Mecze Lecha wzbudzają emocje. Jakie?

(26) kibiceLech Poz­nań wspól­nie z RehaS­port Clin­ic chcą zbadać emoc­je, jakie wiążą się z obec­noś­cią na meczu „Kole­jorza”. Jeden piłkarz spoza kadry mec­zowej, komen­ta­tor Radia Merkury, pra­cown­ik klubu, a także sied­miu wybranych kibiców mają pomóc w odpowiedzi na te pyta­nia. Pro­jekt wstęp­nie zakłada­nia zbadanie emocji w trzech pier­wszym spotka­ni­ach rundy wiosen­nej, jed­nak niewyk­luc­zone, że potr­wa dłużej.

Pauli­na Jur­ga (psy­cholog RehaS­port):Chce­my pokazać i uzmysłow­ić jak bard­zo sytu­acje boiskowe generu­ją zachowa­nia emocjon­alne. Emoc­je to wewnętrzne odczu­cia, zmi­any fizjo­log­iczne, zmi­any zachowa­nia. Wydarzenia sportowe nie są celem nadrzęd­nym, tak samo wynik, ale najważniejsza jest możli­wość przeży­wa­nia emocji.  

Woj­ciech Lenar­tows­ki (RehaS­port): — Emoc­je, kryją wiele pojęć. Chce­my zbadać ich poziom. Wyni­ki badań będziemy nakładać na sytu­acje boiskowe, wszys­tko co wiąże się z przeży­waniem meczu.

Dr Jakub Kryś­ci­ak (RehaS­port):Chce­my skupić się na podłożu fizjo­log­icznym. Emoc­je powodu­ją wzrost częs­toś­ci skur­czów ser­ca, na nich chce­my się skon­cen­trować. Infor­ma­c­je będą zapisy­wane w sporttesterze, a odczy­ty­wane będą po fak­cie. Później będziemy nakładać na nie sytu­acje mec­zowe, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co na sta­dion­ie wywołu­je emoc­je.

Bar­tosz Skwier­cz (Lech Poz­nań): - To pier­wszy tego typu pro­jekt w Polsce. Chce­my poz­nać kulisy naukowe tych emocji. Chce­my poz­nać emoc­je kibiców. Jesteśmy ciekawi jak one wyglą­da­ją. Oczy­wiś­cie obser­wu­je­my ja, na co dzień, wybuchy radoś­ci, frus­trac­je i złość. Chce­my zobaczyć emoc­je w sposób naukowy. Dwie kamery będą śledz­iły te dziesięć osób, tak żebyśmy mogli zobaczyć również reakc­je zewnętrzne pod­czas bada­nia tych emocji.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress