Oficjalnie: Bez Bandrowskiego, jego forma jest niewiadomą

Tomasz Bandrows­ki nie wzmoc­ni Lecha Poz­nań. Władze tego klubu pod­jęły decyzję o niepod­pisy­wa­niu nowej umowy z byłym pomoc­nikiem „Kole­jorza”. - Obec­nie w naszej kadrze mamy kilku zawod­ników mogą­cych wys­tępować na pozy­cji defen­sy­wnego pomoc­ni­ka – tłu­maczy Piotr Rutkows­ki, szef dzi­ału skautin­gu klubu z Bułgarskiej.

Sam zawod­nik chęt­nie został­by w stol­i­cy Wielkopol­s­ki, lecz musi sobie poszukać nowej drużyny. - Lech nie był już zain­tere­sowany moją osobą i pozostało mi tylko zaak­cep­tować tę decyzję. Pobyt w Poz­na­niu będę wspom­i­nał bard­zo dobrze, ale czas rozpocząć nowy etap w życiu – zauważa „Ban­der”. — Podal­iśmy sobie ręce i pożeg­nal­iśmy się w zgodzie. W Lechu spędz­iłem fan­tasty­czne chwile, ale ten etap mojej kari­ery jest już zamknię­ty – dodaje.

Gracz roz­maw­iał już na tem­at trans­feru do Jagiel­lonii Białys­tok, ale nie pod­ję­ta została w tej spraw­ie jeszcze żad­na decyz­ja. — Tem­at wciąż jest otwarty, ale nic nie jest jeszcze przesąd­zone. Władze tego klubu zna­ją moją sytu­ację i czekam tylko na ich decyzję. Mam nadzieję, że najpóźniej do koń­ca sty­cz­nia wszys­tko będzie już jasne – mówi Bandrowski.

- Po tak długiej prz­er­wie for­ma sportowa Tom­ka jest jed­nak sporą niewiadomą, a przed nami 13 bard­zo ważnych spotkań ligowych, do których potrze­bu­je­my zawod­ników w opty­mal­nej dys­pozy­cji. Tomkowi życzymy oczy­wiś­cie udanego powro­tu na boiska, dzięku­je­my za wszys­tko, co zro­bił dla Kole­jorza i zapew­ni­am, że drzwi w Lechu dla niego będą zawsze otwarte – pod­kreśla Piotr Rutkowski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress