Lech operatorem w połowie września

Dzisi­aj Lech Poz­nań i spół­ka Marcelin Man­age­ment mieli zostać oper­a­torem sta­dionu w Poz­na­niu, lecz do tego nie dojdzie. — Ter­min został prze­sunię­ty, ale nie ze wzglę­du na zaniecha­nia. Chce­my ogłosić tę wiado­mość w połowie miesią­ca i zaprosić na to ważne dla mias­ta i klubu wydarze­nie kil­ka osób — tłu­maczył prezes “Kole­jorza” w roz­mowie z “Radiem Merkury”.

- Kon­trakt jest przy­go­towany, wiemy jakie są warun­ki. Mias­to uzyskało takie zapisy, o które zab­ie­gało — zaz­nacza Kasprzak. - To nowa kar­ta w his­torii mias­ta, która ma dać obu stronom nie tylko środ­ki finan­sowe. Chce­my sprawnie zarządzać obiek­tem i stworzyć odpowied­nie warun­ki do tego, by firmy chci­ały na sta­dion­ie orga­ni­zować wydarzenia rozry­wkowe. Zależy nam na tym, by Buł­gars­ka zaczęła tęt­nić życiem i żeby było to cen­trum biz­ne­su, kul­tu­ry, rozry­w­ki i usług — pod­kreślał w audy­cji “Mag­a­zyn Kole­jorz” prezes Lecha.

Dodał on także, że wynik sprzedaży kar­netów będzie praw­dopodob­nie gorszy, niż w zeszłym sezonie o czym infor­mowal­iśmy już kilka­naś­cie dni temu. - Liczymy, że uda nam się zre­al­i­zować wari­ant śred­ni i kar­ne­ty zakupi ok. 8–10 tysię­cy kibiców - mówił

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress