01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.10min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech nie jest już najbardziej medialny

Po jede­nas­tu miesią­cach dom­i­nacji Lecha, w czer­w­cu najbardziej medi­al­na w T‑Mobile Ekstrak­lasie stała się Polo­nia Warsza­wa. O „Czarnych Koszu­lach” ukaza­ło się najwięcej pub­likacji w prasie i internecie. Drugie miejsce zajęła Wisła Kraków, a trze­cie Lech Poz­nań – wyni­ka z bada­nia POLSKA PIŁKA przeprowad­zonego przez „PRESS-SERVICE”.

W ciągu miesią­ca o klu­bie Józe­fa Woj­ciechowskiego pojaw­iło się 1,9 tys. tek­stów. W przy­pad­ku krakowskiej Wisły było to 1,8 tys., nato­mi­ast Lecha – 1,7 tys. Dal­sze miejs­ca zajęły Legia Warsza­wa, Cra­covia i Śląsk Wrocław. Czer­wiec – tak jak przed rok­iem – przyniósł wyraźny spadek zain­tere­sowa­nia tem­atyką pol­skiej pił­ki ze wzglę­du na okres urlopowy. Obniż­ka licz­by pub­likacji była jed­nak mniejsza aniżeli przed rok­iem, kiedy to trwały Mis­tr­zost­wa Świa­ta w RPA.

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W czer­w­cu 2011 przeanal­i­zowano 12,5 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 do 30 czer­w­ca 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę pon­ad 195 tys. informacji.

Polo­nia Warsza­wa budz­iła najwięk­sze zain­tere­sowanie mediów, pomi­mo że nie przy­go­towywała się do wys­tępów w europe­js­kich pucharach. Było to efek­tem poważnych zmi­an kadrowych w klu­bie. W drużynie zatrud­niono nowego szkole­niow­ca – Jac­ka Zielińskiego. Przys­zli także znani zawod­ni­cy, wokół których toczyły się speku­lac­je trans­fer­owe – Marcin Baszczyńs­ki, Adam Kokosz­ka czy Robert Jeż. Polo­nia w czer­w­cu przeprowadz­iła najwyższą transakcję w his­torii Ekstrak­lasy, sprzeda­jąc Adri­ana Mierze­jew­skiego do tureck­iego Tra­b­zon­sporu za 5,25 mln euro. Nie bez echa odbyło się prze­sunię­cie do Młodej Ekstrak­lasy Euze­biusza Smo­lar­ka, sprowadzanego na Kon­wik­torską w blasku fleszy, zapowiada­jące zakon­trak­towanie nowej gwiazdy.

Jagiel­lonia Białys­tok, która nie tylko przy­go­towywała się o tego star­tu, ale nawet jako pier­wsza z pol­s­kich klubów wys­tar­towała w roz­gry­wkach między­nar­o­dowych (30 czer­w­ca), upla­sowała się dopiero na siód­mym miejs­cu w klasy­fikacji medi­al­noś­ci. Oznacza to, że dzię­ki Lidze Europy klub z Białegos­toku również pod kątem wiz­erunk­owym zyskał bard­zo niewiele, a być może nawet stracił, odpada­jąc po lip­cowym rewanżu. Jagiel­lonia miała dużą stratę w licz­bie pub­likacji do szóstego Śląs­ka. Jed­nak w dwóch poprzed­nich edy­c­jach bada­nia klub zaj­mował dopiero czter­nastą pozycję.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.