06.10.2022, g. 18:45
Liga Konferencji Europy
Lech Poznań vs Hapoel Be'er Sheva
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.41min.
11.95 X3.30 23.80 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty OZSK do Ekstraklasy S.A.

Dzisi­aj Ekstrak­lasa pod­jęła decyzję doty­czącą udzi­ału kibiców w meczach wyjaz­dowych swoich klubów. Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców wys­tosował w związku z warunk­a­mi, jakie przed sto­warzyszeni­a­mi kibi­cowskim Ekstrak­lasa, list otwarty. Z jego treś­cią może­cie zapoz­nać się poniżej.

Szanowny Panie Prezesie,

Na spotka­niu sto­warzyszeń kibiców z władza­mi ESA w dniu 5 lip­ca br. uzgod­nil­iśmy, że nie będziemy medi­al­nie wyko­rzysty­wać wza­jem­nych ustaleń. Z wielką przykroś­cią stwierdza­my, iż ESA po raz kole­jny zła­mała nasze wspólne ustal­e­nia. Żadne ze sto­warzyszeń nie spodziewało się, iż pro­jekt porozu­mienia stanie się ele­mentem gry, służą­cym do szan­tażowa­nia kibiców. W sytu­acji, gdy pro­jekt popraw­ionej wer­sji porozu­mienia dotarł do przed­staw­iciela OZSK dopiero w piątek 22 lip­ca br., żadne ze sto­warzyszeń nie było w stanie wyraz­ić swej opinii przed spotkaniem ESA z przed­staw­iciela­mi klubów.

Nikt nie infor­mował nas uprzed­nio, że porozu­mie­nie będzie warunk­iem sine qua non zgody na wyjazdy. Jest to ewidentne narusze­nie zasady fair play- nie trak­tu­je się nas jako równorzęd­nego part­nera, prze­ci­wnie przed­staw­ia nam się „propozy­cję nie do odrzucenia”.

Przy­pom­i­namy, że jed­nym z warunk­ów pod­pisa­nia porozu­mienia było zobow­iązanie się klubów do przestrze­ga­nia przepisów doty­czą­cych przyj­mowa­nia grup wyjaz­dowych, w szczegól­noś­ci w zakre­sie praw­idłowej pra­cy służb porząd­kowych, zgod­nie z ustawą o bez­pieczeńst­wie imprez masowych oraz przepisa­mi PZPN i Ekstrak­lasy SA. Zarówno Ekstrak­lasa SA, jak i PZPN oraz Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji były wielokrot­nie infor­mowane o poważnych naruszeni­ach prawa przez poszczególne klu­by i wyna­j­mowane przez nie agenc­je ochrony. Nieste­ty, nie otrzy­mal­iśmy dotąd żad­nej infor­ma­cji, czy ten warunek został spełniony.

Prosimy równocześnie o wskazanie pod­stawy prawnej, wynika­jącej z Reg­u­lamin w zakre­sie bez­pieczeńst­wa pod­czas roz­gry­wek orga­ni­zowanych przez PZPN i Ekstrak­lasę SA oraz uch­wały nr XI/284 z dnia 23 lip­ca 2009 roku Zarzą­du Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej w spraw­ie Zasad przyj­mowa­nia kibiców drużyny goś­ci na zawodach pod­czas roz­gry­wek orga­ni­zowanych przez Ekstrak­lasę SA, na pod­staw­ie których klub może odmówić przyję­cia zor­ga­ni­zowanej grupy kibiców w przy­pad­ku niepod­pisa­nia przez sto­warzysze­nie kibiców jakiegokol­wiek porozumienia.

Z poważaniem,

Zarząd Ogólnopol­skiego Związku Sto­warzyszeń Kibiców

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

Puchar Polski

18/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 12:30

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 15:00

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 17:30

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/10/2022 / 19:00

Piast Gliwice - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

06/10/2022 / 20:45

Miedź Legnica - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 12:30

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 15:00

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

02/10/2022 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.