Lech nie szalał w tym oknie transferowym

Wczo­raj zakończyło się let­nie okienko trans­fer­owe. Pod­czas niego “Kole­jorz” nie sza­lał, zde­cy­dował się na trans­fer dwóch piłkarzy do klubu. Więcej opuś­ciło w tym cza­sie szere­gi Lecha. Nie udało się wytrans­fer­ować z klubu Tomasza Mikoła­jcza­ka, Grze­gorza Kasprzi­ka i Sew­ery­na Gan­car­czy­ka, którzy mimo ofert nie zde­cy­dowali się opuś­cić Poznania.

Właś­ci­ciel Lecha po zakończe­niu sezonu zapowiadał brak trans­fer­ów, bądź jeden — Alek­san­dra Tonewa — w przy­pad­ku sprzedaży Semi­ra Stili­cia, który dostał zielone światło w kwestii poszuki­wa­nia sobie nowego klubu. Mimo wielu speku­lacji i kilku ofert Boś­ni­ak nie zde­cy­dował się na wyjazd.

Do ostat­nich chwil klub nie wiedzi­ał czy piłkarz nie zde­cy­du­je się na trans­fer, bowiem kil­ka dni temu pojaw­iło się zain­tere­sowanie ze strony Vfl Wolfs­burg. Pomoc­nikowi Lecha w czer­w­cu kończy się kon­trakt i władze klubu czeka ter­az trudne zadanie wyne­gocjowa­nia warunk­ów nowej umowy, w prze­ci­wnym wypad­ku Stil­ić za rok ode­jdzie za darmo.

Ostate­cznie jed­nak zde­cy­dowano się na trans­fer per­spek­ty­wicznego Buł­gara — Alek­san­dra Tonewa. Piłkarza ściąg­nię­to z CSKA Sofia za 400 tys. euro. 21-latek już w pier­wszych meczach pokazał, że dys­ponu­je dobrą tech­niką oper­a­cyjną pił­ki, lecz braku­je mu jeszcze boiskowej ogłady. Jose Mari Bakero będzie musi­ał popra­cow­ać z zawod­nikiem nad jego przy­go­towaniem tak­ty­cznym, a gdy on zrozu­mie wiz­ję gry zespołu i zgra się z part­nera­mi może być wzmoc­nie­niem drużyny.

Wiele miejs­ca poświę­cono także ode­jś­ciu z Lecha Bar­tosza Bosack­iego. Były kap­i­tan Lecha dość niespodziewanie rozs­tał się z klubem, mimo tego, że otrzy­mał wcześniej ofer­tę nowego kon­trak­tu. Ostate­cznie do jego pod­pisa­nia nie doszło. Wszys­tko wskazu­je na to, że leg­en­da “Kole­jorza” odwiesi buty na kołku i nie będzie kon­tyn­uowała kariery.

Duże luki w defen­sy­wie klubu nie zmieniły pode­jś­cia Lecha do ewen­tu­al­nego trans­feru obroń­cy, mimo że w Mies­bach testowano Bena Starostę. Ten nie przekon­ał do siebie tren­era Bakero i ostate­cznie, na kil­ka dni przed końcem sierp­nia, trafił do Miedzi Leg­ni­ca. Kon­tuz­ja Marci­na Kiku­ta, a także Manuela Arboledy i Grze­gorza Wojtkowia­ka spowodowały, że zde­cy­dowano się na pod­pisanie rocznej umowy z Mar­ciano Brumą, który od początku czer­w­ca nie był związany z żad­nym klubem.

Z “Kole­jorza” wypoży­c­zono kilku młodych i per­spek­ty­wicznych zawod­ników wśród których zna­j­du­ją się Prze­mysław Frąck­owiak, Daw­id Smug czy Bar­tosz Bereszyńs­ki. Przed kilko­ma dni­a­mi do Kielc na wypoży­cze­nie wró­cił również Jacek Kiełb. 23-let­ni piłkarz nie przekon­ał do siebie Jose Mari Bakero i nie otrzy­mał w tym sezonie szan­sy gry w ligowym meczu, więc zde­cy­dował się sko­rzys­tać z propozy­cji i szan­sy gry, którą ofer­owała mu Korona.

Nadal nie wiado­mo, jak zakończy się ser­i­al związany z trójką zawod­ników odsunię­tych od pier­wszego zespołu: Tomasza Mikoła­jcza­ka, Grze­gorza Kasprzi­ka i Sew­ery­na Gan­car­czy­ka. Szkole­niowiec nie widzi dla nich miejs­ca w drużynie i mogli oni szukać sobie nowych klubów. Duże gaże jakie pobier­a­ją z kas nie zachę­ca­ją ich do trans­feru i mimo propozy­cji nie sko­rzys­tali oni z nich. Kasprzik miał ofer­ty m.in. z Serie B, a także Zaw­iszy Byd­goszcz. Podob­nie rzecz ma się z Gan­car­czykiem, który mógł wró­cić na Ukrainę, bądź zagrać w I‑ligowej Zaw­iszy. Co w tej sytu­acji zro­bi klub trud­no powiedzieć, ale na pewno jego władze spotka­ją się z piłkarza­mi na spotka­niu u ustalą dal­sze kroki.

Dużo dzi­ało się w Dziale Sportu. Zwol­niono Mar­ka Pogorzel­czy­ka, dyrek­to­ra sportowego, Łukasza Mow­li­ka, kierown­i­ka drużyny, a także kilku członków sztabu szkole­niowego: Bartłomie­ja Mai­ka, Pawła Primela i Ryszar­da Kuźmę. W ich miejsce klub zatrud­nił Andrze­ja Daw­idz­iu­ka, Dar­iusza Motałę, Woj­ciecha Zepa, Dominikia Kubi­a­ka i Mar­iusza Rumaka.

Zaletą i przewagą Lecha nad pozostały­mi ligowym zespoła­mi jest utrzy­manie mono­li­tu drużyny. Dla kibiców ważne jest także pozostanie w Poz­na­niu Artjo­ma Rud­ne­va i Semi­ra Stili­cia, których współpra­ca na star­cie nowych roz­gry­wek prezen­tu­je się dobrze. Niewiele było roszad kadrowych, lecz zde­cy­dowanie więcej dzi­ało się w Dziale Sportu i w tym Jacek Rutkows­ki, właś­ci­ciel klubu, widzi jego siłę i wzmoc­nienia. Na ocenę pra­cy tych osób przyjdzie czas wkrótce.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress