Lech chce szkolić poniżej 7 roku życia

Wkrótce “Kole­jorz” wejdzie w kole­jny etap doty­czą­cy szkole­nia młodzieży, a nawet dzieci. Trwa­ją roz­mowy doty­czące współpra­cy Lecha z dwoma pod­mio­ta­mi spec­jal­izu­ją­cy­mi się w szkole­niu dzieci do 7 roku życia. Tren­erzy koor­dy­na­torzy szkole­nia grup młodzieżowych liczą na to, że będzie to nowa jakość doty­czą­ca wychowywa­nia młodych piłkarzy w Poznaniu.

Władze klubu staw­ia­ją na przyszłość, a także młodzież. To właśnie ona ma być fun­da­mentem pier­wszego zespołu. Już dzisi­aj w pier­wszym zes­pole pojaw­ia­ją się zawod­ni­cy, którzy przes­zli kil­ka etapów szkole­nia w Lechu. Przed tym sezonem do Włoch wypoży­c­zony został Prze­mysław Frąck­owiak, który do “Kole­jorza” trafił pod­czas jed­nego z naborów przeprowad­zonych kil­ka lat temu. Dzisi­aj jest jed­nym z bardziej per­spek­ty­wicznych bramkarzy w swoim (1994) roczniku.

Jed­nak Lech chce pójść o krok dalej. Jego celem jest bowiem przy­go­towanie dzieci do wstęp­nej selekcji. Ułatwić to mają dwa pod­mio­ty, które od dłuższego cza­su są spec­jal­is­ta­mi w tej dziedzinie. Pier­wszym z nich jest Foot­ball Acad­e­my, który opiera się na doświad­czeni­ach ang­iel­s­kich w kwestii szkole­nia dzieci. Kole­jny to Soca­tots, pow­stały w Brazylii i obe­j­mu­ją­cy szkole­nie dzieci już od trze­ciego roku życia.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress