPI
 

FORZA Janusze

SSL

 

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress