Murawski za cztery tygodnie zagra w lidze?

- Będziemy robili wszys­tko, żeby za cztery tygod­nie Rafał Muraws­ki był gotowy do gry – tłu­maczy dr Witold Dudz­ińs­ki z klini­ki RehaS­port. Pomoc­nik Lecha pod­czas reha­bil­i­tacji będzie wyko­rzysty­wał najnowsze doko­na­nia medy­cyny sportowej. Wszys­tko po to, aby jak najszy­b­ciej mógł powró­cić na boisko i wal­czyć razem z drużyną o ligowe punkty.

- Mówimy o goje­niu tkanek i pro­ce­sie bio­log­icznym, który nie powinien być przyśpieszany. Nasze dzi­ała­nia będą oscy­lowały wokół wszys­t­kich najnowszych tech­nik fizjoter­apeu­ty­cznych i reha­bil­i­ta­cyjnych, które temu sprzy­ja­ją. Musimy założyć jak­iś czas i to są właśnie cztery tygod­nie – zaz­nacza Witold Dudziński.

Jed­nak reha­bil­i­tac­ja oznacza okres, po którym piłkarz powró­ci do tren­ingów. Nie rzad­ko jed­nak zdarza się, że kole­jne kilka­naś­cie zajęć zawod­nik powraca do swo­jej dys­pozy­cji, jak było w przy­pad­ku urazu Marci­na Kiku­ta. W tym przy­pad­ku ma być jed­nak inaczej.

- Będziemy prowadzili dzi­ała­nia równoległe dzi­ała­nia związane z pracą jego ser­ca i płuc, żeby utrzy­mać poziom jego wysok­iej wydol­noś­ci. Tak aby, gdy będzie już zdol­ny do gry i dynam­icznie bie­gać, żeby nie była potrzeb­na pra­ca nad wydol­noś­cią już po odby­ciu reha­bil­i­tacji – pod­kreślił dok­tor w roz­mowie z „Radiem Merkury”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress