O nieuznanej bramce naszym subiektywnym okiem

W 65. min­u­cie wczo­ra­jszego spotka­nia w Gdańsku doszło do sporej kon­trow­er­sji z udzi­ałem sędziego Gila. Arbiter prowadzą­cy ten mecz nie uznał bram­ki zdobytej przez Ślusarskiego, która przy stanie 1:1 moc­no wpłynęła­by na prze­bieg spotka­nia. To ostate­cznie zakończyło się wygraną Lechii 2:0, ale…

Ślusars­ki dość nieoczeki­wanie znalazł się w sytu­acji sam na sam, po zagra­niu Tra­ore. Napast­nik Lecha wpadł w pole karne i z dużym spoko­jem wyko­rzys­tał szan­sę na doprowadze­nie do remisu. Arbiter dopa­trzył się jed­nak przewinienia Arboledy na Tra­ore, który fut­bolówkę zagry­wał.

Naszym zdaniem faulu nie było. Przede wszys­tkim warto zwró­cić uwagę na moment poda­nia pił­ki przez zawod­ni­ka Lechii. W momen­cie, gdy ten na nie się decy­du­je Arbole­da dopiero „doskaku­je” do Tra­ore, a więc nie ma żad­nego wpły­wu na zagranie piłkarza rywala. Dopiero chwilę później dochodzi do kon­tak­tu pomiędzy piłkarza­mi, jed­nak wtedy do przyję­cia pił­ki szyku­je się już Ślusars­ki, ponieważ akc­ja toczy się już w innym sek­torze boiska.

I nawet jeśli dochodzi do kon­tak­tu pomiędzy piłkarza­mi, to nie wpły­wa on na prze­bieg akcji — to po pier­wsze. Po drugie – widać, że Arbole­da nie ataku­je agresy­wnie Tra­ore, a stara się „nie zro­bić mu krzy­wdy”. Może patrzymy na to subiek­ty­wnie, z per­spek­ty­wy kibiców Lecha, ale ta decyz­ja wyda­je się być bard­zo moc­no kon­trow­er­syj­na. Pytanie jak mecz potoczył­by się, gdy­by Lech wyrów­nał na 30 min­ut przed końcem meczu (sędzia doliczył 5 min­ut).

Drugą kwest­ią, którą moż­na było­by pod­jąć, to zachowanie Wiśniewskiego w przy­pad­ku faulu na Wołąkiewiczu. Niebez­pieczny atak na głowę prze­ci­wni­ka, w dodatku buta­mi, powinien być karany nie żółtą, a czer­woną kartką. Ten faul miał pewien wpływ na prze­bieg gry. Wiśniews­ki swoim nieod­powiedzial­nym zachowaniem powinien osłabić Lechię, a osłabił Lecha.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress