Lech rozmawia z Bandrowskim, Jagiellonia podpytuje

Tomasz Bandrows­ki został chy­ba nieco zapom­ni­any w piłkarskim środowisku. Ostat­ni raz w barwach Lecha wys­tąpił 16 grud­nia 2010 roku w wyjaz­dowym meczu z Red Bullem Salzburg. Później przy­plą­tały się kon­tuz­je. Ter­az ma szan­sę powro­tu do Lecha, rozpoczął roz­mowy z dyrek­torem sportowym, jed­nak do gry włącza się także Jagiellonia.

W czer­w­cu ubiegłego roku skończył mu się kon­trakt z “Kole­jorzem”, który nie został przedłużony. Lech jed­nak poma­gał “Ban­derowi” pod­czas kon­tuzji i zostaw­ił sobie możli­wość pod­pisa­nia nowej umowy, gdy ten będzie już zdrowy.

Bandrows­ki doszedł już do pełni sprawnoś­ci i aktu­al­nie budu­je swo­ją for­mę. Niewyk­luc­zone jest więc, że dzi­ałacze poz­nańskie zespołu zde­cy­du­ją się złożyć mu ofer­tę kon­trak­tu. W takim wypad­ku, defen­sy­wny pomoc­nik, dołączył­by do pier3wszej drużyny i przepra­cow­ał okres przy­go­towaw­czy wspól­nie z nią.

- Trwa­ją roz­mowy z Tomkiem na tem­at nowej umowy z Lechem. Na razie jed­nak nic nie jest przesąd­zone. Jeśli jed­nak dogadamy się z samym zawod­nikiem to naty­ch­mi­ast rozpocznie on trenin­gi z pier­wszą drużyną — przyz­nał Andrzej Dawidziuk.

Jed­nak zatrud­nie­niem tego walecznego zawod­ni­ka jest również Jagiel­lonia Białys­tok, która zain­tere­sowanie nim ukazu­je od jakiegoś cza­su. Aktu­al­nie szu­ka właśnie gracza do środ­ka pola. Bandrows­ki nie jest jed­nak jedynym kandy­datem na grę na tej pozy­cji w Jadze.

Gdy­by zde­cy­dował się pod­pisać kon­trakt z Lechem, miał­by ter­az dużo cięższe zadanie do wywal­czenia sobie miejs­ca w środ­ku pola. Aktu­al­nie pew­ni­aka­mi do gry wyda­ją się być Dim­itri­je Injac i Rafał Muraws­ki. Na swo­ją szan­sę czeka też Kamil Dry­gas, a prze­cież kilku innych zawod­ników również może tam grać. Bandrows­ki zwięk­szył­by tylko jeszcze rywal­iza­cję o miejsce w składzie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress