07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.7godz.48min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lechici rozsiani po całym świecie

Najbliższe wyjazdy reprezen­ta­cyjne będą kłopotem dla José Marii Bakero – w Lechu wys­tępu­je sporo zawod­ników o aktu­al­nej bądź dawnej his­torii powołań do reprezen­tacji. Jakie role pełnią zawod­ni­cy Kole­jorza w swoich kadrach narodowych?

Zaczni­jmy od tyłów, czyli od bramkarza. Aktu­al­nie dru­gi golkiper Lecha, Jas­min Burić, zal­iczył epi­zod w sto­sunkowo sil­nej prze­cież reprezen­tacji Bośni i Herce­gowiny – gra­jąc jeszcze w Celiku Zeni­ca zal­iczył jeden wys­tęp, w czer­w­cu 2008 roku prze­ci­wko Azer­be­jdżanowi. Zachował wów­czas czyste kon­to, Boś­ni­a­cy pokon­ali rywala z Kaukazu 1:0.
Krzysztof  Kotorows­ki nie zal­iczył ani jed­nego wys­tępu z orzełkiem na pier­si, ale prze­cież konkuren­tów miał niesamowitych.

Bar­tosz Bosac­ki był jed­nym z nielicznych zawod­ników, mogą­cych uśmiech­nąć się z pewną satys­fakcją po usłysze­niu hasła „Mis­tr­zost­wa Świa­ta w 2006 roku”.  Na najważniejszym czem­pi­ona­cie “Bosy” błys­nął w ostat­nim meczu, strze­la­jąc aż dwie bram­ki reprezen­tacji Kostary­ki. Zade­bi­u­tował on już w 2002 meczu w wygranym 2:1 meczu z Wys­pa­mi Owczy­mi. Na pojechał przez zbieg okolicznoś­ci – w ostat­niej chwili z kadry został wyco­fany Dami­an Goraws­ki i to właśnie Bosac­ki zastąpił go. Kole­jni selekcjon­erzy korzys­tali z niego bard­zo oszczęd­nie, choć raz na jak­iś czas pojaw­iały się plot­ki o jego powro­cie do kadry. Jed­nak, jak to mówi Fran­ciszek Smu­da, „biologii nie oszukasz” i należy się spodziewać, że kari­era reprezen­ta­cyj­na kap­i­tana Lecha zakończy się na dwudzi­es­tu spotka­ni­ach i dwóch strzelonych bramkach.
Sew­eryn Gan­car­czyk zade­bi­u­tował w kadrze z meczu z Litwą w 2006 roku. Zal­iczył tylko sie­dem wys­tępów w reprezen­tacji i prze­ważnie nie były one udane (pamięt­ny samobój w meczu ze Słowacją). Mimo rep­utacji jed­nego z lep­szych lewych obrońców ligi ukraińskiej, kole­jni tren­erzy niechęt­nie korzys­tali z jego usług. „Gar­nek” ma dopiero 30 lat i nie powiedzi­ał jeszcze jed­nak ostat­niego słowa.
Mimo młod­szego wieku, więcej wys­tępów ma Grze­gorz Wojtkowiak. Debi­u­tował jeszcze za kadencji Leo Been­hakkera, w meczu z San Mari­no w 2008 roku. Fran­ciszek Smu­da lubi staw­iać w obronie na Grze­gorza, który mimo kilku kon­tuzji roze­grał w kadrze 11 wys­tępów, choć na razie nie strzelił gola. Okaz­ja do podreper­owa­nia statystyk nadarzy się już niedłu­go, bo choć nie został powołany na mecze z Litwą i Grecją, to Smu­da z pewnoś­cią nie sko­rzys­tał z niego ostat­ni raz.
Gorszą rep­utację u kole­jnych selekcjon­erów miał Marcin Kikut – swój pier­wszy mecz roze­grał dopiero w zeszłym roku prze­ci­wko Bośni, a dru­gi z Moł­daw­ią. Trud­no powiedzieć, że zach­wycił ekspertów, ale niewyk­luc­zone, że dostanie jeszcze swo­je szanse u Franza.
Kole­jnym pol­skim kadrow­iczem jest Hubert Wołąkiewicz, choć moż­na powiedzieć że on dopiero zaczy­na kari­erę w reprezen­tacji. Pier­wszy raz został powołany na amerykańskie tournée (mecz z USA i Ekwadorem), do dziś zal­iczył cztery wys­tępy w reprezen­tacji, został także powołany na mecze z Litwą i Grecją, więc ma szan­sę na kole­jne mecze w koszulce z orzełkiem na piersi.
Jedynym obcokra­jow­cem z linii obrony Lecha jest Luis Hen­ríquez, mają­cy spore doświad­cze­nie jako reprezen­tant Panamy. Od 2003 zal­iczył aż 42 wys­tępy, co pokazu­je jak ważnym jest zawod­nikiem dla swo­jego kra­ju. Jego najwięk­szym sukce­sem jest drugie miejsce z Zło­tym Pucharze CONCAFAF, zdobyte w 2005 roku. Nieza­przeczal­nie zal­iczy jeszcze wiele wys­tępów w reprezen­tacji, ma prze­cież dopiero 29 lat.

