09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.18godz.0min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech nie szalał w tym oknie transferowym

Wczo­raj zakończyło się let­nie okienko trans­fer­owe. Pod­czas niego “Kole­jorz” nie sza­lał, zde­cy­dował się na trans­fer dwóch piłkarzy do klubu. Więcej opuś­ciło w tym cza­sie szere­gi Lecha. Nie udało się wytrans­fer­ować z klubu Tomasza Mikoła­jcza­ka, Grze­gorza Kasprzi­ka i Sew­ery­na Gan­car­czy­ka, którzy mimo ofert nie zde­cy­dowali się opuś­cić Poznania.

Właś­ci­ciel Lecha po zakończe­niu sezonu zapowiadał brak trans­fer­ów, bądź jeden — Alek­san­dra Tonewa — w przy­pad­ku sprzedaży Semi­ra Stili­cia, który dostał zielone światło w kwestii poszuki­wa­nia sobie nowego klubu. Mimo wielu speku­lacji i kilku ofert Boś­ni­ak nie zde­cy­dował się na wyjazd.

Do ostat­nich chwil klub nie wiedzi­ał czy piłkarz nie zde­cy­du­je się na trans­fer, bowiem kil­ka dni temu pojaw­iło się zain­tere­sowanie ze strony Vfl Wolfs­burg. Pomoc­nikowi Lecha w czer­w­cu kończy się kon­trakt i władze klubu czeka ter­az trudne zadanie wyne­gocjowa­nia warunk­ów nowej umowy, w prze­ci­wnym wypad­ku Stil­ić za rok ode­jdzie za darmo.

Ostate­cznie jed­nak zde­cy­dowano się na trans­fer per­spek­ty­wicznego Buł­gara — Alek­san­dra Tonewa. Piłkarza ściąg­nię­to z CSKA Sofia za 400 tys. euro. 21-latek już w pier­wszych meczach pokazał, że dys­ponu­je dobrą tech­niką oper­a­cyjną pił­ki, lecz braku­je mu jeszcze boiskowej ogłady. Jose Mari Bakero będzie musi­ał popra­cow­ać z zawod­nikiem nad jego przy­go­towaniem tak­ty­cznym, a gdy on zrozu­mie wiz­ję gry zespołu i zgra się z part­nera­mi może być wzmoc­nie­niem drużyny.

Wiele miejs­ca poświę­cono także ode­jś­ciu z Lecha Bar­tosza Bosack­iego. Były kap­i­tan Lecha dość niespodziewanie rozs­tał się z klubem, mimo tego, że otrzy­mał wcześniej ofer­tę nowego kon­trak­tu. Ostate­cznie do jego pod­pisa­nia nie doszło. Wszys­tko wskazu­je na to, że leg­en­da “Kole­jorza” odwiesi buty na kołku i nie będzie kon­tyn­uowała kariery.

Duże luki w defen­sy­wie klubu nie zmieniły pode­jś­cia Lecha do ewen­tu­al­nego trans­feru obroń­cy, mimo że w Mies­bach testowano Bena Starostę. Ten nie przekon­ał do siebie tren­era Bakero i ostate­cznie, na kil­ka dni przed końcem sierp­nia, trafił do Miedzi Leg­ni­ca. Kon­tuz­ja Marci­na Kiku­ta, a także Manuela Arboledy i Grze­gorza Wojtkowia­ka spowodowały, że zde­cy­dowano się na pod­pisanie rocznej umowy z Mar­ciano Brumą, który od początku czer­w­ca nie był związany z żad­nym klubem.

Z “Kole­jorza” wypoży­c­zono kilku młodych i per­spek­ty­wicznych zawod­ników wśród których zna­j­du­ją się Prze­mysław Frąck­owiak, Daw­id Smug czy Bar­tosz Bereszyńs­ki. Przed kilko­ma dni­a­mi do Kielc na wypoży­cze­nie wró­cił również Jacek Kiełb. 23-let­ni piłkarz nie przekon­ał do siebie Jose Mari Bakero i nie otrzy­mał w tym sezonie szan­sy gry w ligowym meczu, więc zde­cy­dował się sko­rzys­tać z propozy­cji i szan­sy gry, którą ofer­owała mu Korona.

Nadal nie wiado­mo, jak zakończy się ser­i­al związany z trójką zawod­ników odsunię­tych od pier­wszego zespołu: Tomasza Mikoła­jcza­ka, Grze­gorza Kasprzi­ka i Sew­ery­na Gan­car­czy­ka. Szkole­niowiec nie widzi dla nich miejs­ca w drużynie i mogli oni szukać sobie nowych klubów. Duże gaże jakie pobier­a­ją z kas nie zachę­ca­ją ich do trans­feru i mimo propozy­cji nie sko­rzys­tali oni z nich. Kasprzik miał ofer­ty m.in. z Serie B, a także Zaw­iszy Byd­goszcz. Podob­nie rzecz ma się z Gan­car­czykiem, który mógł wró­cić na Ukrainę, bądź zagrać w I‑ligowej Zaw­iszy. Co w tej sytu­acji zro­bi klub trud­no powiedzieć, ale na pewno jego władze spotka­ją się z piłkarza­mi na spotka­niu u ustalą dal­sze kroki.

Dużo dzi­ało się w Dziale Sportu. Zwol­niono Mar­ka Pogorzel­czy­ka, dyrek­to­ra sportowego, Łukasza Mow­li­ka, kierown­i­ka drużyny, a także kilku członków sztabu szkole­niowego: Bartłomie­ja Mai­ka, Pawła Primela i Ryszar­da Kuźmę. W ich miejsce klub zatrud­nił Andrze­ja Daw­idz­iu­ka, Dar­iusza Motałę, Woj­ciecha Zepa, Dominikia Kubi­a­ka i Mar­iusza Rumaka.

Zaletą i przewagą Lecha nad pozostały­mi ligowym zespoła­mi jest utrzy­manie mono­li­tu drużyny. Dla kibiców ważne jest także pozostanie w Poz­na­niu Artjo­ma Rud­ne­va i Semi­ra Stili­cia, których współpra­ca na star­cie nowych roz­gry­wek prezen­tu­je się dobrze. Niewiele było roszad kadrowych, lecz zde­cy­dowanie więcej dzi­ało się w Dziale Sportu i w tym Jacek Rutkows­ki, właś­ci­ciel klubu, widzi jego siłę i wzmoc­nienia. Na ocenę pra­cy tych osób przyjdzie czas wkrótce.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.