Mariusz Rumak trenerem Lecha

Mar­iusz Rumak został nowym trenerem Lecha Poz­nań. Szkole­niowiec prze­jął schedę po Jose Mari Bakero, którego był asys­ten­tem. — Tren­er Rumak ma pełne popar­cie Zarzą­du i obec­nie żad­na inna kandy­datu­ra jego następ­cy nie jest roz­pa­try­wana — przyz­nał na łamach ofic­jal­nej strony klubu Karol Klimczak.

- Cele staw­iane przez Zarząd i kibiców Lecha pozosta­ją niezmi­enne. Nadal wal­czymy o mis­tr­zost­wo i Puchar Pol­s­ki, a planem min­i­mum pozosta­je udzi­ał w europe­js­kich pucharach. Tren­er Rumak jest doskonale przy­go­towany do swo­jej roli. Jego charyz­ma, sil­ny charak­ter oraz zna­jo­mość zawod­ników i ligi spraw­iły, że był ide­al­nym kandy­datem do wyciąg­nię­cia drużyny z sytu­acji, w jakiej znalazła się na początku rundy wiosen­nej — komen­tował sytu­ację oraz wybór szkole­niow­ca prezes Lecha.

- Lech Poz­nań to 90 lat trady­cji i ogromne oczeki­wa­nia kibiców, z który­mi wspól­nie musimy się zmierzyć. Chcę jak najszy­b­ciej zmo­ty­wować drużynę do wal­ki o najwyższe cele i do wzmożonej pra­cy. Miejsce Lecha w tabeli nie odzwier­cied­la naszych możli­woś­ci i moim zadaniem jest spełnie­nie pokładanych w drużynie oczeki­wań. Nastaw­iamy się na poprawę gry i zdoby­cie kom­ple­tu punk­tów już w najbliższym meczu w Górnikiem Zabrze. W tym tygod­niu czeka nas mnóst­wo pra­cy. Już zaplanowal­iśmy dodatkowe trenin­gi — mówił o decyzji zarzą­du sam zainteresowany.

Mar­iusz Rumak w Lechu pra­cow­ał od roku 2000. W poprzed­nim sezonie prowadz­ił zespół Młodej Ekstrak­lasy Jagiel­lonii Białys­tok, a przed tym sezonem wró­cił do Poz­na­nia. Pod­czas swo­jej przy­gody z zespoła­mi juniorski­mi Lecha zdobył dwukrot­nie medale Mis­tr­zostw Pol­s­ki w kat­e­gorii U‑17 i U‑19.

Umowa Mar­iusza Ruma­ka obow­iązy­wać będzie przy­na­jm­niej do koń­ca sezonu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress