01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.26min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty OZSK do Ekstraklasy S.A.

Dzisi­aj Ekstrak­lasa pod­jęła decyzję doty­czącą udzi­ału kibiców w meczach wyjaz­dowych swoich klubów. Ogólnopol­s­ki Związek Sto­warzyszeń Kibiców wys­tosował w związku z warunk­a­mi, jakie przed sto­warzyszeni­a­mi kibi­cowskim Ekstrak­lasa, list otwarty. Z jego treś­cią może­cie zapoz­nać się poniżej.

Szanowny Panie Prezesie,

Na spotka­niu sto­warzyszeń kibiców z władza­mi ESA w dniu 5 lip­ca br. uzgod­nil­iśmy, że nie będziemy medi­al­nie wyko­rzysty­wać wza­jem­nych ustaleń. Z wielką przykroś­cią stwierdza­my, iż ESA po raz kole­jny zła­mała nasze wspólne ustal­e­nia. Żadne ze sto­warzyszeń nie spodziewało się, iż pro­jekt porozu­mienia stanie się ele­mentem gry, służą­cym do szan­tażowa­nia kibiców. W sytu­acji, gdy pro­jekt popraw­ionej wer­sji porozu­mienia dotarł do przed­staw­iciela OZSK dopiero w piątek 22 lip­ca br., żadne ze sto­warzyszeń nie było w stanie wyraz­ić swej opinii przed spotkaniem ESA z przed­staw­iciela­mi klubów.

Nikt nie infor­mował nas uprzed­nio, że porozu­mie­nie będzie warunk­iem sine qua non zgody na wyjazdy. Jest to ewidentne narusze­nie zasady fair play- nie trak­tu­je się nas jako równorzęd­nego part­nera, prze­ci­wnie przed­staw­ia nam się „propozy­cję nie do odrzucenia”.

Przy­pom­i­namy, że jed­nym z warunk­ów pod­pisa­nia porozu­mienia było zobow­iązanie się klubów do przestrze­ga­nia przepisów doty­czą­cych przyj­mowa­nia grup wyjaz­dowych, w szczegól­noś­ci w zakre­sie praw­idłowej pra­cy służb porząd­kowych, zgod­nie z ustawą o bez­pieczeńst­wie imprez masowych oraz przepisa­mi PZPN i Ekstrak­lasy SA. Zarówno Ekstrak­lasa SA, jak i PZPN oraz Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji były wielokrot­nie infor­mowane o poważnych naruszeni­ach prawa przez poszczególne klu­by i wyna­j­mowane przez nie agenc­je ochrony. Nieste­ty, nie otrzy­mal­iśmy dotąd żad­nej infor­ma­cji, czy ten warunek został spełniony.

Prosimy równocześnie o wskazanie pod­stawy prawnej, wynika­jącej z Reg­u­lamin w zakre­sie bez­pieczeńst­wa pod­czas roz­gry­wek orga­ni­zowanych przez PZPN i Ekstrak­lasę SA oraz uch­wały nr XI/284 z dnia 23 lip­ca 2009 roku Zarzą­du Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej w spraw­ie Zasad przyj­mowa­nia kibiców drużyny goś­ci na zawodach pod­czas roz­gry­wek orga­ni­zowanych przez Ekstrak­lasę SA, na pod­staw­ie których klub może odmówić przyję­cia zor­ga­ni­zowanej grupy kibiców w przy­pad­ku niepod­pisa­nia przez sto­warzysze­nie kibiców jakiegokol­wiek porozumienia.

Z poważaniem,

Zarząd Ogólnopol­skiego Związku Sto­warzyszeń Kibiców

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.