Całkiem bogate doświad­cze­nie jako reprezen­tant Pol­s­ki ma Rafał Muraws­ki. Zade­bi­u­tował za kadencji Leo, w meczu prze­ci­wko Bel­gii (1:0) i od tego cza­su zan­otował 30 wys­tępów w zes­pole nar­o­dowym i strzelił jed­ną bramkę (prze­ci­wko Ser­bii). W układance Smudy odgry­wa kluc­zową rolę, jest pier­wszym defen­sy­wnym pomoc­nikiem zespołu. O ile ominą go kon­tuz­je, to powin­nien być jed­nym z sil­niejszych punk­tów Pol­s­ki na Euro 2012.
Na razie tylko dwukrot­nie zagrał w kadrze młody skrzy­dłowy Jacek Kiełb. Fakt, że waga jego wys­tępów nie jest zbyt wiel­ka, bo były to mecze pod­czas Pucharu Króla, prze­ci­wko Danii i Sin­ga­purowi. Został również powołany na inne zgrupowa­nia, ale z różnych przy­czyn nie grał. Mimo to przyszłość przed nim.
Niewiele bogat­szy w reprezen­ta­cyjne doświad­czenia jest Jakub Wilk, który roze­grał trzy spotka­nia (zade­bi­u­tował w meczu z Litwą w 2009 roku) i nie trafił do siat­ki ani razu. Były to jed­nak nieis­totne mecze, a Wilk, aby myśleć o kadrze, musi zde­cy­dowanie usta­bi­li­zować grę i swo­ją pozy­cję w Lechu.
Tomasz Bandrows­ki mimo swoich nieustan­nych kon­tuzji również zdołał roze­grać kil­ka przyz­woitych spotkań w kadrze – dokład­nie sie­dem, debi­u­tu­jąc w spotka­niu z Słowenią w 2008 roku, zmieni­a­jąc Rafała Murawskiego. Nieco pon­ad pół roku temu Smu­da mówił o nim i Matuszczyku, iż mogą być pol­ski­mi odpowied­nika­mi Xaviego i Ini­esty. Wąt­pli­wie jed­nak, aby Tomek choć trochę dorów­nał im klasą, ale jeśli przes­tanie mieć kłopo­ty ze zdrowiem, to może być alter­naty­wą na środek pomocy.
Dim­itri­je Injac to jeden z zawod­ników, który wypro­mował się w Kole­jorzu. Zagrał do tej pory tylko jed­no spotkanie w barwach nar­o­dowych Ser­bii, a właś­ci­we drugą połowę meczu z Izraelem. Jeśli Injac będzie w dobrej formie, to zapewne selekcjon­er go zauważy. Udowod­nił prze­cież, że moż­na trafić do sto­sunkowo sil­nej europe­jskiej kadry z ligi pol­skiej (wyłącza­jąc oczy­wiś­cie reprezen­tację Polski).
Semir Štil­ić ma pecha – nie jest spec­jal­nie lubiany przez selekcjon­era Bośni, przez co roze­grał na razie tylko 4 spotka­nia oraz nie strzelił żad­nej bram­ki. Oprócz tego ma sporą konkurencję na swo­jej pozy­cji, a już z pewnoś­cią gra w najsłab­szej lidze spośród wszys­t­kich kandy­datów do gry jako “10”. Semir został powołany na jutrze­jsze spotkanie z Rumu­nią, w ramach elim­i­nacji do Euro 2012, wąt­pli­wie jed­nak żeby zagrał w pier­wszym składzie, jed­nak jest to zawod­nik mogą­cy w przyszłoś­ci odgry­wać ważną rolę w BiH.
Siergiej Kri­wiec pełni znacznie ważniejszą rolę w zes­pole Białorusi – od 2008 roku roze­grał trzy­naś­cie meczów i raz trafił do siat­ki. Ma jed­nak moc­ną konkurencję w oso­bie Alek­san­dra Hle­ba i dopó­ki nie ode­jdzie on z kadry, trud­no spodziewać się kluc­zowej roli Kri­w­ca w swo­jej kadrze. Nie przeszkadza mu to jed­nak w ciuła­niu kole­jnych wys­tępów w reprezen­ta­cyjnej kari­erze, choć częs­to wchodzi na boisko z ław­ki rez­er­wowej. Został również powołany na jutrze­jszy poje­dynek Białorusi z Alban­ią, a później Kanadą.

Zde­cy­dowanie najpop­u­larniejszy sna­jper Kole­jorza – Artjoms Rud­nevs, mimo małego doświad­czenia w reprezen­tacji Łotwy, jest uważany za jej najlep­szego sna­jpera (jed­nak ani razu nie trafił do bram­ki w meczu między­państ­wowym). Wys­tępy prze­ci­wko Juven­tu­sowi czy Bradze spraw­iły, że zain­tere­sowanie Rud­nevsem jest więk­sze niż jakimkol­wiek innym łotewskim zawod­nikiem w ostat­nich miesią­cach. W kadrze zade­bi­u­tował w meczu z Estonią w 2008 roku, ale zaczął w niej reg­u­larnie wys­tępować dopiero po prze­jś­ciu do Lecha. Otrzy­mał on oczy­wiś­cie powołanie do reprezen­tacji Łotwy na mecz z Izraelem i wszys­tko wskazu­je na to, że zal­iczy kole­jny wys­tęp w pier­wszym składzie.
Jedynym napast­nikiem, mają­cym w swoich statystykach god­ność reprezen­tan­ta Pol­s­ki jest Bar­tosz Ślusars­ki. Roze­grał on w niej dwa spotka­nia, debi­u­tu­jąc w 2005 roku. Trud­no się jed­nak spodziewać, aby kiedykol­wiek miał jeszcze zagrać w biało-czer­wonych barwach, ze wzglę­du na sporą konkurencję na jego pozycji.

Jak widać, więk­szość zawod­ników ma w his­torii mecze w reprezen­tacji swo­jej ojczyzny. Nie należy zapom­i­nać, że dro­ga do lep­szych zespołów wiedzie głównie przez kadrę. Im lep­sza więc gra, tym więcej pieniędzy z ewen­tu­al­nych trans­fer­ów. I o to chodzi.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.